Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev – tariximizin öyrənilməsinin vacibliyi barədə

Azərbaycan ele bir ölkədir ki, onun çox qədim tarixi var. Bizim tarixçilər XX əsrdə çox işlər görüblər. Ancaq mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, Azərbaycanın, xalqın, ümumiyyətlə, bu torpağın, ölkənin tarixi, lazımı səviyyədə öyrənilməyib, tədqiq olunmayıbdır. Bu sahədə çox böyük işlər görülməlidir. Bununla onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan nadir bir ölkədir, nadir bir ərazidir, bəşər tarixində Azərbaycan bir ərazi kimi, bir […]

Mühəndis Vaqif Cəfərov kəşflər ixtiralar… barədə

Kəşflər, ixtiralar və səmərəli təkliflər haqqında 1.Giriş Bu məqalənin hazırlanmasında məqsəd geniş oxucu kütləsinə kəşf , ixtira və səmərələşdirici təkliflər haqqında qısaca da olsa məlumat vermək, onlar haqqında müəyyən təsəvvür yaratmaq və gələcəkdə bu istiqamətdə atılacaq addımlarda gənc oxuculara istiqamət verməkdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, kəşflər və ixtiralar haqqında məlumatları dünyanın müxtəlif ölkələrində yerləşən Elmi mərkəzlər tərəfindən buraxılan bülletenlərdən, müxtəlif […]

Gəmiqaya və tariximiz haqqında

Məlum olduğu kimi, bədxah qonşularımız – ermənilər Şərqin bütün tarixi abidələrini saxtalaşdırdıqları kimi, Gəmiqayanı, o cümlədən bura ilə bağlı Nuh peyğəmbəri də ozlərinə çıxmaq üçün bütün metodlara əl atmışlar. Onların hər dəfə ortaya atdıqları iddialar artıq bir ənənə‚ daha dəqiq ifadə etsək‚ xəstəlik halına çevrilmişdir. Onu qeyd etmək lazımdır ki‚ erməni iddialarının elmi obyektivlikdən uzaq və əsassız olduğunu sübuta yetirmək […]

Yağmursuz göbələk

 Nəyinsə birdən-birə çoxalmasma «elə bil, yağışdan sonra torpaqdan pırtlayıb çıxan bol göbələkdir» deyirlər. Quraqlıq yerdə göbələklik olmur. Amma sün’i substrat – qidalandırıcı mühit üzərində iki növ, özü də yeməl ihəm dadlı, həm xeyirli göbələk: xoruzgöbələyi (Armillaria ostouae; bax: şəkil 1) ilə payacığaz göbələyi (.Pleurotus ostreatis; bax: şəkil 2) əldə edilib. Böyük Qafqaz silsilə dağlarının şərq hissəsində, dağətəyi məkanda yerləşən özəl laboratoriyada həmin sün’i mühit […]

Gəmiqaya təsvirlərinin öyrənilməsi

GƏMİQAYA AZƏRBAYCAN TARİXŞÜNASLIĞINDA Kiçik Qafqaz dağlarının Ordubad rayonu ərazisində yerləşən Gəmiqaya Azərbaycanın ən böyük abidələrindən biridir. Bu abidə tariximizin möcüzəsidir. Bura Azərbaycanda Qobustandan sonra açıq səma altında qayaüstü rəsmlər muzeyidir. Burada iki mindən çox qayaüstü rəsmlər qeydə alınmışdır. Gəmiqaya qayaüstü təsvirləri elm aləminə XX yüzilliyin 60-cı illərinin ortalarından məlumdur. 1965-ci ildə geoloqlar tərəfindən aşkar olunan Gəmiqaya təsvirləri tədqiqatçıları özünə cəlb […]

Azərbaycan seysmologiyasının banisi

Yapon, rus və Amerika zəlzələ nəzəriyyələrinə Azərbaycan alternativi: Görkəmli seysmoloq alim Şamo Süleyman oğlu Rəhimiov (1931-1965) haqqında Şamo Süleyman oğlu Rəhimiov 1931-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Orta məktəbi qızıl medalla  başa vuran Şamo M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə  daxil olmuş, oranı bitirdikdən sonra SSRİ Elmlər Akademiyasının  Yerin fizikası İnstitutuna aspiranturaya göndərilmişdir.  Aspiranturanı bitirdikdən sonra müvəfəqqiyyətlə dissertasiya […]

Gəmiqaya və tariximiz haqqında

Gəmiqaya, bildiyimiz kimi, həm təbiətin böyük bir abidəsidir, eyni zamanda insan yaradıcılığının abidəsidir. Bu abidə Azərbaycanındır. Azərbaycanın tarixini əks etdirən abidədir… Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz  bir hissəsidir, gözəl bir diyardır və Azərbaycan ərazisi də ən qədim insan məskənlərindən biridir… Naxçıvanın gözəl təbii abidələri var. Gəmiqaya dünyada məşhur bir yerdir… O, bizim böyük sərvətimizdir. Gəmiqaya daşlarında Qobustan qayalarındakı kimi rəmzlər var. Orada […]

Elmimizin əlaqələndiricisi və təşkilatçısı: Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev

İsmayıl Hacıyev 1951-ci il yanvarın 21 -də Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayonunun Xanəgah kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Göydərə kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1968-1970-ci illərdə Sumqayıt şəhərində fəhlə işləmişdir. 1970-1974-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutun (indiki ADPU) tələbəsi olmuşdur. 1974-cü ildə həmin institutun tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1974- 1977-ci illərdə Culfa rayonunun Xoşkeşin kənd məktəbində müəllim […]

Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev

Monoqrafiyada Azərbaycan xalqına qarşı törədil­miş soyqırımı və deportasiya siyasətini ifşa edən sənədlər, Azərbaycan torpaqlarına qarşı əsassız ərazi iddiaları, bu torpaqlar uğrunda gedən mübarizə və onların nəticələri, düşmən dövlətlərin məkrli siyasəti və bu siyasətin həyata keçirilməsində ermənilərin oynadıqları mənfi rol aydın şəkildə göstərilmişdir.  Müəllif arxiv sənədləri, dövrü mətbuat materialları, habelə bir çox tədqiqatçıların əsərlərindən istifadə etmək­lə ermənilərin Naxçıvana qarşı ərazi iddialarının […]

Yusuf Heydər oğlu Məmmədəliyev

AZƏRBAYCANIN  İLK  KİMYAÇI  AKADEMİKİ  YUSUF HEYDƏR OĞLU MƏMMƏDƏLİYEV Tarixdə еlə şəxsiyyətlər vardır ki, zaman keçdikcə onlarn həyatı və fəaliyyəti nəinki unudulmur, əksinə yeni və daha parlaq xüsusiyyətləri ilə üzə çıxır. Qədim türk-oğuz yurdu Naxçıvan diyarının bəşər mədəniyyətinə və elminə tarix boyu layiqli töhvələri olmuşdur. XII əsrin qüdrətli memarı Əcəmi Əbubəkr və onun yaratdığı mömünə Xatun məqbərəsi, zamanının görkəmli alimi Nəciməddin […]

1 23 24 25 26 27 28