XIX ƏSRİN SONU XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ NAXÇIVANDA QADIN TƏHSİLİNİN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ VƏ PROBLEMLƏRİ

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların təhsilə cəlb olunması Rusiya və Avropa ölkələrinə nisbətən çox çətin idi. Çünki bu dövrdə qadın təhsili ilk növbədə qadın azadlığı problemi ilə sıx bağlıydı. Demək olar ki, bütün Şərq qadınlarında olduğu kimi Azərbaycan qadınlarının təhsil məsələləri maarifpərvər ziyalıları əsrlər boyu düşündürmüşdür. Ona görə ki, bu dövrdə qadınlar ictimai həyatdan təcrid edilmişdir. Onların […]

Böyük bir Elm…

Böyük bir Elmdir – Heca, Elmi! Böyük bir Elmdir – Kəlmə, Elmi! Böyük bir Elmdir – Söz, Elmi! Olmasa idi əgər, Yer Üzündə, Heca – olmayacaqdı, nə Söz, nə də ki, Kəlmə! Bütün Elmlərin Başlanğıcı, başlar Düşüncələrdən! Bütün Düşüncələrin sonluğu, Hecalarda, Sözdə, Yekunkaşar! O, Hecalardan, Kəlmə!   Kəlmələr arası, Sözlə bağlanar! Sözə bağlanar, o, Kəlmələr, Sözlə Bağlanar! Heca, Söz, Kəlmə […]

“Çarxı Fələk”, niyə deyilirdi, “Çarşənbə”, nəyə deyilirdi…

Azərbaycan Ərazisində, Azərlərdən, Babalarımızdan qalma, bir çox, mühüm Anlayışlar mövcud olub! Onlar, o, Babalarımız, çox-çox Qədim Dövrdən, Oturaq Həyat sürdüklərindən, Ərazilərində baş verən, hər bir Təbiət hadisələri, Kainat Qanunları ardıcıllıqlarına, çox diqqətlə və baş verən, bütün hallara, böyük bir hadisə kimi, yanaşırdılar!  Babalarımızın bu Ərazidə, Oturaq Həyat sürdüklərinin, bir əlaməti də, bir tarixi həqiqəti də, ondan ibarətdir ki, bütün ərəfələrə […]

Naxçıvan Əhalisinin Etnogenezi Tarixindən M.Ö. II-I Minilliklər

Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan ərazisindəki əhalinin etnogenezində m.ö. II-I minilliklərdə iştirakı olmuş, indiyədək dövrlərə görə sistemli tədqiq olunmamış proto Azərbaycan tayfalarından bəhs olunur.  Burada Naxçıvanın qədim və müasir ərazilərində məskun olmuş tayfaların yeri, adların daşıdığı mə`nalar, onların mifik inancları, əraziləri, əski salnamələrdəki yeri ətraflı tədqiq edilir. Monoqrafiyada Naxçıvan ərazisində bu tayfa adları ilə yaranmış etnooykonimlər qədim arxiv və […]

DİLİN YARADILMASINA DAİR İLAHİ NƏZƏRİYYƏ

Fikrət RZAYEV, Vahid RZAYEV Hazırkı kitabın əlyazması ilə tanış olanlardan birisi də Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professoru, “Ümumi dilçilik” kafedrasının müdiri Afat Qurbanov olmuşdur. Onun məsləhəti ilə bu kitabın sonluğuna əlavə olaraq qardaşım Vahid ilə birlikdə yazdığımız “Dilin yaradılmasına dair İlahi nəzəriyyə” mövzusu da daxil edilmişdir. Hər ikimiz professor Afat Qurbanova məsləhətlərinə görə dərin minnətdarlıqlarımızı bildiririk. Yazıları oхuyub […]

Azərbaycan Naxçıvan yallıları

 Tarixi mənbələrdən Azərbaycan və şərqlə – qərb arasında yerləşən Naxçıvan bir çox tarixçilərin, səlnaməçilərin əsərlərində özünəməxsus yer tutub.     Şərqlə – qərb arasında yerləşən Naxçıvan öz ərazi və tarixi mərhələləri ilə yanaşı, tarixi şəxsiyyətləri ilə tanınıb, məhşurlaşıb, diqqət cəlb edib.     Azərbaycan və Naxçıvan ərazisi bir də İşıqlar, odlar yurdu kimi də yaddaşlarda, tarixlərdə qalıb.     İşıq, od, alov […]

İnsan, bütün Canlılar, niyə “Acırlar” – səbəb nədir?…

İnsan, bütün Canlılar, Günün hansısa Mərhələsində, Acırlar! Çox dərin Düşünəndə, “Acmağın”, səbəbini axtaranda, Qəribə hallarla, qarşılaşmalı, Oluruq! Biz Azərbaycanlılar, Azərlər, “Acmaq”, Sözü ilə, Bədən Daxilində baş verən, Anatomok – Fizioloji halı, olduğunu-olduğu kimi, ifadə edərək, Mə’də Daxilində gedən prosesin, öz Adı ilə, “Acı Dadının”, Artdığını, bildiririk! Mə’də Daxili, Acılaşıb, “Acı” Miqdarı, “Turş”, Miqdarı ilə, Bərabərləşib! Onda deyirik ki, “Acmışam”, yə’ni […]

Xanəli Kərimli:”Payız Duyğuları”

  Çağdaş Azərbaycan poeziyasının tanınmış nümayəndələrindən biri, pedaqoq, tədqiqatçı Xanəli Kərimlinin bu kitabında poetik yaradıcılığından seçmələr toplanmışdır. Şairin əsərlərinin cövhəri olan vətəndaş yanğısı, Haqqa sədaqət, yurda bağlılıq, insana sevgi bu şeirlərdə aşkar gö­rünür. Şübhə etmirik ki, toplu oxucular tərəfindən maraqla qarşılanacaq. BU DA BİR NAĞILDI… Ata, bir nağıl kitabı tap, oxuyaq                   […]

Niyə, Badə – Badəyə, Vurulur?…

Yer Üzündə, Meynə kolları, Torpaqda, Qumluqda, Dağlıq ərazidə, Düzəngahda, bitir! Yer Üzündə, İlk Çaxırın E’mal Tarixi, bir o, qədər də, dəqiq mə’lum deyil! İlk Çaxır E’malı haqda, ilkin olaraq elə bir mə’lumat, yox dərəcəsindədir! Bu haqda, ilk Çaxır e’malı Tarixi haqda, Ehtimallar daha çoxdur! Amma, buna baxmayaraq, hələ də, Yer Üzündə, Çaxır e’malı və İstehsalı, mövcuddur! “Çaxır” əzilmiş, Üzüm Suyundan […]

Qıcqırma Prosesi, Labüddür, Onu Dayandırmaq, olmur…

Bir çox Başlanğıclar, Qıcqırma Prosesi ilə, başlar! Ümumiyyətlə, bütün Meyvələrdən, Qıcqırma Prosesi nəticəsində, Sirkələr alınır! Qıcqırma Prosesi, yə’ni ki, “Qıcqırma Prosesinin Mahiyyəti – bütün Kütlələr arasında dayanıb, onları Hava ilə, Oksigen, Kislorodla, Zənginləşdirmə, halına deyilir”, bu halın getməsi, Mütləqdir! Çünki, Qıcqırma Prosesi, bütün Qida mə’mulatlarını, Hava ilə, Zənginləşdirməyə xidmət, edir! Çox addi görünən, Xəmir Yoğurmanın özü də, Xəmiri Hava ilə, […]

1 5 6 7 8 9 30