Torpaqşünas-coğrafiyaşünas alim Sahib Hacıyev haqqında

Kənd təsərrüfatı elmləri namizədi, dosent Sahib Əsgər oğlu Hacıyev 1950-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayonun Saltaq kəndində anadan olmuşdur. O, 1971-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin coğrafiya ixtisasını bitirmiş, 1992-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək «Torpaqşünaslıq» ixtisası üzrə kənd təsərrüfatı elmləri namizədi elmi dərəcəsi almış, 1996-cı ildə isə ona Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adı […]

Fəxriyyə Rzayeva “Mən bilməmişəm…”

Nə xoşdur yar uğrunda sürünmək Bir qəlbdə iki olub qoşa döyünmək Ey can, saf eşqə sevinclə bürünmək Canı can edərmiş, mən bilməmişəm…   Oğuldur eşqin dəyərin vaxtında qanan Sevdiyinin başına yalansız dolanan Ey can, yar gözlərində həyat tapan bir cavan Eşq üçün candan da keçərmiş, mən bilməmişəm…   Əzabla sürünərsən yarsız günə göz bağlarkən Olmaz bir çarən, eşq yarasını dağlarkən […]

Günəş işığı tükənməz

Soruşsaydılar ki, bu yer həyatında nə istəyərdin? Cavab verərdim ki, təməl sinfindən başlayıb, dünya elmlərini  yenə də öyrənməyə  təhsilimi istəyərdim!  (Amma hələ gec deyil.) *Ömür o dünya ilə bu dünya arasında deyil. Ömür o ikisinin “duet”-i arasındadır. *Hal olmasa, “mə`na” olmur. “Mə`na” olmasa, məntiq olmur. Kainatdaxili bunlarsız olmur. *Deyirlər, “Hər kəsin öz dünyası var”. Düzgündür! Amma hər kəsin “öz dünyası”-nı […]

Ramiz Dənizin “Brazilyanın müəmmalı kəşfi” əsəri barədə

…Florentsiyalı alim Paolo Toskanelli 1474-cü ildə tərtib etdiyi məşhur dünya xəritəsinə görə Avropada böyük şöhrət qazandı. Toskanelli Portuqal kralı V Alfonsa Yerin kürə şəkildə olması və Hindistana qərb yolu ilə getməyin mümkünlüyünü bildirmişdi. Yazıçı-tədqiqatçı R. Dəniz öz tədqiqatlarına əsaslanaraq yeni bir fikir söyləyir ki, Kolumb özünün trasatlantik layihəsini P. Toskanellinin tərtib etdiyi xəritəsindən deyil, N. Tusinin tərtib etdiyi “Zic Elxani” astronomik kataloqunun […]

“AR Təhsil Cəmiyyəti” Ramiz Qasımov haqqında

…Ən əsası isə dünya alimlərinə əyan olacaq ki, coğrafiyanın və coğrafiya tarixin mürəkkəb sayılan erkən və orta əsrlər coğrafi kəşflər tarixi sahəsi Azərbaycanda da tədqiq olunur və həmin zəka sahibləri, növbəti əsərlərin ərsəyə gəlməsini səbirsizliklə Ramiz Dənizdən gözləyəcəklər. Ramiz Dəniz (Qasımov) “Xristofor Kolumb, Nəsirəddin Tusi və Amerika qitəsinin həqiqi kəşfi”, “Əsrləri qabaqlamış alim – Nəsirəddin Tusi”, “Braziliyanın müəmmalı kəşfi” elmi-tədqiqat əsərlərini yazarkən, […]

Fikir vulkanı – sözün lavası

…Ramiz Dəniz dünya ilə fərdi insan, cəmiyyətlə şəxsiyyət arasında zəkanın görmədiyi və sezmədiyi əlaqələri, münasibətləri, qarşılıqlı təsiri aşkar edib öz əsərində göstərə bilir. …Ramiz Qasımov bir çoxlarından fərqli olaraq özünəməxsus təhsil və həyat yolu keçib. 1965-ci ildə anadan olub. Ancaq orta təhsildən sonra M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Akademiyasını səbr və təmkinlə oxuyub başa çıxıb. Başqa bir yolla “Əsrləri […]

Bütün bəşəriyyət ağrıya, əzaba düşəndə, öz dilində öz anasını çağırar.

Hər bir insan hansı qitədə yaşamış olsa da milliyətindən, irqindən asılı olmayaraq əziyyətə düşəndə, əzablı, ağrılı olanda  öz dilində  “ana”  çağırar.   Çünki, o fərd  öz yaddaşını ( şüur altı) çağırar. O yaddaş   ki, ana varlığında olanda (müəyyən olunmuş müddət ərzində)  “İsti  yox, soyuq  yox, ağrı     yox, acmışam yox,  suzmuşam  yox,  təlatum  yox,  qorxu  yox” – u  səsləyib […]

AFAD QURBANOV – 85 TARİX YARADAN İNSAN

 Afad Qurbanov bütün mənalı həyatını, sonsuz, tükənməz elmi istedadını, yaradıcılıq qüvvəsini Azərbaycan dilçiliyinin inkişafına sərf edən, öz xalqına sədaqətlə və namusla xidmət göstərən, bütün varlığını elmin, təhsilin və mədəniyyətin inkişafına verən əvəzsiz alimlərdəndir.  XX və XX1 əsr Azərbaycan dilçiliyinin görkəmli, istedadlı alim və elm təşkilatçısı, Azərbaycan Elmlər Akadmiyasının üzvü, Əməkdar elm xadimi, Respublika Dövlət mükafatı laureatı Afad Qurbanov uzun illər […]

Məhəmməd Taği Sidqinin və Məhəmmədəli Sidqinin yeni əlyazmalari, ədəbi, pedaqoji düşüncələri

Böyük pedaqoq, istedadlı şair, xalq müəllimi M.T.Sidqininn fikirləri öz dövründə olduğu kimi, bu gün də aktual olaraq qalmaqdadır. Naxçıvan tarix boyu elm, mədəniyyət mərkəzi olmuşdur. Naxçıvan MR Ali məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin açılışındakı  nitqində Naxçıvanın çox qədim bir tarixə malik olduğunu və min illər boyu burada elmin, mədəniyyətin inkişaf etdiyini söyləmiş  və  Naxçıvanın […]

Naxçıvan bölgəsində duzla bağlı folklor nümunələri və onların şərhi

Qədim Naxçıvanın ən möcüzəli yerlərindən bir olan Duzdağın hər bir qarışında, dağında, daşında tarixin izləri vardır. Bu yer haqqında xeyli elmi və publisistik məqalələr yazılsa da, duzla bağlı Naxçıvan folklor nümunələrinin toplanması, araşdırılması həm folklorşünaslığımız üçün dəyərli mənbə olub, onu zənginləşdirər,  həm də  bu tarixi yerin öyrənilməsinə və ümumiyyətlə isə Naxçıvan diyarının daha geniş və ətraflı öyrənilməsinə bir kömək olar. […]

1 23 24 25 26 27 30