Gəmiqaya və tariximiz haqqında

Gəmiqaya, bildiyimiz kimi, həm təbiətin böyük bir abidəsidir, eyni zamanda insan yaradıcılığının abidəsidir. Bu abidə Azərbaycanındır. Azərbaycanın tarixini əks etdirən abidədir… Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz  bir hissəsidir, gözəl bir diyardır və Azərbaycan ərazisi də ən qədim insan məskənlərindən biridir… Naxçıvanın gözəl təbii abidələri var. Gəmiqaya dünyada məşhur bir yerdir… O, bizim böyük sərvətimizdir. Gəmiqaya daşlarında Qobustan qayalarındakı kimi rəmzlər var. Orada […]

Cavid obrazı, milli təsviri və tətbiqi sənətimizdə

XX əsrin ilk illərindən şöhrət qazanmış görkəmli şair-dramaturq Hüseyn Cavidin bədii obrazı həmin əsrin müxtəlif dövrlərində bir çox fırça və tişə ustalarının müraciət etdiyi mövzulardan olmuşdur. Heç şübhəsiz ki, Hüseyn Cavidin əsərləri tamaşaya qoyulduqca və kitabları nəşr edildikcə müxtəlif rəssamlar tərəfindən verilmiş dekorasiya eskizləri, pyeslərdə, poema və şeirlərdəki əsas süjetlərin rəsmləri xeyli çox olmuşdur. Lakin Cavidin öz portreti Zivərbəy Əhmədbəyovun […]

Hüseyn Cavid həyatı

1882-ci ildə oktyabr ayının 24-də Naxçıvanda Molla Abdullanın ailəsində anadan olmuşdur.  Bu ailə ruhani ailəsi kimi tanınırdı.  O, ilk təhsilini mollaxanada almış, sonra isə təhsilini öz dövrünün görkəmli maarifpərvər ziyalısı olan Məhəmməd Tağı Sidqinin yeni tipli məktəbində “Məktəbi tərbiyə” də davam etdirmişdir. İlk şeirlərini “Gülçin”,  “Calik” təxəllüsləri ilə yazmışdır. 1898-1903- cü illərdə Təbrizdəki “Talibiyyə” mədrəsəsində oxumuşdur. 1903-cü ildən tanınmış ictimai-siyasi […]

Rüfət Lətif oğlu Hüseynzadə

Pedaqoji elmlər doktoru, professor, Əməkdar Müəllim Rüfət Lətif oğlu Hüseynzadə 1951-ci ildə Naxçıvan şəhərində müəllim ailəsində doğulmuşdur. Keçən əsrin ziyalı nəslinə mənsub olan atası Lətif Hüseynzadə (2008-ci ildə  106 yaşında dünyasını dəyişmişdir)  Naxçıvanda əvvəlcə məktəb və  mədrəsə təhsili görmüş, sonra yeni tipli, “Rüşdiyyə” məktəbində dövrünün böyük şəxsiyyətlərindən – Hüseyn Caviddən, onun qardaşı Şeyx Məhəmməd Rasizadədən, daha  sonralar Bakıda ali təhsilini […]

Elmimizin əlaqələndiricisi və təşkilatçısı: Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev

İsmayıl Hacıyev 1951-ci il yanvarın 21 -də Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayonunun Xanəgah kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Göydərə kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1968-1970-ci illərdə Sumqayıt şəhərində fəhlə işləmişdir. 1970-1974-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutun (indiki ADPU) tələbəsi olmuşdur. 1974-cü ildə həmin institutun tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1974- 1977-ci illərdə Culfa rayonunun Xoşkeşin kənd məktəbində müəllim […]

Əhəd Firudin oğlu Hüseynov

5 oktyabr 1943-cü  ildə  Bakı şəhərində,  fəhlə ailəsində anadan olub. 1961-ci ildə 199 saylı şəhər orta məktəbini bitirib. Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsində fəhlə kimi başlayıb.1962-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun avtomatika və telemexanika fakültəsinin axşam şöbəsində təhsil alıb. Həmin institutu bitirdikdən sonra ikinci ali təhsilə yiyələnib. Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun xalq təsərrüfatının planlaşdırılması fakültəsində oxuyub. […]

Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev

Monoqrafiyada Azərbaycan xalqına qarşı törədil­miş soyqırımı və deportasiya siyasətini ifşa edən sənədlər, Azərbaycan torpaqlarına qarşı əsassız ərazi iddiaları, bu torpaqlar uğrunda gedən mübarizə və onların nəticələri, düşmən dövlətlərin məkrli siyasəti və bu siyasətin həyata keçirilməsində ermənilərin oynadıqları mənfi rol aydın şəkildə göstərilmişdir.  Müəllif arxiv sənədləri, dövrü mətbuat materialları, habelə bir çox tədqiqatçıların əsərlərindən istifadə etmək­lə ermənilərin Naxçıvana qarşı ərazi iddialarının […]

Yusuf Heydər oğlu Məmmədəliyev

AZƏRBAYCANIN  İLK  KİMYAÇI  AKADEMİKİ  YUSUF HEYDƏR OĞLU MƏMMƏDƏLİYEV Tarixdə еlə şəxsiyyətlər vardır ki, zaman keçdikcə onlarn həyatı və fəaliyyəti nəinki unudulmur, əksinə yeni və daha parlaq xüsusiyyətləri ilə üzə çıxır. Qədim türk-oğuz yurdu Naxçıvan diyarının bəşər mədəniyyətinə və elminə tarix boyu layiqli töhvələri olmuşdur. XII əsrin qüdrətli memarı Əcəmi Əbubəkr və onun yaratdığı mömünə Xatun məqbərəsi, zamanının görkəmli alimi Nəciməddin […]

Anatoli Banişevski

Ömrün  autu O bütün  Azərbaycanınkı idi. O hamının sevimlisi idi. Ölümü ilə sanki unudulmaqda olan bu həqiqəti bir daha təsdiqlədi. 1997-ci il dekabrın 10-da qəzetlərimiz yas xəbəri ilə, nekroloqlu çıxdı. İlk imzalar prezidentin, baş nazirin, parlament sədrinin…. Demək həyatdan gedən sıravi insan deyildi. Amma dövlət və hökumət başçılarının ehtiramla vidalaşdıqları bu insanın gedişinə ən sadə insanlar da heyfsilənirdi axı. Çox […]

Abbas Zamanov

“Böyük alim, Azərbaycan elminin, ədəbiyyatının, mədəniyyətinin inkişafında öz fədakar əməyi ilə əvəzsiz rol oynamış Abbas Zamanovun  xidmətləri unudulmazdır. Azərbaycan ədəbiyyatının  bir çox  ölkələrdə tanınması və təbliğ olunması Abbas Zamanovun adı ilə bağlıdır. Şübhə yoxdur ki, Abbas Zamanovun yaratdığı əsərlərdən milli mədəniyyətimiz gələcəkdə də bəhrələnəcəkdir”.   Bu millətə saysız – hesabsız say – seçmə oğullar verən Uca Tanrım XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində daha üç OĞUL – üç KİŞİ bəxş etdi. Biri Əziz Şərif (1895), biri Məmməd Cəfər Cəfərov (1909), biri Abbas Zamanov (1911). kitabı yüklə Abbas Zamanov haqqında video material  

1 52 53 54 55 56 65