Yer kürəsində, dayanmayan proses

Print Friendly, PDF & Email

Əgər Göz spektrinin görmə sür’ətini artırsaq, onda bütün mövcud olan kütlə və varlıqlardan dalğavarı həlim, axıcı su içərisində, su kimi axmasını müşahidə etmək mümkündür!

Amma ki, bu dayanmayan, tükənməyən su ehtiyatı haradandır və nəyin nəticəsində bu proses baş verir?
Yer kürəsinin Günəşlə, isti və İşıq axımının qarşılıqlı əlaqəsi bu halı yaradır.
Bu səbəbdən, Yer kürəsinin Nüvəsi aktiv nüvə hesablanır ki, malik olduğu temperatur həddi, layları qat və süxurlardan “su”, ayrılmaları baş verir!

 Bəs niyə, su ayrılmaları baş verir?
Çünki, O Böyük Partlayış anında hədsuz dərəcədə ayrılmış İstulik miqdarlarının soyuma həddində, O İstinin özündən soyuma ardıcıllığı başlayanda, onun soyuma təzahürü (“nisbi nəmişliklə”), bütün kütlə bə varlıqlar necə deyərlər, “nəm, su varlığının ilkin halının”, yaddaş daşıyıcılığına, başlayıblar!
Bu səbəbdən də, bütün Qalaktika və Planetlər özlərində nisbi soyuma həddi, Kainatın özü də, “nəm, su”- varlıqı yaddaşı ilə, əhatələndilər!
Günəş ətrafında hərəkətdə olan planetlərdə, su ayrılmaları nə səbəbdən yox dərəcəsindədirlər?
Çünki o planetlərin nüvələri Passiv nüvə olduğundan, dərin qatlardan, su ayrılmaları baş bermir!
Qaldı ki, Yer kürəsində oksigen, kislorodun nizamlı olmasına səbəb, iki qütb Şimal və Cənub Qütblərindən hər ilin mart-aprel ayları ərəfəsində iki qütbdən “Qütb parıltısı, Şimal parıltısı”, ərəfəsində ayrılan anomaliya qat-qat çox sıx, dalğavari bir formada, səthdən ayrılaraq, 16-km. radiusda yer səthinə yenməklə, sanki “əriməklə”, illik hava qatını yer aləmi ilə bölüşdürür!
Niyə, nəfəs aldığımız hava qatı acı, yandırıcı, qıcıqlandırıcl deyil?
Çünki hava qatının daşıyıcısı və özü su mənşəlli olub, sudan ayrılma olduğundan, miqdarında olduğundan onun əhatəsində olmaqla bir rahatçılıqdayıq!
Sudan kənarkaşdırılan balıq, havada niyə nəfəs ala bilmir?
Çünki balıq üçün, suyun sıxlıq nisbəti, o balıq üçün hava, seyrəkdir və yüngüldür!
Amma iki qütbün mövcud olması Yer kürəsinin bərabər temperatur hədlərini nizamlama funksiyası daşıyır!
Yer kürəsinin qurşağı (ekvator), istilik əmsalını nizamlayır, iki qütb hava qatını nizamlayır!
Bu proses Arbsorbsiya, Adiabata (bir halda udma, bir halda isə, özündən ayrılma), müvcud olmasa idi, Günəşlə Yer planeti arasında yuxarıda deyilən halın pozulması səbəbindən, Yer üzün “su basma, Dünya tufanı”- prosesinin baş verməməsi üçün, nizamlama ardıcıllığını rəvan bərabərləşdirmə, funksiyasını daşıyır!
Deyilir ki, Yer kürəsi canlı orqanızmdir!
Amma hansı fiziki ardıcıllıq prosesinə görə bu hal baş verir?
Bu gedən, dayanmayan, tükənməyən prosesin nəticəsində!
Yer kürəsinin sonu olarmı?
Bu prosesin baş verməsi üçün, yer kürəsinin nüvəsi o dərəcədə qızmalıdır ki, onun nəticəsində, dərin qatlardan, süxurlardan, yer qabığından su ayrılmaları dayansın, su hövzələri sür’ətlə buxarlansın, fauna-flora məhf olsun və nəticədə yerin dərin qatlarından od, ayrılsın!
Kürə boyu, vulkanik ocaqlar, kraterlər, qıfvari ərintilər yer səthinə qalxsın!
Həddə qədər ərintili olsun və son nəticədə, soyuma prosesi baş versin!
Yer kürəsi nüvəsi daha “passiv”- nüvə, cərgəsinə daxil olsun!
Bu proses də, hələlik mümkün deyil!

Vahid Rzaev.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.