Möhtaclıq, Qanunu

Ətrafa, hallara diqqətlə baxdıqda, bütün hallar biri-biri ilə, bağlılıqdadırlar! Kvant fizikası, Kvant mexanikası, bunlarsız yer üzündə fəaliyyət göstərmək, mümkünsüzdür! Kvant fizikası, kvant halı və Kvantlar anlayışına baxdıqda bunlar “Möhtaclıq qanunudur”, Kvant isə, onun daxili halıdır! Necə ki, bütün hallar biri-birinə möhtacdırlar! Sərt qayaya baxdıqda, mərmərə baxdıqda, daşa baxdıqda, metala baxdıqda, hər birinin tərkib və varlığında qat-qat, lay-lay olduğu görünür! Səbəb? […]

Musiqişünas Jalə xanım Qulamova barədə

Jalə Elman qızı Qulamova 1973-cü ildə Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya gəlib. 1988-1992-ci illərdə Ü.Hacıbəyov adına Naxçıvan  Musiqi  Texnikumunun  «Nəzəriyyə» şöbəsində, 1992-1997-ci illərdə isə Ü.Hacıbəyov  adına  Bakı Musiqi Akademiyasının «Tarix- nəzəriyyə» fakültəsinin «Musiqişünaslıq» şöbəsində təhsil alıb. 1990-1997- ci illərdə Naxçıvan  şəhər 2 saylı uşaq musiqi məktəbində müəllim, 1997-2000-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində baş müəllim, 2003-cü ildən AMEA-nın Naxçıvan  Bölməsinin  «İncəsənət, […]

XIX ƏSRİN SONU XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ NAXÇIVANDA QADIN TƏHSİLİNİN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ VƏ PROBLEMLƏRİ

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların təhsilə cəlb olunması Rusiya və Avropa ölkələrinə nisbətən çox çətin idi. Çünki bu dövrdə qadın təhsili ilk növbədə qadın azadlığı problemi ilə sıx bağlıydı. Demək olar ki, bütün Şərq qadınlarında olduğu kimi Azərbaycan qadınlarının təhsil məsələləri maarifpərvər ziyalıları əsrlər boyu düşündürmüşdür. Ona görə ki, bu dövrdə qadınlar ictimai həyatdan təcrid edilmişdir. Onların […]

Böyük bir Elm…

Böyük bir Elmdir – Heca, Elmi! Böyük bir Elmdir – Kəlmə, Elmi! Böyük bir Elmdir – Söz, Elmi! Olmasa idi əgər, Yer Üzündə, Heca – olmayacaqdı, nə Söz, nə də ki, Kəlmə! Bütün Elmlərin Başlanğıcı, başlar Düşüncələrdən! Bütün Düşüncələrin sonluğu, Hecalarda, Sözdə, Yekunkaşar! O, Hecalardan, Kəlmə!   Kəlmələr arası, Sözlə bağlanar! Sözə bağlanar, o, Kəlmələr, Sözlə Bağlanar! Heca, Söz, Kəlmə […]

“Çarxı Fələk”, niyə deyilirdi, “Çarşənbə”, nəyə deyilirdi…

Azərbaycan Ərazisində, Azərlərdən, Babalarımızdan qalma, bir çox, mühüm Anlayışlar mövcud olub! Onlar, o, Babalarımız, çox-çox Qədim Dövrdən, Oturaq Həyat sürdüklərindən, Ərazilərində baş verən, hər bir Təbiət hadisələri, Kainat Qanunları ardıcıllıqlarına, çox diqqətlə və baş verən, bütün hallara, böyük bir hadisə kimi, yanaşırdılar!  Babalarımızın bu Ərazidə, Oturaq Həyat sürdüklərinin, bir əlaməti də, bir tarixi həqiqəti də, ondan ibarətdir ki, bütün ərəfələrə […]

Naxçıvanın tarixinə dair biblioqrafik siyahı.(Təkmilləşdirilmiş)

Əvvəlki məqalələrdə mə`lumat verdiyimiz kimi biblioqrafiya siyahısı barədə mövzunu davam etdiririk.       28 sentyabr 2016-cı il tarixində  M.S.Ordubadi adına Naxçıvan kitabxanası və onun 1973-cü ildən bəri – 44il müddətində əməkdaşı olanhazırda KitabxanaProseslərinin  Avtomatlaşdırılması  Şöbəsinin müdiri  Südabə  xanım Süleymanova barədə mə`lumat vermişdik.     Bu günlərdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan kitabxanasından Südabə  xanım Süleymanovanın rəhbərliyi,Yeganə xanım Rüstəmovanın və Əzizə xanım Süleymanzadənin köməyi və dəstəyi iləyenidən […]

Naxçıvan Əhalisinin Etnogenezi Tarixindən M.Ö. II-I Minilliklər

Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan ərazisindəki əhalinin etnogenezində m.ö. II-I minilliklərdə iştirakı olmuş, indiyədək dövrlərə görə sistemli tədqiq olunmamış proto Azərbaycan tayfalarından bəhs olunur. Burada Naxçıvanın qədim və müasir ərazilərində məskun olmuş tayfaların yeri, adların daşıdığı mə`nalar, onların mifik inancları, əraziləri, əski salnamələrdəki yeri ətraflı tədqiq edilir. Monoqrafiyada Naxçıvan ərazisində bu tayfa adları ilə yaranmış etnooykonimlər qədim arxiv və […]

Naxçıvan Əhalisinin Etnogenezi Tarixindən M.Ö. II-I Minilliklər

Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan ərazisindəki əhalinin etnogenezində m.ö. II-I minilliklərdə iştirakı olmuş, indiyədək dövrlərə görə sistemli tədqiq olunmamış proto Azərbaycan tayfalarından bəhs olunur.  Burada Naxçıvanın qədim və müasir ərazilərində məskun olmuş tayfaların yeri, adların daşıdığı mə`nalar, onların mifik inancları, əraziləri, əski salnamələrdəki yeri ətraflı tədqiq edilir. Monoqrafiyada Naxçıvan ərazisində bu tayfa adları ilə yaranmış etnooykonimlər qədim arxiv və […]

DİLİN YARADILMASINA DAİR İLAHİ NƏZƏRİYYƏ

Fikrət RZAYEV, Vahid RZAYEV Hazırkı kitabın əlyazması ilə tanış olanlardan birisi də Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professoru, “Ümumi dilçilik” kafedrasının müdiri Afat Qurbanov olmuşdur. Onun məsləhəti ilə bu kitabın sonluğuna əlavə olaraq qardaşım Vahid ilə birlikdə yazdığımız “Dilin yaradılmasına dair İlahi nəzəriyyə” mövzusu da daxil edilmişdir. Hər ikimiz professor Afat Qurbanova məsləhətlərinə görə dərin minnətdarlıqlarımızı bildiririk. Yazıları oхuyub […]

Xalq rəqsləri tariximizi, milli xüsusiyyətlərimizi özündə əks etdirir

Rəqslər bilavasitə xalq musiqisi zəminində yaranıb və inkişaf edib. Əsrlərin sınağından keçmiş Azərbaycan xalq rəqsləri daim inkişafda olub, öz məna və vüsətini, forma və məzmununu dəyişib, təravətlənib. Ölkəmizin elə bir bölgəsi tapılmaz ki, orada xalq rəqslərimiz sevilməsin, onlardan istifadə olunmasın. Xalq şənliklərini, toy mərasimlərini, bayramları rəqssiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Rəqslərimiz ürkək baxış- larla, odlu qəlblərlə, çevik gəzişmə- lərlə, zərif […]

1 2 3 4 5 6 51