İsrafil Məmmədov “Ömür təqvimindən tökülən yarpaqlar”

 Ön söz Bu kitab 28 oktyabr 1995-ci ildə Bakıda metro qəzasında faciəli şəkildə həlak olmuş bir azərbaycanlının həyatının bəzi məqamlarını əks etdirir. Özündə düzgünlüyü, əzmkarlığı, dostluğu təcəssüm etdirən; həyatda yaşamağın mənasını zəhmətdə, elmi yaradıcılıqda, gənc nəslin təlim-tərbiyəsində görən; mənalı, keşməkeşli həyat yolu keçən vətəninin, ailəsinin adını və şərəfini daima uca tutan bir insanın – texnika elmləri doktoru, professor İsrafil Allahverdi […]

Vaqif Məmmədov

Məmmədov Vaqif Cəfər oğlu 1948-ci il iyunun 28-də Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək kəndində anadan olub.  Doğulduğu kənddə orta məktəb bitirib.  Naxçıvan şəhər pedaqoji məktəbini (1968) və Naxçıvan Dövlət Universitetinin tarix ixtisasını (1975) bitirəndən sonra uzun müddət Sədərək kənd məktəbində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub. 20 yaşından kənd  məktəbində müəllimliyə başlayan Vaqif  Məmmədov həmin məktəbdə ibtidai siniflər  üzrə (1975-1978),  tədris işləri […]

Klassik poeziyamızda Nuh və Nuh tufanı

XÜLASƏ Məqalədə  uzun müddət  böyük müzakirə mövzusu olmuş Nuh və Nuh tufanı əfsanəsinin Azərbaycan klassik poeziyasında əks olunması konkret  faktlarla gösərilir. Nizami, Füzuli, Nəsimi, Şah İsmayıl Xətai, S.Ə.Şirvani və A.Bakıxanov kimi dühaların yaradıcılığına   istinadən aparılan təhlillər diqqəti cəlb edir.    Açar sözlər:   Naxçıvan,  Nuh peyğəmbər,  poeziya,  Nuh tufanı,  Nuhun gəmisi     Tarixi mənbələrdən məlum olduğu kimi, qədim Naxçıvanın  yaşının  […]

Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinin tarixi coğrafiyasına dair mənbə kimi

Orta əsrlərdə Naxçıvanın tarixi coğrafiyası ilə bağlı maraqlı məlumatlar verən mənbələrdən biri də alman hərbçi-səyyahı İohan Şiltberqerin 1394-ci ildən 1427-ci ilədək Avropa, Asiya və Afrikaya səyahətindən bəhs edən “Reisebuch”u və yaxud “Səyahət kitabı”dır. Avropa, Asiya və Afrikanın bir çox ölkələrində – Macarıstan, Bolqarıstan, Valaxiya, Moldova, Ukrayna, Anadolu, Misir, Fələstin, İordaniya, İran, Azərbaycan, Gürcüstan, Dağıstan, Çərkəz, Krım və Mərkəzi Asiyada olan […]

Naxçıvan bölgəsində duzla bağlı folklor nümunələri və onların şərhi

Qədim Naxçıvanın ən möcüzəli yerlərindən bir olan Duzdağın hər bir qarışında, dağında, daşında tarixin izləri vardır. Bu yer haqqında xeyli elmi və publisistik məqalələr yazılsa da, duzla bağlı Naxçıvan folklor nümunələrinin toplanması, araşdırılması həm folklorşünaslığımız üçün dəyərli mənbə olub, onu zənginləşdirər,  həm də  bu tarixi yerin öyrənilməsinə və ümumiyyətlə isə Naxçıvan diyarının daha geniş və ətraflı öyrənilməsinə bir kömək olar. […]

Gəmiqaya abidələri Naxçıvanın qədim tarixi mənbələridir.

…Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri qədim Naxçıvanın tunc və ilk dəmir dövrü əhalisinin bədii təfəkkürünü, estetik baxışlarını və dini-ideoloji təsəvvürlərini əks etdirən qiymətli tarixi mənbələrdir. Qədim Naxçıvanda miladdan əvvəl IV-I minilliklərdə incəsənətin əsas növlərindən biri sayılan təsviri sənət geniş inkişaf tapmış, qayaların, bədii keramikanın və tunc məmulatların, eləcə də müxtəlif minerallardan hazırlanan bəzək əşyalarının üzərində həyatla bağlı olan, real və simvolik məna […]

Gəmiqaya təsvirlərinin öyrənilməsi

GƏMİQAYA AZƏRBAYCAN TARİXŞÜNASLIĞINDA Kiçik Qafqaz dağlarının Ordubad rayonu ərazisində yerləşən Gəmiqaya Azərbaycanın ən böyük abidələrindən biridir. Bu abidə tariximizin möcüzəsidir. Bura Azərbaycanda Qobustandan sonra açıq səma altında qayaüstü rəsmlər muzeyidir. Burada iki mindən çox qayaüstü rəsmlər qeydə alınmışdır. Gəmiqaya qayaüstü təsvirləri elm aləminə XX yüzilliyin 60-cı illərinin ortalarından məlumdur. 1965-ci ildə geoloqlar tərəfindən aşkar olunan Gəmiqaya təsvirləri tədqiqatçıları özünə cəlb […]

Gəmiqaya və tariximiz haqqında

Gəmiqaya, bildiyimiz kimi, həm təbiətin böyük bir abidəsidir, eyni zamanda insan yaradıcılığının abidəsidir. Bu abidə Azərbaycanındır. Azərbaycanın tarixini əks etdirən abidədir… Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz  bir hissəsidir, gözəl bir diyardır və Azərbaycan ərazisi də ən qədim insan məskənlərindən biridir… Naxçıvanın gözəl təbii abidələri var. Gəmiqaya dünyada məşhur bir yerdir… O, bizim böyük sərvətimizdir. Gəmiqaya daşlarında Qobustan qayalarındakı kimi rəmzlər var. Orada […]

Elmimizin əlaqələndiricisi və təşkilatçısı: Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev

İsmayıl Hacıyev 1951-ci il yanvarın 21 -də Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayonunun Xanəgah kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Göydərə kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1968-1970-ci illərdə Sumqayıt şəhərində fəhlə işləmişdir. 1970-1974-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutun (indiki ADPU) tələbəsi olmuşdur. 1974-cü ildə həmin institutun tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1974- 1977-ci illərdə Culfa rayonunun Xoşkeşin kənd məktəbində müəllim […]

Qadir Əliyev “Memar Əcəmi Naxçıvani yaradıcılığında ahəngdarlıq ” kitabına giriş

Genetik kökləri tarixin dərin qatlarına gedib çıxan yeraltı sərdabə və uca yerüstü tutumdan qurulan yığcam planı, vertikal kompozisiyası, dinamik bayır quruluşu ilə seçilən qülləvari türbələr XI – XII yüzillikdə Azərbaycan memarlığında üstün yer tuturdu.

1 4 5 6 7