ҜӘМИ-ГАЈА: “Улу кечмишимизә бир нәзәр”

Нечә сәнәдир ки, ҝөркәмли Азәрбаjҹан алими вә тәрҹүмәчиси Әбүлфәзл Һүсеjни арамызда jохдур. Бу jанарлы шәхсиjjәт Нахчыванда, онун гәдим абидәләри илә, әдәби мүһити илә jахындан мәшғул олмуш, бу улу диjар һаггында онларҹа санбаллы, елми-публисистик мәгаләләр jазмышдыр.  Охуҹулар тәрәфиндән сонсуз мәһәббәтлә гаршыланан һәмин jазылар ичәрисиндә “Ҝәмигаjа һаггында”кы елми-публисистик мәгалә вахты илә “Шәрг гапысы” гәзетиндә дәрҹ олунмуш, мүәллифә ҝениш охуҹу күтләси арасында бөjүк […]

Ҝәмигаjа зирвәсинә ҝедән “Јолчу”

Будүнjаданкөчүб– өлмәjәнләр Јолчу, jолун узагдыр -Јолчу, jолун узагдыр! -Олсун, мән ҝедәсиjәм. -Јолчу, һава сазагдыр! -Олсун, мән ҝедәсиjәм. -Јолчу, бах, туфан ҝәлир! -Олсун, мән ҝедәсиjәм. -Јолчу, өмүр ҝөдәлир… -Олсун, мән ҝедәсиjәм. -Јолчу, һара ҝедирсән? -Арзумун мәнзилинә. -Јолчу, jахшы jол сәнә!                      1979-ҹу ил      Әждәр Әлиш оғлу Фәрзәлиjев 1937-ҹи ил мартын 23-дә Ағҹабәди шәһәриндә садә кәндли аиләсиндә анадан олмушдур. Бабасы чох […]

Бүрҹләр илк тәгвимләрдир

Тарихи мәрһәләләрдә Һәзрәти Нуһ дөврү туфаны баш вермишдир. Тарихи туфан вә о туфандан хилас олмуш инсанлар, бөjүк инам вә инанҹ башланғыҹына бир даһа аддымлар атмаға давам етдиләр.Һәзрәти Нуһ дөврү туфаны вә о туфандан хиласы о дөвр инсанлар jаддашларында сахламагла бәрабәр, о дөврү дашларда, гаjаларда, китабәләрдә ишарәләрлә тарихләшдирдиләр.  Онунла jанашы, о хилас дөврүнү Хиласкарла jаддашларда сахлаjараг Ҝүнәш мә’бәдләри инша едәрәк, ахар […]

ҺӘЗРӘТИ НУҺЛА ХИЛАС ВӘ ӘРАЗИ

Тарихи мәнбәләрдән Азәрбајҹан вә шәрглә — гәрб арасында јерләшән Нахчыван бир чох тарихчиләрин, сәлнамәчиләрин әсәрләриндә өзүнәмәхсус јер тутуб. Шәрглә — гәрб арасында јерләшән Нахчыван өз әрази вә тарихи мәрһәләләри илә јанашы, тарихи шәхсијјәтләри илә  таныныб,мәһшурлашыб, диггәт ҹәлб едиб. Азәрбајҹан вә Нахчыван әразиси бир дә Ишыглар, одлар јурду кими дә јаддашларда, тарихләрдә галыб. Ишыг, од, алов дедикдә О, үмид, һәрәкәт вериҹи,низамлајыҹы, бәрабәрләшдирмә, бөлмә, […]

«Ноев Ковчег и Гямигая-Гобустанский алфавит» «Резюме»

На днях переиздана книга известного Азербайджанского ученого Аждара Фарзали (1937-2011) “Ноев Ковчег и Гямигая-Гобустанский алфавит”. Отметим, что, автор впервые открыл Алфавит древнего Азербайджана на скалах Нахчывана, в Гобустане близ Баку, других археологических памятниках, и на коврах Азербайджана. Изображение Ноева Ковчега в Гямигая и в Гобустане, также открыто впервые в истории автором. Данная книга появилась в свет при финансовой поддержке Государственного […]

Бүтүн Күтләләр, Варлыглар, Ҹисимләр арасында, Бута — Пеjсли, Ексентрик Гануну…

Бүтүн, машын-механизмләрин, Сүкунәт вә Ишләк һалында, онлар арасында, мүтләг гачылмаз олан, Бута, Ексентрик, гурулушу даjаныр, ишләк олур! Нәдир Бута, нәдир Ексентрик? Физикада, «Маддәләрин итмәмәси гануну», «Енержинин итмәмәси гануну», Мөвҹуддур вә Ишләкдир! Суал чыхыр ортаjа.   Маддәләр вә Енержи нә сәбәбдән, һансы Физики гурулуш нәтиҹәсиндә, һансы Механика Ганунуна уjғун олараг, онлар итмирләр? Ниjә итмирләр? Бир һалдан, ниjә, башга бир һала, башга бир, […]

ҺӘМ КОММУНИСТДИР, ҺӘМ ДӘ ДЕПУТАТ… – Һәм дә Вәтәндән узагда…

Азәрбаjҹанлыдыр. Анҹаг Азәрбаjҹанда доғулмаjыб. Чүнки нәсилләринин талеjиндә өтән әсрин бир сүрҝүнлүк фаҹиәси вар. 1937-ҹи илдә Азәрбаjҹандан Газахыстана вә Сибирә сүрҝүн едиләнләрин һамысынын талеjи бир-биринә чох бәнзәjир. Бу ҝүн һаггында данышдығым 45 jашлы соjдашымыз  Мәһәррәм Мәһәррәмов Газахыстанын Талдыкурган шәһәринин Коксу (jәни Ҝөj су) раjонунун Балпык гәсәбәсиндә доғулуб. Газахыстанда бу ил кечирилән Парламент сечкиләриндә галиб ҝәлиб. Азәрбаjҹанлыларын илк депутаты кими Парламент Мәҹлисиндә дә һәм […]

ДИЛИН ЈАРАДЫЛМАСЫНА ДАИР ИЛАҺИ НӘЗӘРИЈЈӘ

Фикрәт РЗАЈЕВ,  Ваһид РЗАЈЕВ Һазыркы китабын әлjазмасы илә таныш оланлардан бириси дә Туси адына Азәрбаjҹан Дөвләт Педагожи Университетинин профессору, “Үмуми дилчилик” кафедрасынын мүдири Афат Гурбанов олмушдур. Онун мәсләһәти илә бу китабын сонлуғуна әлавә олараг гардашым Ваһид илә бирликдә jаздығымыз “Дилин jарадылмасына даир Илаһи нәзәриjjә” мөвзусу да дахил едилмишдир. Һәр икимиз профессор Афат Гурбанова мәсләһәтләринә ҝөрә дәрин миннәтдарлыгларымызы билдиририк. Јазылары охуjуб […]

«Чархы Фәләк», ниjә деjилирди, «Чаршәнбә», нәjә деjилирди…

Азәрбаjҹан Әразисиндә, Азәрләрдән, Бабаларымыздан галма, бир чох, мүһүм Анлаjышлар мөвҹуд олуб! Онлар, о, Бабаларымыз, чох-чох Гәдим Дөврдән, Отураг Һәjат сүрдүкләриндән, Әразиләриндә баш верән, һәр бир Тәбиәт һадисәләри, Каинат Ганунлары ардыҹыллыгларына, чох диггәтлә вә баш верән, бүтүн һаллара, бөjүк бир һадисә кими, jанашырдылар!  Бабаларымызын бу Әразидә, Отураг Һәjат сүрдүкләринин, бир әламәти дә, бир тарихи һәгигәти дә, ондан ибарәтдир ки, бүтүн әрәфәләрә […]

Бөjүк бир Елм…

Бөjүк бир Елмдир- Һеҹа, Елми! Бөjүк бир Елмдир- Кәлмә, Елми! Бөjүк бир Елмдир- Сөз, Елми! Олмасаиди әҝәр, Јер Үзүндә, Һеҹа- олмаjаҹагды, нә Сөз, нә дәки, Кәлмә! Бүтүн Елмләрин Башланғыҹы, башлар Дүшүнҹәләрдән! Бүтүн Дүшүнҹәләрин сонлуғу, Һеҹаларда, Сөздә, Јекункашар! О, Һеҹалардан, Кәлмә! Кәлмәләр арасы, Сөзлә бағланар! Сөзә бағланар, о, Кәлмәләр, Сөзлә Бағланар! Һеҹа, Сөз, Кәлмә олмасаjды әҝәр, Елмләрин Сөзләрлә ифадәләри, неҹә олабиләрди, […]

1 2 3 4 21