Oxu tar, oxu tar, Səni kim unudar?

Görkəmli şairimiz Mikayıl Müşfiqin qələmindən süzülən bu sətirlər tar ifaçılığı ilə məşğul olanların dilinin əzbəridir. Bu qədim musiqi aləti insanın daxili aləminə güclü təsir imkanlarına malikdir. Bu səbəbdəndir ki, dünya mədəniyyətinin nadir incilərindən sayılan Azərbaycan muğamları tar kimi ecazkar musiqi aləti sayəsində sənət qələbəsi qazanıb, əbədi zirvə fəth edib. XIX əsrin ortalarında Sadıqcanın tarda yaratdıqlarını ölməz bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov daha […]

Ustad sənətkarın yubileyi qeyd edilib

Oktyabrın 1-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında ustad tarzən, bəstəkar-pedaqoq, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi, Prezident təqaüdçüsü Əkrəm Məmmədlinin 70 illik yubileyi münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri Sarvan İbrahimov açıb.  Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Humanitar siyasət məsələləri və ictimai təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri Rəhman Məmmədov çıxış edərək bildirib ki, […]

Azərbaycan yallı rəqslərinin not yazılarına dair

Dairəvi və yarım dairəvi formada ifa edilən müasir “yallı” rəqslərimizin özündə birlik və vəhdəti təcəssüm etdirməsi onun iştirakçısı və tamaşaçısı olan hər kəsə bəllidir. Azərbaycan“yallı” rəqslərinin qədim köklərə malik olması barədə yazılı mənbələrdə mə`lumatlar verilmişdir. Qaya təsvirlərindən də göründüyü kimi, yallıların tarixi hələ dünyəvi dinlərin meydana gəlmədiyi, qədim insanlar arasında danışıq dilinin mövcud olmadığı, onların etnoslar kimi formalaşmadığı,  cəmiyyətdə sosial […]

Fazilə xanım Nəbiyeva

Fazilə Ramiz qızı Nəbiyeva 31.05.1984-cü ildə Naxçıvan MR-nın Babək rayonunda anadan olmuşdur. Orta ixtisas təhsilinə Naxçıvan şəhərində yerləşən 12 №li məktəbdə, musiqi təhsilinə isə 1 №li 7 illik musiqi məktəbində başlamışdır. Bir neçə ildən sonra ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərinə köçmüş və təhsilini burada davam etdirmişdir. Bakıdakı 248 №li məktəbdə orta təhsil almış, musiqi təhsilini isə Ş.Ələkbərova adına 20 №li […]

Naxçıvan folkloruna həsr edilmiş dəyərli monoqrafiya

Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil, və Ədəbiyyat İnstitutunun Folklorşünaslıq şö’bəsinin müdiri, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əkrəm Rüfət oğlu Hüseynzadənin “Elm və təhsil” (2016) nəşriyyatı tərəfindən çapdan çıxmış “Naxçıvan folklor mətnlərində yaşayan tarix” adlı monoqrafiyası, Azərbaycan folklorşünaslığına, o cümlədən Naxçıvan folklorunun öyrənilməsinə dəyərli bir  töhfədir. Naxçıvan folklorunu dərindən öyrənməyi, ciddi tədqiq etməyi Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev bir vəzifə […]

XX əsrin birinci yarısında naxçıvanlı rəssamların yaradıcılığı

XIX əsrin ikinci yarısı, ХХ əsrin əvvəllərindən bаşlаyаrаq Аvrоpа və Аzərbаycаn mədəniyyətlərinin qаrşılıqlı əlаqələri gеtdiкcə gеnişlənir, mааrif, mətbuаt, incəsənət, bədii yаrаdıcılıq, еstеtik fikir sаhələrində mütərəqqi mеyllər mеydаnа çıхır, yеni tipli pеşəkаr sənət növləri inkişаf еdir, milli bədii kаdrlаrın yеtişdirilməsi üçün zəmin yаrаnırdı. Pеşəkаr tеаtr, musiqi, kinо, mе`mаrlıq, təsviri və dеkоrаtiv-tətbiqi sənətlərin təşəkkülü və sürətli inkişаfı bахımındаn Аzərbаycаn bir çох yахın […]

Səxavət Aslan yazır: “Laylam, ağım – muğamatım, Tanrı payım – baratım” –muğamsayağı esse

Dünyamızın nizamıdır Muğam! Yaranmışların Yaradan qarşısında ilahi heyrətidir Muğam. Ruhumuzun qidası, qəlbimizin cilası, içimizin ətridir Muğam. Dəyişən dünyamızın dəyişməz əxlaqı, xoş niyyət sorağındakı əməlidir Muğam. Rəhmsizləri rəhmə, amansızları amana gətirən şəfqət selidir Muğam. Qaranlıq çöhrələri işıqlandıran, ümidsizləri ümidləndirən İşıq payıdır Muğam. Əqidə, eşq, düşüncə, məslək təşnələrinin şəhidlik şərbətidir Muğam. Dərdsizliyin qəmi, dərdliliyin qəm işığıdır Muğam. İbadət etdiyinə itaət zövqünü yaşamaqdır Muğam. […]

Sarıköynək

… viran olan bağdan çoxdan idi ki, quş səsi gəlmirdi. Sanki yuvası dağılan quşlar bağdan küsmüşdü. Əvvəllər səhərin gözü açılmamış, gün şəfəqlərini saçmağa macal tapmamış, quşların cəh-cəhi bağı bürüyərdi. Güllər nazlanar, yırğalanıb ətrini ətrafa yayardı. Səhərin mehi bu gözəl ətri bütün bağa çatdırardı. Güllərin ətrindən bihuş olan quşlar daha şövqlə oxuyar, bir-birinə səs verərdilər. Bəs bu axşam vaxtı bu quş […]

Unudulmuş adətlərimizdən: bayrama qalan əllidir…

(Naxçıvan materialları əsasında) Məqalədə Naxçıvanda heyvandarlıq təsərrüfatı əsasən oturaq formada olmaqla yaylaq və qışlaq xarakteri daşıdığı təhlil edilmişdir. Qışlaqların bölgədə daha çox Arazboyu əraziləri əhatə edildiyi araşdırılmışdır. Eyni zamanda topladığımız etnoqrafik çöl materiallarına görə, Döl bayramına əlli gün qalmış maldarlıqla bağlı olaraq Naxçıvan bölgəsində (əsasən Ordu-badda) xüsusi bir mərasim keçirildiyi araşdırılıb ortaya çıxarılmışdır. Mərasimin keçirilməsin-də əsas məqsəd doğulacaq quzuların sağlam, […]

“Kimlərə alim demək olar ?”

Elmi alim yaradır. Alimi şöhrətləndirən və yaşadan da onun elmə verdiyi töhfələrdir. Dahi Nəsrəddin Tusi elm və alim haqqında demişdir: “Alimin səadəti elm və mədəniyyətdir”. “Bilmək lazımdır ki, insan övladının böyük Yaradanın hüzurunda xüsusi mövqeyi vardır. Buhüzurda birinci yer böyük filosofların və alimlərin yeridir; ikinci yer isə elm kamalını tərcümə libasına geydirməyi bacaran  adamlarındır”. Alim kainatdakı kamal dərəcələrini qavramaqla, onun […]

1 6 7 8 9 10 51