Naxçıvan Muxtar Respublikası – 100

REPRESSİYA QURBANI YUSİF VƏZİR ÇƏMƏNZƏMİNLİ YARADICILIĞINDA NƏQŞİ-CAHAN VƏ ONUN TARİXİNƏ BİR NƏZƏR Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan öz qədim tarixiliyi ilə fərqlənən bir məkandır. Naxçıvan adını ilk dəfə İosif Flaviye (e.ə. I əsr) və Klavdi Ptolemey (eramızın II əsri) öz əsərlərində çəkmişlər. “Naxçıvanın adı ilk dəfə Naksuana şəklində qeyd olunmuş və coğrafi mövqeyi göstərilmişdir”. Bundan sonra görkəmli ərəb-fars […]

Ərəb mənşəli bir neçə pedaqoji terminin etimoloji izahı

     Dilimizdə işlənən   bir  çox  terminlərin özünəməxsus mənşəyi,  semantikası və təyinatı vardır. Bir çox  terminlər müəyyən elm sahəsində ixtira etmiş alimin öz  adı ilə, bir çox termin yarandığı ölkənin dilinin adı ilə,  bəziləri də sadəcə dilimizə  daxil olaraq “vətəndaşlıq hüququ”  qazanmış terminlərdir.   Dilimizdə işlənən bir çox pedaqoji terminlərin mənşəyinə, törəməsinə  diqqət yetirdikdə onların ərəb  və  fars mənşəli olduğunu  öyrənirik. Bu […]

Pedaqoji prosesdə situasiyalar, metodlar, öyüd və nəsihətlər

“Müəllim” nəşriyyatı tərəfindən Professor Rüfət Hüseynzadə, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar MüəllimVaqif Mahmudov, Nəzirə Hüseynova, Nigar Mahmudova, Gülçin Hüseynova, Ceyhun Ağabəyov və Ziya Aslanovun müəllifliyi ilə “Pedaqoji prosesdə situasiyalar, metodlar, öyüd və nəsihətlərdən istifadə” adlı  altı bölmədən ibarət  pedaqoji təmayüllü tələbələr, müəllim və tərbiyəçilər, praktik psixoloqlar  üçün nəzərdə tutulmuş  530 səhifəlik yeni metodik vəsait nəşr olunmuşdur (Bakı: Müəllim, 2022). Bakı […]

Məktəb və pedaqoji fikir tariximizə dair dəyərli dərs vəsaiti

KNYAZ  ASLAN Pedaqogika  üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Bakı Dövlət Universitetinin  Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının müdiri  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Ulu öndər Heydər Əliyev demişidir: “Nəslimiz öz milli-mənəvi dəyərlərini öyrəndiкcə öz кеçmişindən qürur duyur və  оnlаrdа öz sоyunа, кöкünə, millətinə bаğlılıq dаhа dа möhкəmlənir”. Bu dəyərli fikirlərdə yetşən gənc nəslimizə  milli-mənəvi dəyərlərimizi mükəmməl  öyrənmək,  keçmişmizi dərindən öyrənmək, bu günümüzü yüksık […]

Rüfət Hüseynzadə. Pedaqogika. Dərslik

RÜFƏT HÜSEYNZADƏ. PEDAQOGİKA.DƏRSLİK. YENİ NƏŞR. BAKI: MÜTƏRCİM. 2021. 488 s. Yenicə çapdan çıxmış Pedaqogika dərsliyi prof. Rüfət Hüseynzadənin Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin xüsusi qriflə təsdiq etdiyi“Pedaqogika”, “Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi”, “Azərbaycan təhsil tarixi”, “Pedaqogika tarixi” proqramlarına, dos. Zenfira Əzizovanın və dos. Sahib Əliyevin “Pedaqogika” kursu proqramlarına əsasən və Dövlət Təhsil Standartlarına müvafiq olaraq hazırlanmışdır. Dərslikdə Pedaqogikanın dörd bölməsi […]

Kərim Məmmədov – Türk xalqlarının pedaqoji fikir tarixindən seçmələr

Tədris vəsaitində türk xalqlarının ortaq pedaqoji fikrini formalaşdıran görkəmli filosof-pedaqoqların əsərləri orijinaldan araşdırılmış, həmin əsərlərdən nümunələr verilmiş, onların həm fəlsəfi, həm də pedaqoji baxımdan təhlilləri aparılmışdır. Tədris vəsaiti ali məktəb tələbələri, müəllimləri və tədqiqatçıların istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. GİRİŞ  Türk xalqlarının zəngin tarixi, mədəniyyəti olduğu kimi, zəngin pedaqoji fikir tarixi də mövcuddur. İslamdan əvvəl və islamı qəbul etdikdən sonrakı dövrlərə […]

Kərim Məmmədov – Elmi-tədqiqat işlərinin metodikası

Oxuculara təqdim edilən bu dərs vəsaitində elmi-tədqiqat işlərinin elementləri, onların nəzəri əsasları, fəlsəfi , psixoloji və pedaqoji aspektləri, empirik tədqiqat metodlarının aparılması metodikası işıqlandırılır. Vəsait ali məktəb tələbələri və müəllimləri, magistrant, doktorant və dissertantlar, həmçinin ümumtəhsil məktəbləri, liseylərdə elmi-tədqiqatla məşğul olan yaradıcı müəllimlərin istifadə etməsi üçün nəzərdə tutulur. Kitabı yüklə

Müstəqillik dövrünün pedaqoji problemləri – Kərim Məmmədov

Sovetlər sisteminin süquta uğraması onun tabeliyində olan xalqlarvn siyasi, iqtisadi həyatı ilə yanaşı mənəvi həyatında da xeyli dəyişikliklərə səbəb oldu. Xalqlar azadlıq əldə etməklə yanaşı milli-mənəvi dəyərlərinin inkişafı istiqamətində də ciddi addımlar atmağa başladı. Belə dəyişikliklər Azərbaycanda da həyata keçirilməyə başladı. Bu yolda nailiyyətlərimizlə yanaşı səhvlərə də yol verilmiş oldu. Əldə etdiyimiz ən böyük nailiyyət mənəvi həyatımızın kommunist ideologiyasından asılılığına […]

Müstəqillik dövrünün pedaqoji problemləri

Bakı Slavyan Universitetinin professoru, görkəmli pedaqoq Kərim Məmmədovun “Zəngəzurda çap evi” nəşriyyatında nəşr edilmiş tədris vəsaiti “Müstəqillik dövrünün pedaqoji problemləri” nə (2020, 108 səh.) həsr edilmişdir. Bu dəyərli vəsaitin rəyçiləri professor F.A.Rüstəmov, professor M.İ.İlyasov, dosent S.L. Axundova, dosent K.Ə. Səmədovdur. Tədris vəsaiti Azərbaycan pedaqoji cameəsində maraq və rəğbətlə qarşılanmışdır.Vəsaitdə müstəqillik dövrümüzün pedaqoji problemləri ələ alınıb təhlil edilmiş, dövrün pedaqoji alimlərinin […]

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZƏ DAİR DƏYƏRLİ DƏRS VƏSAİTİ

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Ulu öndər Heydər Əliyev demişidir: “Nəslimiz öz milli-mənəvi dəyərlərini öyrəndiкcə öz кеçmişindən qürur duyur və  оnlаrdа öz sоyunа, кöкünə, millətinə bаğlılıq dаhа dа möhкəmlənir”. Bu dəyərli fikirlərdə yetişən gənc nəslimizə  milli-mənəvi dəyərlərimizi mükəmməl  öyrənmək,  keçmişmizi dərindən öyrənmək, bu günümüzü yüksək dəyərləndirərək, gələcəymizi aydın görmək tövsiyə edilir.   Bu cəhətdən “Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi” (Bakı: […]

1 2