Ҝәлмишәм!

Print Friendly, PDF & Email

Бактрианам, йә’ни шүтүр — ҝүвәнли (ики донгарлы) Аврасийа дәвәсийәм (бах: «Айағы габарлылар. Тәрҹүмейи-һалым»). Дәвә дурду — дам йыхды, дейибләр. Кимсәнин дамыны учурмагла, евини йыхмагла арам йохдур. Көшәк икән арвананын — ағ дәвәнин һалал сүдүнү әммишәм.

Дәвәни тойа чағырыблар, анлайыб: йа суйа ҝөндәрәҹәкләр, йа да одуна — ағыр зәһмәтә өйрәшмиш ҹандыр. «Бактриан”ын да мәрамы елми вә мәдәни биликләри йаймагдыр — бундан чәтин иш ола биләрми?

Бурадакы йазылары нәзәрдән кечирин, өзүнүз дә йазын, йахындан таныш олаг.

“Бактриан” дәрҝисинә (№1,   21 март -20 апрел 2008) баш редактор, Үмумдүнйа Системологлар клубунун мүхбир үзвү Баһадур  Таһирбәйовун  ҝириш сөзү.

Өврагын редакторундан: “Бактриан” дәрҝисиндә (2008)  ишыгландырылан мәсәләләрин бир чохунун бу ҝүн дә актуаллығыны сахладығыны нәзәрә алараг баш редакторун разылығы илә ону да өврагымызда дәрҹ етмәк гәрарына ҝәлдик . Дәрҝи өврагда там мәтн олараг пдф  форматында йерләшдирилмишдир.  Ейни заманда  бәзи мәгаләләрин айрыҹа олараг дәрҹ едилмәси дүшүнүлүр. Илк олараг “Шәмс Тәбризи кимдир?”  мәгаләси  илә һөрмәтли охуҹуларымызы нөвбәти сәһифәмиздә таныш едирик. Ҝәләҹәкдә “Бактиран”ын нөвбәти сайынын да дәрҹ едилмәси нәзәрдә тутулур.

   Мүндәриҹат

Таныш олаг — сәһ

Ҝәлмишәм!   — 3

Јени илиниз мүбарәк!

Алтун Сичовул үстә (Айулдуз Шәмсизадә илә мүсаһибә)  4-7

Һәмәл бүрҹүндә     5-7

Сән сайдығыны сай…

ВокеБриат.Астропрогноз (Франсызҹадантәрҹүмә) — 8-11

Елми ахтарышлар

Баһадур Таһирбәйов. Мүрәккәб садәлик вә садә мүрәккәблик   12-15

«Өмрүнүз узун олсун»

Саһиб Заман. Инсан нә гәдәр йашамалыдыр?  16-19

Никбинлик   -17

Е’тибардан дүшәнләр  —  17

Томас Паррын чағдашлары      — 18

Игтисади доланбаҹлар

‘ Азимут». Дәринә ҝетдикҹә — 20 -23

Сынагдан кечибдир

Наилә Рәһимли. Јағмурсуз ҝөбәләк   — 24-25

Ана дили

Ай рус гашығы илә фирәнҝи пүсүрү йейәнләр!  —  26-30

Лүғәтләрә әлавәләр  —  27-28

Шаирләр буйурсун!

Диггәт! (Ҝәләҹәк исте’дадлар үчүн йени инкан) — 31

Ачылмамыш сәһифәләр

Фүзули Шәфийев. Шәмс Тәбризи ким олмушдур?  —  32-35

Инҹиләр саһиби. «Әл-Мәгалат» әсәриндән сечмә кәламлар   —   35

Байрам Таһирбәйов. Шаһзадә Нағылбаз         —   36-39

Тарихи сахтакарык

«Татар-монголәсарәти» сифаришлиуйдурмадыр (Ахадемик

АнатолийФоменковәбашгаларыбунусубутедирләр)  —  40-45

Романовларсулаләси. «БунлармвәтәниАлманийадыр»  — 41-45

Атмаҹа   —  43

Бәс дейилми? —  45

Гонаг ҝөзләйин

Сона Тәййаргызы.Оолмасын, буолсун  — 46-47

Автомобилалырыг

Автандил Газмәммәдов. Һәр бир километр нечәйә баша ҝәлир? — 48-53

Дүнйанынобашында

ИнфилФилфили.Дәвәдәнбөйүкфилвар —  54-56

Республикачыларпартийасы  —  55

Демократларпартийасы  — 55

Бәдәмәл «Хошхәбәр»

Бостанадовшанҝириб  —  57-59

Айағы габарлылар

Ҹәмәл Шүтүрлү. Тәрҹүмейи-һалым  — 60-61

Who is who

Мүәллифләр һаггында мүхтәсәр мә’лумат  —  63

Бактриан журналыны йүклә 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.