Сөз конструкторлуғу китабы

Китабы йүклә           Сөзүн заһири вә дахили ҹәһәтиндән данышырыг. Онун сәсләнмәсинә, сәс комплексинә, мәнасына диггәт йетиририк. Сәс комплексинә малик олмайан сөзүн мәнасы йохдур дейирик.  Анҹаг сөзүн сәс комплексинин – заһири ҹәһәтинин фонематик маһиййәтинә енмирик, сәс комплексиндәки айры – айры фонемләрин дашыдығы мәна йүкү барәсиндә дүшүнмүрүк. 

Мәшһур нефтчи вә новатор дилчи алим һагга говушду

 Фикрәт Һәсән оғлу Рзайев (1936-2013)     Азәрбайҹан нефт сәнайесинә вә дилчилик елминә ағыр итки үз вермишдир. Ҝөркәмли тәдгигатчы-мүһәндис, узун мүддәт “АЗИНМАШ”да чалышмыш Фикрәт Һәсән оғлу Рзайев 28 феврал 2013-ҹү ил тарихиндә гәфләтән дүнйасыны дәйишмишдир. Аллаһдан бу ҝөзәл инсана, йарадыҹы алимә рәһмәт диләйирик. Һейиф Ондан…     Фикрәт мүәллим нефт вә газ мәдәнләринин машын вә аваданлығы үзрә али тәһсилли ән […]

Әмим — Фикрәт Рзайев

Бу ҝүн сәһәр аҹы хәбәрлә ачылды ҝөзләрим! Инана билмирдим ешитдикләримә! Амма… әмим артыг һәйатда йох иди! Варлығыны һәр ан ҝөрмәк истәсәм дә, нәдәнсә, бәзән узаг галдығым инсан иди О! Ушаглығымдан белә она дуйдуғум севҝи сырф әми севҝиси дейилди: бөйүк инсан иди әмим мәним үчүн! Идеал образ иди һәйатымда! Јерә бағлы севҝийлә чох истәмирдим ону , Јердән вә һәр шейдән йүксәкликдә […]

Дилини фонем дили сәвиййәсиндә өйрәнмәк истәмәйән кәс − робот кимидир!

Дилини фонем дили сәвиййәсиндә өйрәнмәк истәмәйән кәс − робот кимидир. Фонемләр – әслиндә Каинатдакы вә тәбиәтдәки варлыгларын, һәрәкәтләрин вә дүшүнҹәләрин символларыдыр. Мүәллиф Редактордан:     Фикрәт Рзайевин “Сөз” адлы китабы сон дөврләр дилчилик саһәсиндә мүгайисә-гаршылашдырма-үмумиләшдирмә йолу илә апарылмыш мараглы тәдгигатлардан биридир. Сәс, сөз, шәкилчиләр үзрә һәр бир фонемин маһиййәти мүәййән ганунауйғунлуглар әсасында бу китабда тәһлил вә тәдгиг олунур. Мүәллиф сәсләрлә […]

Сөзүн сирләр аләми

 Редактордан Сөзүн заһири вә дахили ҹәһәтиндән данышырыг. Онун сәсләнмәсинә, сәс комплексинә, мәнасына диггәт йетиририк. Сәс комплексинә малик олмайан сөзүн мәнасы йохдур дейирик. Анҹаг сөзүн сәс комплексинин –заһири ҹәһәтинин фонематик маһиййәтинә енмирик, сәс комплексиндәки айры – айры фонемләрин дашыдығы мәна йүкү барәсиндә дүшүнмүрүк. Фонемләрин дашыдығы мәна йүкүнү сөзләрдә бәрпа етмәк, онларын системли, ардыҹыл сыраланмасы илә мәнанын (сөздәки) йаранмасына хидмәт ҝөстәрмәси ҹәһәтләри барәдә дүшүнмүрүк. Ја бу барәдә өзүмүзү йормаг […]

Һеч бир иддиасы олмайан мүһәндис

  Фикрәт Рзайев елм аләминдә титулу олмайан, һәм дә буна еһтйаҹ һисс етмәйән, өз мәнәви дүнйасы илә йашайан бир инсандыр. О, мүхтәлиф иддиалардан чох-чох узагда дайанан тәвазөкар вәтәндашдыр. Адиликлә дәринлийи өзүндә ҹәм етмиш фикир вә дүшүнҹә саһибидир. Ачығыны дейим ки, чохлары Илаһи гүввәнин дедикләрини дуйуб тәһлил етмәк баҹарығына малик олсайдыллар, бәлкә дә нәләр етмәздиләр. Бу да Фикрәт Рзайевин характеринә йаддыр. […]

Фикрәт Рзайевин «Уникал» гәзетинә мүсаһибәси

       “Дилимиздәки истәнилән сөз санки бир рийази дүстурдур”   Фикрәт Рзайев: “Дилин мәншәйи илә бағлы ахтарышларымын илк гайнағы, даһа доғрусу, булағын ҝөзү милли-азадлыг һәрәкаты олду” Мәлум олдуғу кими, данышыг дилинин мәншәйи барәдә лап гәдим дөврләрдән башкайараг ән мүхтәлиф нәзәриййәләр ирәли сүрүлсә дә, бу проблем һәлә дә ҹидди бир мүәмма олараг галыр. Гоҹаман мүһәндис Фикрәт Рзайевин данышыг дилинин вә […]

Фикрәт Һәсән оғлу Рзајев

    ФИКРӘТ ҺӘСӘН ОҒЛУ РЗАЈЕВ (16.08.1936-28.02.2013)     1936-ҹы илдә Нахчыван шәһәриндә гуллугчу аиләсиндә анадан олуб. Нахчыван шәһәр 1 №-ли орта мәктәби 1954-ҹү илдә “Гызыл медал”ла битириб. 1954-ҹү илдә Азәрбайҹан Сәнайе Институтунун “Нефт механикасы” факүлтәсинә гәбул олунуб. Институту битирмә әрәфәсиндә һәмин Сәнайе Институту М.Әзизбәйов адына Нефт вә Кимйа Институту адландырылыб.      1959-ҹу илдә һәмин Институту “Нефт вә газ мәдәнләринин […]

Билирик амма йадымыздан чыхмасын

  Азәрбайҹан халгы вә әразиси елми илә, тарихләри илә йанашы олараг сүфрә мәдәниййәти гида чешидләри дә чох зәнҝин олмагла йанашы мәна вә мәнтиг дашыйыҹысы олуб.     Илкдән чох-чох гәдим дөврләрдән бүтүн аилә үзвләри сүфрә әтрафында йығышмагла, һәр бир гида чешидинә тәшәккүрлә, нәвазишлә йанашмагла йанашы, сүфрә әтрафындан башлайанилкин давраныш о, давранышла дүшүнҹә вә мәна ашыланыб. Сүфрәйә ҝәтирилән гида илкдән аилә […]

Бир нечә сөз, бир нечә фикир

• Ағрысызлыг әһатәсиндә, ағрылы инсан. • Инсан дөрд мәфһум гаршысында аҹиздир: аҹлығын, сусузлуғун, йухусузлуғун, бир дә өлүмүн. • Инсанда дөрд йаддаш аләми вар: ҝөз, бәдән, дад, бир дә баш (кәллә). Дөрд ағрысыз (ағры вермәйән) варлыг әһатәсиндә олан инсан: сүд (ана), су, һава, битки аләми (гида) – бу дөрд мәфһум ҹанлы варлыға, ҹисмани аҝры вермәйәнләрдир (ағрысыздырлар). • Һейванат аләми үчүн дә […]

1 18 19 20 21