Əzizə Cəfərzadənin “Hundağı” povestində tarix və müasirlik problemi

Məqalədə Əzizə Cəfərzadənin “Hun dağı” povesti tədqiqat obyekti kimi seçilmiş, əsərdə sənətkarlıq məsələləri, üslubi özünəməxsusluqlar vurğulanmışdır. Eyni zamanda əsərdə tarixi reallığın bədii təqdimi məsələləri, müasir gerçəkliyin əsərdə əksi problemi, yazıçı mövqeyinin əsərin ümumi ruhundakı həlledici mövqeyi müvafiq nümunələrlə təhlilə cəlb olunmuşdur. Açar sözlər: Ə.Cəfərzadə, “Hun dağı”, tarix, müsair gerçəklik, ədəbi norma Azərbaycan ədəbiyyatında povest janrının maraqlı nümunələri, özünəməxsus inkişaf yolu […]

Böyükxan Naxçıvanski və Təbriz tetrı

Azərbaycanda teatr sənətinin kökləri çox qədimdir.  Xalqımızın həyat tərzi ilə bağlı çox sayda qədim ayinlər, oyunlar, teatr ünsürləri, mərasimləri olmuşdur. Zaman keçdikcə bu ünsürlər xalqın həyatı ilə bağlı yeni məzmun ifadə edərək   xalq teatr tamaşalarının yaranmasının özülünü təşkil etmişdir. Sonralar xalq teatrı ilə yanaşı, dini tamaşalar meydana gəlmişdir. Meydan tamaşalarının bu növü həm öz dramaturgiyası, həm də öz “aktyoru” ilə […]

Vətən yanğılı şair

 Şairlik  müqəddəs və böyük  vətəndaşlıq  hissindən  başlayır. Yaradıcılığına daima diqqət göstərdiyim, izlədiyim gözəl, xeyirxah insan, mehriban, qayğıkeş ata – şair, publisist, vətəninə vurğun el sənətkarı  Vaqif  Məmmədov 28 iyun 1948-ci ildə  Naxçıvan MR  Sədərək kəndində anadan olmuş, ilk təhsilini həmin kənddə almışdır. Atası Cəfər kişi “Asnı” tayfasının Bayməmməd nəslində dünyaya gəlmiş,  uzun müddət yüksək vəzifələrdə işləmişdir. Anası Zəroş xanım da […]

Muxtariyyətin ilk illərində Naxçıvanda elmin inkişafı

1920-ci ildə Naxçıvan sovetləşəndən sonra Naxçıvan Xalq Komissarları Sovetinin əsas diqqəti burada maarif və mədəniyyət sahəsində həyata keçirilməsi vacib olan tədbirlərə yönəlmişdi. İlk tədbirlərdən biri savadsızlığın ləğvi ilə bağlı idi. Bu, təsadüfi deyildi. Çünki bir tərəfdən Rusiya müstəmləkəsinin ucqarlarından biri olması, digər tərəfdən isə 1918-1920-ci illərdə  xarici müdaxiləçilər və daşnaq bandaları tərəfindən maarif və mədəniyyət ocaqlarının dağıdılması (8, v.13) bu […]

Xəlilov Fərman Yunis oğlu

Fərman Xəlilov 1952-ci il martın 31-də Naxçıvan şəhərində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. Burada 9 nömrəli orta məktəbi bitirdikdən sonra (1969) Akademik Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakültəsində təhsil almışdır (1969-1973). Əmək fəaliyyətinə Naxçıvan MR Culfa rayonunun Milax kənd orta məktəbində başlamış  (1973), hərbi xidmətdən sonra (1974) Naxçıvan şəhər H.Cavid adına 5 nömrəli orta məktəbdə (1975-1996) […]

Gəmiqaya mədəniyyəti: tədqiqi və vəzifələr

AMEA Naxçıvan Bölməsində bu mövzuda keçirilən elmi konfransı giriş sözü ilə bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açıb. Bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yerləşən Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri qədim Naxçıvanın Tunc və İlk Dəmir dövrü əhalisinin  bədii təfəkkürünü, estetik baxışlarını və dini-ideoloji təsəvvürlərini əks etdirən qiymətli tarixi mənbələrdir. Ona görə ki, qədim Naxçıvanda o dövrdə mənəvi mədəniyyətin müxtəlif sahələri ilə yanaşı, […]

“Türklər öz millətinə sadiq olsunlar”

Məsciddə deyilmiş bu çağırış bütöv bir nəslin məhvinə səbəb olub yaddaş I Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra tarixi keçmişimizin uzun illər bağlı qalmış səhifələrinin açılmasına xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Prezident Heydər Əliyevin bu sahədə imzaladığı fərman və  sərəncamlar verdiyi tövsiyələr bu işlərin gö- rünməsində əvəzsiz stimula çevrilmiş, son iki yüz ildə Azərbaycan xalqına qarşı aparılmış soyqırım siyasətinin mahiyyətinin açılması […]

Şeyx Kərim Axundzadə (Qazıyev)

«O, dini elmlərin, hətta tarix, təbabət və Sərq ədəbiyyatının yaxşı bilicisi idi»     XIX yüzilliyin sonlarından XX yüzilliyin 37-ci illərinədək Naxçıvanın çox hörmətli və bilikli şəxsiyyətlərindən biri Şeyx Kərim Molla Tağı oğlu Axundzadə 1868-ci ildə Naxçıvan şəhərinin qədim Zaviyyə məhəlləsində anadan olmuşdur.Atası Naxçıvanda yüksək nüfuza malik idi.Onun ilahi elmlərlə  yanaşı dünyəvi elmlərdən də biliyi vardı.Öz övladları Əlini və Kərimi […]

Atam Vaqif Məmmədov

Gözümü dünyaya açıb özümü dərk edəndən atamın yaradıcılığının canlı şahidi olmaqla yanaşı, onun ilk oxu­cu­larından idim. Hələ uşaqlıq illərimdən atamın   çap edi­lən  şeirlərinin çap olunmasına, ilk şeirlər kitabının (“Ya­şa­dacaq bu yol məni”. Bakı, “Yazıçı” 1987) çapdan çıx­ma­sına necə sevinməsini bu gün də unutmamışam. Ata­mın 40-a yaxın şeirlər və digər möv­zu­larda kitabları çap olunsa da, iki seir kitabını özündən xə­bər­siz qardaşım […]

Görkəmli alimimiz Qalibə xanım Hacıyeva barədə

HACIYEVA QALİBƏ ƏLİ qızı 1990-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya fakültəsini bitirmiş, 2000-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində Türk dünyasının ayrılmaz parçası – Güney Azərbaycanın bölgələrindən biri “Şərqi Azərbaycan ostanının toponimləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsini, 2010-cu ildə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent elmi adını almışdır.  Kiçik yaşlarından ədəbi yaradıcılıqla məşğul […]

1 2 3 4 5 6