Göz rəngi, Gözlərin, Görmə Spektralları…

İnsan gözəldir, insanın bir gözəlliyi də, onun Gözlərinin, gözəlliyidir! Amma İnsan, bütün görkəmi ilə, Gözəldir! Bütün İnsanların, göz quruluşu, Ovalın, Ellipsoidin Tərənnümçüsüdür! Oval Formalı, quruluş daxilinə, Kainatlar Sığır, Yerləşir! İnsan Gözü isə, həmin Oval, Ellipsoid Forması daxilində olan, bir Planetə Bənzəyir! Bu səbəbdən, bütün Canlıların, Gözləri, Ovalı, Kainatları, Təmsil etdiyindən, Gözəldir! Şüur Altı Yaddaşımıza görə, Kainatlar Gözəldir!  İnsan, Canlı gözləri, […]

Yer Kürəsində, Bütün Faydalı Qazıntılar, nəyin Səbəbinə, Hasilə Gəlir?…

Deyilir ki, Yer Kürəsi, Canlı bir Orqanizimdir! Yer Kürəsinin, Mərkəzində olan, Yerləşən Nüvə, Yer Kürəsini Həyat Fəaliyyətini, Tə’min edən, ən Mühüm bir, Varlıqdır! Yer Kürəsinin Həyat Fəaliyyətini Tə’min edən Nüvədirsə, müqayisəli olaraq, İnsanın, Canlının, Var olmasını Tə’min edən isə, onun Qan miqdarıdır!  Ürək, Qanı İşlək etmir! Qan, Ürəyi və bütün Vücudu, İşlək edir, Var edir! Yer Kürəsinin Nüvəsi də, Yer […]

Sənsən Böyük Mənbə, Səndədir O, Böyük Mənbə…

Əgər, Gördüyün, Bildiyin, Oxuduğun, Toxunduğun, Hiss etdiyin, Daddığın, Eşitdiyin (Səs), Gecən, Gündüzün, İşıq, Üfüq, Səma, Ulduzlar, bir Həqiqətlərdirsə, Bu Həqiqətlər arasında, daha hansı Həqiqətləri, Axtarırsan, ey İnsan? Onlardan da, Başqa ola Biləcək, Başqa Həqiqətlər də, Vardırmı, Ola Bilərdimi, ey İnsan? İstəsək də, İstəməsək də, Qəbul etsək də, Etməsək də, Onlar, Yad olmayacaqlar, Dəyişilib, Başqa da, Olmayacaqlar! Çünki, Onların hər Biri, […]

AMЕA Naxçıvan bölməsi əlyazmalar fondunda saxlanılan naxçıvanlı müəlliflərin əlyazmaları və onların mövzu xüsusiyyəti

Bədii ifadə ilə belə bir deyiliş vardır ki, me`marlıq abidələri bəşər mədəniyyətini nəsillərdən-nəsillərə sözsüz, kitablar isə sözlə ötürür. Dünyanın bütün xalqları bəşər dühasının yaratdığı əsas sərvəti yazılarda qoruyub saxlamış, bunu min illərlə əl ilə kağızdan-kağıza köçürərək, bugünkü nəsillərə gətirib çatdırmışdır. Dünyanın qədim mədəniyyət ocaqlarından biri olan Azərbaycanda da bu yolla yaranmış minlərlə əlyazma Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına […]

Toponimlər orta əsrlərdə Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sufi təriqətlərinin şahidi kimi

Qədim zamanlardan başlayaraq Naxçıvan bölgəsindən mühüm ticarət yollarının keçməsi ərazimizdə sufi təriqətlərinin geniş yayılmasını və çoxlu xanəgahlar qurulmasını şərtləndirən amillərdən biri olmuşdur. Orta əsrlər zamanı təriqət mənsubları olan dərvişlər daha çox adamla ünsiyyətdə olmaq və nəzarətini əllərində saxladıqları ticarəti gücləndirmək üçün öz xanəgahlarını əsasən gediş-gəlişin çox olduğu yerlərdə, mühüm ticarət yollarının kənarlarında qururdular. Bu fikri vaxtilə ərazidə müxtəlif vaxtlarda yaradılan, […]

Naxçıvan folkloruna həsr edilmiş dəyərli monoqrafiya

Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil, və Ədəbiyyat İnstitutunun Folklorşünaslıq şö’bəsinin müdiri, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əkrəm Rüfət oğlu Hüseynzadənin “Elm və təhsil” (2016) nəşriyyatı tərəfindən çapdan çıxmış “Naxçıvan folklor mətnlərində yaşayan tarix” adlı monoqrafiyası, Azərbaycan folklorşünaslığına, o cümlədən Naxçıvan folklorunun öyrənilməsinə dəyərli bir  töhfədir. Naxçıvan folklorunu dərindən öyrənməyi, ciddi tədqiq etməyi Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev bir vəzifə […]

Unudulmuş adətlərimizdən: bayrama qalan əllidir…

(Naxçıvan materialları əsasında) Məqalədə Naxçıvanda heyvandarlıq təsərrüfatı əsasən oturaq formada olmaqla yaylaq və qışlaq xarakteri daşıdığı təhlil edilmişdir. Qışlaqların bölgədə daha çox Arazboyu əraziləri əhatə edildiyi araşdırılmışdır. Eyni zamanda topladığımız etnoqrafik çöl materiallarına görə, Döl bayramına əlli gün qalmış maldarlıqla bağlı olaraq Naxçıvan bölgəsində (əsasən Ordu-badda) xüsusi bir mərasim keçirildiyi araşdırılıb ortaya çıxarılmışdır. Mərasimin keçirilməsin-də əsas məqsəd doğulacaq quzuların sağlam, […]

O, Sərf Olunmur, O, Tükənmir…

Kainatda, Yerləşən Hərəkərdə olan, bütün Küllü-Kütlələrin, Bütün Planetlərin Mərkəzindəki Nüvələr (Aktiv, Passiv), İşıq- Zərrə Payından, Bəhrəlidir! O, Kütlələr, O, Planetlər, İşıq Payı Almasa, Ondan Bəhrələnməsə, Yenilənməsə, Özünü Bəyan etməzsə əgər, O, Özünə “Bəxş Olunmuş”, İşıq-Zərrə payından, (Planet, Həcminə görə), Bölüşə-Bölüşə, Özünü, (İşıqla bölüşmə) Köməklə, Sərf edər!  O, Dayanar, O, Susar, O, Tükənər! Ardıcıl, Sinxron Hərəkətlər, Dayanar! İnsanlarda, Canlılarda isə, İşıq-Zərrə […]

O, Bir Ovaldır…

Çox qədim dövrdə belə bir anlayış vardı ki, yer üzü, yer səthi bir müstəvidir! (Yə’ni, düz səth). Əgər yer üzü bir müstəvi olmuş olsa idi, onda bu Yer üzünün, göyləri, Səması da, bir müstəvi tipində olmağa məhkum olardı! Əgər, Yer səthi, həm yer səthinin Səması, üst-üstə quruluşda (müstəvilər), olsa idilər, onda ardıcıllıqlar pozular, Sabahlar, Gündüzlər, Gecələr halı pozulardı o səbəbdən […]

İşığın Yaradıcılığı, İşığın Hərəkəti, Zərrələrin Varlığı…

Bütün Başlanğıclara, bir Səbəb, bir Şərait, bir Labüdlük gərək! Əgər ki, bütün Başlanğıclara bu Şərtlər, Labüdlük Şərtləri Yoxsa, Yaranışın, Yaranmağın da, Mə’nası Yoxdur! İlkin Olan İşıq, Nədir və Necədir? İlkindən Olan İşıq Qədəri, Sabitdir, Dəyişməzdir, Ləngiməzdir! Onun Özündən Ayrılan İşıq Qədəri, o qədər Böyük İşıq Sür’ətinə Malikdir ki, o, İşıq Tezliyini Ölçməyə, Müqayisə Etməyə, heç bir Qurğu düzəldib, Onun Tezlik […]

1 7 8 9 10 11 30