Үмумдүнја субасмасынын Нахчывана метеороложи вә мәдәни тәсири Бәһлул Ибраһимли

   Гәдим заманлардан ибтидаи инсанларын тәбиәт гүввәләри илә мүбаризәси нәтиҹәсиндә ҹүрбәҹүр мифләр вә әфсанәләр мейдана ҝәлмиш, динләр вә сонра исә мүхтәлиф фәлсәфи ҹәрәйанлар йаранмышдыр. Бир чох әфсанәләрин реал көкләри олса да әсрләр бойу инсан тәхәййүлү ону фантастик бир дурума ҝәтириб чыхармышдыр. Бу сәбәбдән дә инсан ағлынын йаратдығы һәмин миф вә әфсанәләрин реал көкләринин олуб-олмамасынын арашдырылмасы сивилизасийанын индики инкишаф мәрһәләсиндә ҹәмиййәтин […]

Гадир Әлийев. “Мемар Әҹәми Нахчывани йарадыҹылығында аһәнҝдарлыг» китабына ҝириш

Ҝенетик көкләри тарихин дәрин гатларына ҝедиб чыхан йералты сәрдабә вә уҹа йерүстү тутумдан гурулан йығҹам планы, вертикал композисийасы, динамик байыр гурулушу илә сечилән гүлләвари түрбәләр ХI – ХII йүзилликдә Азәрбайҹан мемарлығында үстүн йер тутурду.     Тәхминән 850 ил бундан әввәл Орта әср Мүсәлман Шәргинин бөйүк мемары, Нахчыван мемарлыг мәктәбинин нүмайәндәси Әҹәми Әбубәкр оғлу Нахчыванинин йаратдығы мемарлыг абидәләри һәмин дөвр […]

Əҹәми сәнәтинә јени елми јанашма

Мемарлыг намизәди Гадир Әлийевин “Мемар Әҹәми Нахчывани йарадыҹылығында аһәнҝдарлыг” адлы елми әсәри даһи мемар, классик Азәрбайҹан мемарлыг мәктәбинин баниси Әҹәми Әбубәкр оғлу Нахчыванинин һәйат фәалиййәти вә сәнәтинә һәср олунмуш илк вә дәйәрли монографик тәдгигат кими мүһүм әһәмиййәтә маликдир. Бу әсәрлә Гадир Әлийев ҝөркәмли сәнәт хадими Әҹәми Нахчывани һаггында мемарлыгда мөвҹуд олан бошлуғу долдурмаға хидмәт едир. Охуҹулара тәгдим олунан китаб мемар […]

«Мемар Әҹәми Нахчывани йарадыҹылығында аһәнҝдарлыг” китабына мүәллиф Гадир Әлийевин сөзөнүсү

Сонсуз бир үммана бәнзәйән зәнҝин мәдәниййәт тарихимиз инсан зәкасынын мәһсулу олан надир елм, фәлсәфә вә сәнәт инҹиләри илә долудур. Халгымыз үчүн даими гүввәт вә гүрур дуйма гайнағы тәшкил едән бу тарихи инҹиләрин гейрәтлә арашдырылмасы,  дәйәрләндирилмәси вә мүһафизә едилмәси йашадығымыз бу бөһранлы ҝүнләрдә сон дәрәҹә ваҹиб олан мүгәддәс вәзифәләримиздән биридир. Мәдәниййәт тарихимизи бу ҝүн дә дөнә-дөнә диггәт вә һөрмәтлә арайанлар мин […]

Каинат, тәбиәт,бәшәриййәт

Мүтләг олан инсан Чох һаллар вар. Чүнки о мараглы һаллар арасында инсан вар. Ону әһатә едән о тәбиәт арасында бир гануна уйғунлуглар вар. Чох мараглы һаллар вар, о һаллар арасында бир мәна вар. Инсан мәна дейил, мүтләгдир! Мүтләг олан инсаны әһатә едән мәналар вар.  Сабит инсан     Нәдир мәна, нәдир инсан, нәдир һал? Инсан бәдән температуруна ҝөрә сабитдир (36-37оc). Инсан гида […]

Мүрәккәб садәлик вә садә мүрәккәблик

Һамымыз информасийа алараг вә өтүрәрәк енержи сәрф едирик. Електрик йохдурса, интернетә дахил олмаг, мобил телефон долдурулмайыбдырса, онун васитәсилә хәбәр алмаг, телефон стансийасы ҹәрәйансыз галыбдырса, стасионар телефонла данышмаг, бензин гуртарыбдырса, мәлуматдан өтрү шәһәрин о башына ҝетмәк – онларын һеч бири мүмкүн дейил. Һәтта гоншуйа дәйиб ики кәлмә сөз демәк дә намүмкүндүр, әҝәр айағыны йердән ҝөтүрмәйә ҝүҹүн чатмырса.     Бунларынһамысытехники (мәһзтехники!) […]

Ҹәфәр Гијаси өн сөз

Үзлүк материалынын тәбии өз үмлүлүкләри вә онун мемара һансы имканлары вермәсиндән чох шей асылыдыр. Бу бахымдан Сәлҹуглар дөврү бишмиш кәрпиҹин тикинти вә бәзәк материалы кими мемарлыгда тәнтәнәси дөврү олду. Бөйүк Сәлҹуглар әразисинин чох йериндә олдуғу кими, Азәрбайҹанын да Ҝәнҹәдән Гәзвинәҹән әсас һиссәсиндә кәрпиҹдән йығылан «сәлҹуг үслубу» бәзәк апарыҹы мемарлыг декору иди. Бөйүк конструктив-техники, игтисади, еләҹә дә декоратив имканлары олан бишмиш […]

Нәһәнҝ Партлайыш

Ирландийа архийепископу Ҹеймс Ашер (1581-1656) Әһди-Әтигин вә башга гәдими мәнбәләрин мәтнини арашдырандан сонра белә нәтиҹәйә ҝәлиб ки, Илаһи каинаты е.ә.4004-ҹү ил сентйабр айынын 22-дән 23-нә кечән ҝеҹә йарадыб. Бу дәгиг тарих Гәрб тәригәтли хачпәрәстләр үчүн бу ҝүнәдәк инкаредилмәздир. Инанмайан өзү һесаблайыб йохлайа биләр.     Астрофизикләр зәнн едирләр ки, каинатдакы обйектләрин йалныз 5 фаизи ҝөзә ҝөрүнәндир, чүнки ишыг сачандыр. Даһа […]

1 19 20 21