Фәхрәддин Салимин Азәрбаjҹан Суфи Мусигиси адлы консерти кечирилиб

Маjын 30-да  Азәрбаjҹан Милли Консерваториjасынын (АМК) “Бөjүк зал”ында АМК-нын мүәллими, филолоҝиjа үзрә фәлсәфә доктору Фәхрәддин Салим вә тәләбәләринин “Азәрбаjҹан Суфи Мусигиси” адлы консерти кечирилиб. Консертдә Халг артисти Сиjавуш Кәрими, Азәрбаjҹан Дөвләт Мәдәниjjәт вә Инҹәсәнәт Университетинин ректору Фәрәһ Әлиjева, Халг шаири Сабир Рүстәмханлы, “Каспи” Мәтбуат вә Тәһсил Мәркәзинин рәһбәри Сона Вәлиjева, АМК-нын профессор-мүәллим һеjәти, тәләбәләри вә диҝәр дәвәт олунмуш гонаглар иштирак […]

Аналар…

Кирпиjи илә көз ҝөтүрән аналар.  Өвладынын ән балаҹа уғуруну бир дүнjа билиб севинән аналар… Севинҹини һамы илә бөлән, кәдәрини һамыдан ҝизләдән аналар… Сәбри нәһаjәтсиз, дөзүмү һәдсиз олан аналар. Өвладларыны jаjда ҝүнәшдән, гышда шахтадан, һавадан, күләкдән горуjан аналар… Һамынданаз jеjиб, һамындан аз jатан аналар. Јорғунлуғуну баҹардыгҹа ҝизләдиб, jаландан өзүнү шән ҝөстәрән, аналар… Өвладлар бөjүjәндә онларын сәһв һәрәкәтләриндән, jанлыш аддымларындан зәррә-зәррә дағылан […]

Тәндир, бүтөвдүр, дәjишмәздир

Дүнjа туфанындан сонракы мәрһәләләрдә, туфандан хилас олмуш о инсанлар, Ур әразисиндә, Азәрбаjҹан әразисиндә, Ағрыдағ, Ҝәми Гаjа әтрафында, бир даһа, jенидән jашаjыш jерләрини бәрпа етмәjә башладылар! Јер үзүндә һәjат  давам етмәjә, Су тәдриҹән чәкилмәjә, Әрази бәрпа едилмәjә башлады! Туфандан хилас олмуш, Хилас етмиш  Һз. Нуһ Бабамыз, сағ галмыш о дөвр инсанлары бир jерә топлады, сағ галан әһали чох иди! Белә бир гәрар […]

Тәкраролунмаз абидәләр диjары

НУҺ ПЕЈҒӘМБӘРИН ГӘБРИ ТАПЫЛЫБ Бу хәбәрин севинҹи илә өтән ил декабрын сонларында Нахчывана ҝетдим. Беjнәлхалг “Ҝәмигаjа” експедисиjасынын тәшкилатчылары: танынмыш академикләр, милләт вәкилләри Азәрбаjҹан МЕА Нахчыван бөлмәсинин сәдри Исмаjыл Һаҹыjев вә Ј.Мәммәдәлиjев адына Нахчыван Дөвләт Университетинин ректору Иса Һәбиббәjли илә бирликдә шәһәрин гәдим гала диварынын jахынлығында һүндүр jамаҹа ҝәлдик. Бәшәриjjәти дүнjа дашгынындан хилас етмиш Нуһ пеjғәмбәрин гәбри бу jамаҹда иди. Мән […]

Азәрбаjҹан Республикасы “Тәһсил” Ҹәмиjjәтинин тәсис етдиjи беш сериjалы “Билҝи” дәрҝисинин jаранмасы вә фәалиjjәти һаггында

Јәгин охуҹулар   техника елмләри доктору  Низами Исмаjыловун саjтымызда jерләшдирилмиш мәгаләси илә артыг танышдырлар вә “Тәһсил” Ҹәмиjjәтинин фәалиjjәти илә бағлы мүәjjән билҝиләрә маликдирләр. Һәмин сәпҝидә jазымызы давам етдиририк.           Мәлумдур ки, ССРИ дағылыдыгдан сонра  онун тәркибиндән аjрылмыш республикалар мүстәгилликләрини елан етдиләр.  ССРИ-нин бүтүн варидаты Русиjа Федерасиjасынын әлиндә галды.  Диҝәр республикаларда олдуғу кими, Азәрбаjҹан Республикасы да ҹидди сосиал-игтисади […]

Музей миниатюрной книги отмечает юбилей

Пятнадцать лет назад, 23 апреля 2002 года, в день, объявленный UNESCO Всемирным днем книги и авторских прав, в нашей столице, а именно — в Ичери шехер, распахнул двери уникальный очаг культуры, который для каждого, кто переступал его порог, становился источником высокой духовности.  Так характеризуют это царство поражающих даже самое богатое воображение крохотных изданий теперь уже многотысячные посетители Музея миниатюрной книги […]

ЗӘРИФӘ ХАНЫМ САЛАҺОВАНЫ ТАНЫЈЫРЫГ-ТАНЫЈАГ!!! 15 ИЛЛИК ЈУБИЛЕЈИ ТАМАМ ОЛАН(23.04.2017) МИНИАТҮР КИТАБ МУЗЕЈИНИ ВӘ МУЗЕЈИН ТӘСИСЧИСИ-ЈАРАДЫҸЫСЫ: ЗӘРИФӘ ХАНЫМ САЛАҺОВАНЫ ТАНЫЈЫРЫГ-ТАНЫЈАГ!!!

“Ичәришәһәр” Тарих-Мемарлыг Горуғунун әразисиндә jерләшән, дүнjада илк өзәл Миниатүр Китаб Музеjи миниатүр китабларын дүнjада ән бөjүк коллексиjасы кими Ҝиннесин Рекордлар Китабына дахил едилиб. Музеjин тәсисчиси вә jарадыҹысы, республика “Китаб” ҹәмиjjәтинин идарә һеjәтинин сәдри, Әмәкдар Инҹәсәнәт Хадими Зәрифә Салаһова билдириб ки, 30 илдән артыг мүддәтдә формалашмыш коллексиjа бу ҝүн дә jени нүсхәләрлә зәнҝинләшир.  Музеjдәки 38 шүшә витриндә дүнjанын 66 өлкәсиндә нәшр […]

Гоч бүрҹүндән башланмыш, икинҹи һәjат

Дүнjа туфаны әрәфәсиндә, jер күрәсиндә нә баш верирди?    Јер күрәсинин нүвәси о дәрәҹәдә активләшмишди ки, jер күрәсинин дәрин гатларында вәjер үзүндә олан бүтүн күтләләр тәлатүмә ҝәлмишди. О, тәлатүмләр нәтиҹәсиндә сулар, су һөвзәләри нүвә активлиjинә уjғун олараг далғаланырды.    Бунлара сәбәб исә, jер күрәсинин нүвәсиндән башламыш күрә боjу ешидилән ваһимәли, уғулту сәси иди. Санкиjер күрәси үсjана галхмышды, үсjан едирди.   […]

Сара Ашурбәjли.Бакы шәһәринин тарихи. китабы барәдә

Сара Ашурбәjлинин бу китабы Бакы шәһәринин орта әсрләр тарихинә һәср олунмушдур. Еркән вә инкишаф етмиш орта әсрләрдә Бакы нефтинин чыхарылмасы вә емалы үзрә мүһүм мәркәз кими мәшһур олан Бакы шәһәринин сосиал-игтисади,сиjаси вә мәдәни һәjаты өjрәнилмиш, мүасир дөврәдәк галмыш мемарлыг абидәләринин тәһлили верилмиш, узун тарихи дөвр әрзиндә елм вә тәсвири инҹәсәнәтин вәзиjjәти ҝөстәрилмишдир. Археоложи материаллара истинад едәрәк, Бакыны антик дөврүн шәһәри […]

Зәр, Азәр

Јер үзүнүн ән мүһүм вә тәксиб олунмаз тарихләриндән бири, Сәмави Китабларда геjд олунан, Һәзрәти Нуһ дөврүндә баш вермиш Дүнjа туфаныдыр. Бу аналожи һадисә тез-тез, ардыҹыл олараг баш вермәдиjиндән, һәмин Сәмави Китабларла jер үзү инсанларына о Дүнjа туфаны һагда билҝи верилиб.  О билҝиләрлә, jер һәjатынын Һәзрәти Адәмдән сонра, jер үзүнүн икинҹи атасы, Һәзрәти Нуһ олдуғу билдирилиб. Бунунла jанашы, мәтнләрдә Әсһабүл-Кәһф (jедди […]

1 2 3 21