Naxçıvanın tarixinə dair biblioqrafik siyahı.(Təkmilləşdirilmiş)

Print Friendly, PDF & Email

Əvvəlki məqalələrdə mə`lumat verdiyimiz kimi biblioqrafiya siyahısı barədə mövzunu davam etdiririk. 

     28 sentyabr 2016-cı il tarixində  M.S.Ordubadi adına Naxçıvan kitabxanası və onun 1973-cü ildən bəri – 44il müddətində əməkdaşı olanhazırda KitabxanaProseslərinin  Avtomatlaşdırılması  Şöbəsinin müdiri  Südabə  xanım Süleymanova barədə mə`lumat vermişdik.

    Bu günlərdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan kitabxanasından Südabə  xanım Süleymanovanın rəhbərliyi,Yeganə xanım Rüstəmovanın və Əzizə xanım Süleymanzadənin köməyi və dəstəyi iləyenidən daha da dolğunlaşdırılmış biblioqrafiya siyahısı almışıq.

    Yeni siyahı “Naxçıvanın tarixinə dair” tövsiyyə ədəbiyyat siyahısıadlanır. Burada yeni: 19-cu əsrin ortalarından başlamış-keçmiş SSRİ dövrünü də əhatə edən rus dilində, Azərbaycan dilində kiril əlifbası ilə kitablar,jurnallar,qəzetlər və s. çox maraqlı  materialların siyahısı öz əksini tapmışdır.

   “AqRa” EİDİB adından bu zəhmətkeş və fədakar Xanımlara öz dərin Təşəkkürlərimizi bildiririk.

 

“Naxçıvanın tarixinə dair” tövsiyyə ədəbiyyat siyahısı:

 

1.      Naxçıvan  ensklopediyası  [Mətn]   /  red.heyəti :  C.Əliyev  [və  başq.].;     

        elmi  red:  M.Kərimov  [və  başq];   red:  C.Quliyev  [və  başq].-  Bakı;   

         2009.-   594 S.-  10.000  nüs.-  İSBN 5- 8066- 1468- 9.

2.       Naxçıvan  tarixi  ( ən  qədimdən  XVIII əsrin  40-cı  illərinədək )  [Mətn] :

3 cilddə   / red. hey:  İ.Hacıyev  [və  başq.] .-  Naxçıvan:  Əcəmi,  2013.

   C.1. 2013.-  452 S.-  2000 nüs.-  İSBN  978-9952-8237-0-7. 

3.      Naxçıvan  tarixi  [Mətn] :  3 cilddə  / Baş  məsləhətçi : Vasif  Talıbov;  

         red.heyəti : İ.Hacıyev  [və  başq.].- Naxçıvan Əcəmi.2014.

             C.2 ( XVIII  əsrin  40-cı  illərindən  XX  əsrin  30-cu  illərinin  sonunadək)

         2014.-  528s:  şək.-  3000 nüs. – İSBN 978-  9952- 8237- 3- 8.

4.       Naxçıvan  tarixi  [Mətn]  :  3  cilddə   /  Baş  məsləhətçi  Vasif   Talıbov;

         red.heyəti: İ.Hacıyev [və başq].- Naxçıvan: Əcəmi, 2013-2015 .

            C.3. (XX  əsrin  40-cı  illərindən  müasir  dövrədək).-  2015.-  560 s.: – şək

          .-  2000  nüsxə.-  İSBN  978-  9952- 8237- 6- 9.

5.     Aslanlı  Həmid.   Biləv ( təbiəti, toponomikası, tarixi, etnoqrafiyası).- Bakı.

         MMC,  2008.-  460s.

6.     Atnur  İbrahim  Ethem.   Muxtariyyat ərəfəsində Naxçıvan.Naxçıvan MR-75.-

       Naxçıvan: Qeyrət. 1999.-  438 s.

7.    Azərbaycan  belgelerinde  ermeni  sorumu  (1918-1920).-  Ankara:  2001.-      

        683 s.

 8.   Azərbaycan  Xalq   Cumhuriyyəti   və   Naxçıvan .-  Naxçıvan:  Əcəmi, 

        2010.- 380 s.

  9.   Bağırov  Feyruz   Tarixin  yaddaşı.-  Bakı:  2009.-  420 s.

  10.   Cəfərli Elman.  Naxçıvanda  Erməni – Azərbaycan  münaqişəsi – Bakı:  Nurlan, 2009.- 280 s.

   11.  Cəfərov  F.  Erməni vəhşiliyi.- Bakı: Nurlan, 2009.-  186 s.

  12.  Cəfərov, H,  Mustafayev, A.   Milli  müstəqillik  və  azadlıq  uğrunda  

       mübarizə  tarixinin  səhifələri  [Mətn]   / H.Cəfərov,  A.Mustafayev;   elmi red:  

       İ.Hacıyev.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 172s.; 10 ç.v- 1500m.

  13.  Ermeni meselesinin siyasi tarixçesi ( 1877-1914)- Ankara; 2001.- 1081 s.

  14.  Əliyev Əli.  Əlincə yaddaşı 100 (Həyatda  ən böyük nailim- nəvəm Nail ə).- 

       Baki:  Elm və həyat, 2004.- 316 s.

 

  15.  Əliyev, F,  Əliyev M.  Naxçıvan  xanlığı ( Naxçıvan xanlığının yaranması,

         xanlıqlararası  münasibətlər  faktlarla  göstərilmişdir).-  Bakı;  Şərq  Qərb,  

        2007.-  120 s.

  16.  Əliyeva,  H.   Naxçıvan  necə  döyüşdü  və  müdafiə  olundu.-   Bakı:  

         Şirvannəşr,  2009.- 168 s.

  17.   Xəlilov,  Fərman.  Naxçıvanı  öyrənən  elmi  cəmiyyət.-  Bakı:  Nurlan,   

          2005-  196 s.

 18.  İbrahimov,  Səbuhi.   Naxçıvanın  milli- mənəvi  sərvəti  olan  əlyazma

        mətnlərinin  araşdırılması –  Naxçıvan .:  2011.-  201 s.

19.  İbrahimzadə,  Füzuli.  Behbud  ağa  Şahtaxtinskinin  siyasi  və  diplomatik

       fəaliyyəti  – Bakı:  Poliqrafiya- 2007.-  232  s.

 20.  İvanov,  Rudolf.   Əlahəzrətin  General-Adyutanti  ( Hüseyn   Naxçıvanski

      haqqında  hekayət ) .-  Naxçıvan:  Əcəmi, 2008.- 368 s.               

 21.  Qocayev Ə.Ə.  Tarixi şəxsiyyətlər (birinci kitab).- Bakı: 2008.- 179 S.

 22.  Quliyev  Ə,   Axundov  A.   Qazi Mustafa Kamalın dostu ( bədii publisistik

        qeydlər).- Bakı: 2008.- 172 S.

23.   Quliyev, M.  Şahtaxtinskilər  tariximizdə və taleyimizdə .-  Naxçıvan: 

        Əcəmi.-  2010.- 102 S.

24.  Mahmudov, Y,  Şükürov, K.  Naxçıvan :  tarixi  və  abidələri.-  Bakı :  Təhsil,

       2007 .-  216 S. ( H. Əliyevin  əziz  xatirəsinə )

25.  Məmmədov  N .M.  Vətən  dərdi. 1 hissə ( Naxçıvan, Ordubad  ərazilərində

       yer   adlarının  açılışı ).  Bakı :  Nurlan. 2005.- 240 S.

26.  Məmmədov  Vaqif.   Sədərək  şəhidləri.  Bakı :  Şirvannəşr. 1998.-  115 S.

27.  Munisnamə  ( Əbu  Bəkr  İbn  Xosrov  Əl-ustad )  Tərcümə  və  ön  söz  

       H.S.İbrahimov.-  Naxçıvan ;  2008.-  143 S.

28.  Naxçıvan  xanlığı .- Naxçıvan :  Əcəmi.- 2009.- 115 S.

29.  Naxçıvan  sancağının  müfəssəl  dəftəri  (27 avqust 1727 ).-  Bakı :  Elm, 

       2001.-  374 S.

30.  Naxçıvan  tarixi  atlası.-  Bakı:  2010.-  57 S.

31. Naxçıvan :  tarixi  gerçəklik, müasir  durum,  inkişaf  prospektləri. ( 9-10 iyun 

      2006-cı  ildə  keçirilmiş  beynəlxalq  simpoziumun  materialları ).-  Naxçıvan.:

      Təhsil,  2006.-  504 S.

32.   Nuh  peyğəmbər,  dünya  tufanı  və  Naxçıvan  ( 24-25  aprel  2009- cu  ildə

        keçirilmiş  beynəlxalq  simpozium  materialları .-  Naxçıvan :  Əcəmi,  2010.- 

        310 S.

33.   Ordubadi  M.S.  Qanlı illər  (1905-1906 -cı  illərdə  baş  verən  erməni – 

        müsəlman  davasının  tarixi .-  Naxçıvan :  Əcəmi. 2001.- 192 S.                      

34.  Rzayev F.  Qədim  Şərur  oykonimlərinin  mənşəyi.  Bakı ;  Kitab aləmi .- 

        2006 .- 215 S.       

35.  Seyidov  Tofiq.   Sədərəyin  mənəvi  dayağı.-  Bakı:  Nurlan,  2003.-  84 S.

36. Seyidov  Tofiq.  Şəhidlər – Sədərək  məktəbinin  məzunlarıdır.  Bakı:  Nurlan,

      2002 .- 129 S.

37.  Ümüvar  V.  Naxçıvan :  təlatüm  və  burulğanlar  (1920-1921)  Naxçıvan : 

     Əcəmi .- 2006 .- 100 S.

38.  Bağırov  Feyruz.  Nuh  yurduna  ziyarət .-  Naxçıvan :  2008.-  219 S.

39.  Əliyev  Vəli.  Gəmiqaya  (Naxçıvanın  tarixi  abidələri).-  Bakı :  Əbilov  və

       Zeynalov  qardaşları, 2005.-  147 S.

40.  Əshabi- Kəhf  Ziyarətgahı.-  Naxçıvan :  2005.-  29 S.  foto albom.

41.  Qədirzadə  Q.   Nuh peyğəmbər,  Dünya  tufanı  və  Naxçıvan .-   Naxçıvan : 

       Qızıl dağ, 2008.- 192 S.   

42.  Mömünə  Xatun  türbəsi .-   Naxçıvan,  2005.-  Albom.

43.  Naxçıvan  abidələri  ensklopediyası ( H.Əliyevin  85  illiyi  yubileyinə  həsr

      olunur ).-  Naxçıvan.-  Çablıca.  Üsküdar  İstanbul.-  2008.-  520 S.

      AMEA-ın Naxçıvan bölməsi

44.  Naxçıvan :  İlk  yaşayış  və  şəhərsalma  yeri  kimi  [ Mətn]  / Baş  məsləhətçi

       V. Talıbov.-  Naxçıvan :  Əcəmi,  2012.-  398 S;  25 avqust.-  250 m.

45.  Naxçıvanda  arxeoloji   tədqiqatlar  ( II  Kültəpə,  I  Maxta  Kültəpəsi,  

       Oğlanqala  və  digər  abidələrdə  aparılan  tədqiqatların  ilkin  nəticələri .-  

       Naxçıvan :  Əcəmi,  2010.-  120 S.

46.  Seyidov  Abbas.  Gəmiqaya . Naxçıvanın  arxeoloji  abidələri. (toponimlər,

       qədim  köç  yolları ).-  Bakı :  İqtisad  Universitetinin  nəşriyyatı.- 2003.-130S.

      Sərbüstü:  Azərbaycan  MEA-ın  Arxeoloji  və  Etnoqrafiya  İnstitu.

47. Seyidov   M.   Naxçıvan    e. ə. VII əsrin   II minniliyində .-   Bakı :  Elm,

      2003- 339 S.

48.  Seyidov  A ,  Baxşəliyev  V.  Nəhəcirdə  arxeoloji  araşdırmalar  (Naxçıvanın

       arxeoloji  abidələri).-  Bakı :  İqtisad  Universitetinin  nəşriyyatı,  2002.- 201 S

       (şəkilli,  AMEA  Arxeologiya  və  Etnoqrafiya  İnstitu)

49.  Seyidov  Abbas.  Tarixdən  səhifələr  (arxeoloji,  elmi  xatirələr)  həmç.

       müxtəlif  illərdə  yazılmış  şeirlər.-  Bakı :   Qismət.  1999 .-  346 S.

50.  Qədirzadə  Q.  Cəhriçay  vadisi.  IV  minnillikdən  günümüzədək  (tarixi 

        etnoqrafik  araşdırma) .-   Naxçıvan :   Qızıl  dağ.  2007.-   169 S.

 

             Dövrü  mətbuat səhifələrində dərc olunan materiallar.

 

1.       Hacıyev, İsmayıl. Heydər Əliyev- Azərbaycan tarixinin  böyük himayədarı [Mətn] / İ.Hacıyev // Şərq qapısı.- 2004.- 30 noyabr, 1- 7 dekabr.- S.1,3.

2.        Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvan tarixinə Heydər Əliyev qayğısı [Mətn] / İ.Hacıyev // Şərq qapısı.- 2013.- 1 may.

3.        Səfərli, Fəxrəddin. Heydər Əliyevin Naxçıvanda tarixçi kadrların hazırlanmasında rolu [Mətn] / F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2009.- 4 iyun.

4.        “ Naxçıvan tarixi” çox cilidliyinin hazırlanması və nəşr olunması barədə : Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı, 6 avqust 2012- ci il // Şərq qapısı.- 2012.- 7 avqust.

5.         Axundova, Nərgiz. “ Naxçıvan tarixi “ azərbaycanşünaslığa layiqli elmi töhfədir [Mətn]  / N.Axundova // Azərbaycan.- 2016.- 20 may.- S.

6.        Hacıyev, Qasım. Naxçıvan tarixinə həsr edilmiş qiymətli tədqiqat [Mətn] : “ Naxçıvan tarixi “ kitabı haqqında  / Q.Hacıyev // Xalq qəzeti.- 2015.- 5 avqust.- S.4.

7.       Kəlbizadə, Elnur. “Naxçıvan tarixi“ çox cilidliyinin hazırlanmasına başlanılması Naxçıvan tarixinin öyrənilməsi istiqamətində aparılan fundamental tədqiqatların nəticəsidir [Mətn]: Akademik İ.Hacıyevlə müsahibə / E.Kəlbizadə // Şərq qapısı.- 2013.- 24 yanvar.

8.       Qasımlı, Musa. Böyük zəhmətin uğurlu nəticəsi: “Naxçıvan tarixi”  [Mətn] : “ Naxçıvan tarixi “ 3 cilidlik kitabının nəşri haqqında   / M. Qasımlı   // Şərq qapısı.- 2015.- 7 iyul.- S.2-3.

9.        “ Naxçıvan tarixi” çoxcilidliyinin  təqdimatı  olmuşdur  [Mətn]

// Xalq qəzeti.- 2016.- 27 yanvar.- S.7 ; Şərq qapısı.- 2016.- 27 yanvar.- S.1.

10.       Seyidov, Abbas. Azərbaycan tarixşünaslığına yeni töhfə [Mətn] : “ Naxçıvan tarixi” kitabı / A.Seyidov // Xalq qəzeti.- 2014.- 7 mart.- S.5.

11.       Səfərli, Fəxrəddin. “ Naxçıvan tarixi “ çoxcilidliyinin nəşri Azərbaycan elminə və ictimai fikir tarixinə mühüm töhfədir [Mətn]

/  F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2016.-5 fevral.- S.2 ; 2014.- 19 fevral.- S.2.

12.       “ Naxçıvan : ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi” mövzusunda Beynəlxalq Simpoziumun keçirilməsi haqqında: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Fərmanı , 7 iyul 2011- cil il

// Şərq qapısı.- 2011.- 8 iyun.

13.        Beynəlxalq Simpozium ilk yaşayış və şəhərsalma yeri ilə bağlı məsələlərdə kompleks elmi yanaşmanın əsasını qoydu [Mətn]

// Şərq qapısı.- 2011.- 27 iyul.

14.        Hüseynov, Rövşən. İlk yaşayış yeri olan Naxçıvan həm də ilkin şəhər  mədəniyyətinin yarandığı məkandır [Mətn]   /  R.Hüseynov

// Şərq qapısı.- 2011.- 19 avqust.

15.        Hüseynov, Səbuhi. Naxçıvan tarixinin öyrənilməsinə yeni töhfə [Mətn]: “Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi “ mövzusunda beynəlxalq simpoziumun keçirilməsi haqqında

     / S.Hüseynov  // Şərq qapısı.- 2011.- 11 iyun.- 26 iyul.

16.        Əzimova, Sara. Naxçıvan dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir [Mətn]  / S.Əzimova  // Şərq qapısı.- 2011.- 29 sentyabr.

17.        Talıbov, Vasif. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin yaradılması haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı   / V.Talıbov

// Şərq qapısı.- 2011.-18 fevral.

18.        Məmmədov, Elxan. Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi Muxtar Respublikanın  öyrənilməsində  əhəmiyyətli  rol  oynayacaq  [Mətn]

 / E. Məmmədov  // Azərbaycan.- 2013.- 12 fevral.

19.    Səfərli Hacı Fəxrəddin. Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi [Mətn]

 / H.F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2011.- 23 fevral.

20.          Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi istifadəyə verilmişdir [Mətn]  //  Şərq qapısı.- 2013.- 12 fevral.

21.         Babaoğlu, Hikmət. Söz tarixin açarıdır: Naxçıvan tarixinə dair [Mətn]   / H.Babaoğlu   // Yeni Azərbaycan.- 2013.- 13 fevral.

22.         Babayev, Məmməd. Üçüncü Beynəlxalq Qafqaz Tarix Simpoziumu keçirilmişdir [Mətn] / M.Babayev // Şərq qapısı.- 2011.- 18 oktyabr.

23.        Şahverdiyev, Zəhmət. Naxçıvan Akademik “Azərbaycan tarixi” nəşrində [Mətn]  / Z. Şahverdiyev  // Şərq qapısı.- 2013.- 30 yanvar.

24.        İbrahimov, Səbuhi. Naxçıvan tarixinə və mədəniyyətinə dair əlyazma mətnləri [Mətn]  / S.İbrahimov // AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası .- 2010.- № 1.- S.160-163 ;  Dövlət və din .- 2010.- yanvar- fevral.- S.44-47 ; 2011.- yanvar- fevral.- S. 215-224.

25.        Quliyev, Musa. Tiflis arxivlərində olan tarixi sənədlərimiz çox həqiqətlərdən xəbər verir [Mətn]   / M.Quliyev   //  525- ci qəzet.- 2013.- 9 yanvar.- S.7.

26.        Hacıyev, İsmayıl. “Əcaib–Əd-Dünya”  (Dünyanın qəribəlikləri) əsəri və Naxçıvan [Mətn]  / İ.Hacıyev  // AMEA Naxçıvan bölməsi xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2010.- № 1.- S.10-15.

27.        Əzimova, Sara. Hər bir beynəlxalq simpozium Naxçıvanşünaslığın öyrənilməsində yeni mərhələdir [Mətn]: Akademik  İsmayıl  Hacıyevlə müsahibə  / S.Əzimova // Şərq qapısı.- 2012.- 25 aprel.

28.        “ Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ “ mövzusunda Beynəlxalq Simpoziumun keçirilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 20 aprel 2012- ci il tarixli Sərəncamı   // Şərq

qapısı.- 2012.- 21 aprel.

29.         “ Naxçıvan : ilkin şəhər və Duzdağı “ mövzusunda Beynəlxalq Simpoziumun bölmə iclasları keçirilmişdir [Mətn] // Şərq qapısı.- 2012.- 31 iyul.

30.          Səfərli Hacı Fəxrəddin. Naxçıvan daha böyük əraziləri əhatə edib [Mətn] / H.F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2011.- 7 iyul.

31.          Hacı Fəxrəddin, Səfərli. İntibah dövründə Naxçıvanda tarix elminin inkişafı [Mətn] / H.F.Səfərli  // Şərq qapısı.- 2011.- 7 yanvar.

32.         Kəlbizadə, Elnur. İohann Şietberkerin “Səyahət kitabı” Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinin tarixi coğrafiyasına dair mənbə kimi [Mətn] / E.Kəlbizadə // AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası .- 2014.- № 1.- S.70,76.

33.         Rəhimov, Yaşar. Nikolay Sokolskinin  “Naxçıvan SSR- in öyrənilməsinə dair materiallar” əsəri Naxçıvan bölgəsi tarixinin mənbəyi kimi [Mətn]   / Y.Rəhimov  // AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası. – 2014.-№ 1.- S.46, 53.

34.        Seyidov, M. Ulu keçmişin əbədiyyət nəğməsi [Mətn] : O.H.Həbibullayevin “ Naxçıvan MSSR ərazisində eneolit və tunc dövrləri “ adlı monoqrafiyası haqqında / M.Seyidov // Azərbaycan müəllimi.- 1984.- 28 noyabr.

35.        Rəhimov , Yaşar. XIX əsr rus mənbələrində Naxçıvanın tarixi coğrafi şəraiti, tarixi- memarlıq abidələri və etnoqrafiyası [Mətn]

 / Y.Rəhimov // AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2010.- № 1.- S.54, 59.

36.        İsmayılova, Z. “Yaşayan tarix , canlı ensklopediya“ : Naxçıvanın ilk tarixçi alimi Əli Əliyev [Mətn] / Z.İsmayılova

// Şərq qapısı.- 2005.- 3 fevral.

37.        Rüstəmov, Fərrux. Azərbaycan elminin layiqli nümayəndəsi [Mətn]:  Akademik   İsmayıl    Hacıyev –60   / F.Rüstəmov  // Azər-

baycan müəllimi.- 2011.- 4 fevral.

38.        Səfərli, Hacı Fəxrəddin. Görkəmli alim. Bacarıqlı elm və təhsil  təşkilatçısı : İsmayıl Hacıyev [Mətn] / H.F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2011.- 19 yanvar.

39.        Mahmudov, Yaqub. Görkəmli tarixçi alim və elm təşkilatçısı : Akademik İsmayıl Hacıyev – 60 [Mətn] / Y.Mahmudov // Xalq qəzeti.- 2011.- 20 yanvar.

40.      Həbibbəyli. İsa. Tarixçi borcu və vətəndaşlıq mövqeyi [Mətn] : Akademik İsmayıl Hacıyev  / İ.Həbibbəyli  // Azərbaycan.- 2011.- 18 yanvar.

41.       Sultanov, Oqtay. Zəhmətlə yoğrulan xoşbəxtlik [Mətn] : Akademik İsmayıl Hacıyev- 60  / O.Sultanov // Yeni Azərbaycan.- 2011.- 26 yanvar.

42.      İsayev, Elbrus. Tanınmış alim:  Hacı Fəxrəddin Səfərli  [Mətn]

/ E.İsayev  // Şərq qapısı.- 2010.- 6 yanvar.

43.   Qədirzadə  Hacı  Qadir. Naxçıvan tarixi atlası  [Mətn]   / H.Qə –

 dirzadə // Şərq qapısı.- 2010.- 17 mart.

44.      Əliyev, Məmməd. “ Azərbaycan numizmatikası “ seçmə kursunda sasanilər dövründə Naxçıvanda sikkə zərbi və pul dövriyəsi probleminin tədrisi təcrübəsindən  [Mətn] / M.Əliyev // NMİ Xəbərləri.- 2012.- cild 8.-№ 1.- S.80.

45.     Baxşəliyev, Vəli. Əlincə zərbxanası [Mətn] / V.Baxşəliyev,

        Q.Pirquliyeva // Şərq qapısı.- 2016.- 13 yanvar.- S.4.

46.      Əliyev, Məmməd. Naxçıvanda zərbxana sistemi və zərb sənəti [Mətn] / M.Əliyev // NMİ. Xəbərləri.- 2006.-№ 4.- S.42, 46.

47.      Hacıyev, İsmayıl. AMEA- nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov və Naxçıvan tarixi məsələləri [Mətn] / İ.Hacıyev // Şərq qapısı.- 2009.- 10 fevral.

 

   

      Tarixi abidələr, tarixi yerlər. Tarixi abidələrin qorunması

 

1.       Naxçıvan Muxtar Respublikasının  tarixi abidələrinin bərpası fondunun yaradılması haqqında : Naxçıvan Muxtar respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı // Şərq qapısı.- 1999.- 11 dekabr.- S.1.

2.        Baxşəliyev, Vəli. Qədim abidələr Naxçıvan torpağının pasportudur [Mətn] / V.Baxşəliyev // Şərq qapısı.-2009.- 18 aprel.

3.        Baxşəliyev, Vəli. Abidələrimizdə yaşayan tariximiz [Mətn]

 / V.  Baxşəliyev // Şərq qapısı.- 2088.- 3 iyun.

4.         Əliyeva, Ülkər. Abidələrimiz tariximizin ən qədim şahidləridir [Mətn] / Ü.Əliyeva // Şərq qapısı.- 2008.- 19 sentyabr ; 2008.- 1 iyul.

5.         Əzimova, Sara. Abidələr tarixi kimliyimizdir [Mətn] / S. Əzimova // Şərq qapısı.- 2008.- 3 iyun.

6.         Əzimova, Sara. Naxçıvan diyarında mədəniyyətə, tarixi abidələrə, onların qorunması və bərpasına xüsusi əhəmiyyyət verilir və tədqiq edilir [Mətn] : Tarix elmləri doktoru Vəli Baxşəliyevlə müsahibə  / S.Əzimova // Şərq qapısı.- 2008 .- 18 aprel.

7.         Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvan : Tarixi və abidələri [Mətn] / İ.

Hacıyev // Şərq qapısı.- 2007.- 6 iyun.

8.         Məmmədov, Məmməd. Tarixi abidələri ilə öyünən diyar [Mətn] :   Naxçıvanın   abidələri    haqqında     / M.Məmmədov

// Mədəniyyət.- 2009.- 24 yanvar.

9.         Müseyibli, Nəcəf. Naxçıvanın arxeoloji abidələri tarixi irsimizin varislik rəmzidir [Mətn]  / N.Müseyibli  // Xalq qəzeti.- 2014.- 6 aprel.- S.5 ;  Şərq qapısı.-2014.- 7 aprel.- S.2.

10.               Naxçıvan- Marağa memarlıq məktəbi [Mətn]  // Vergilər .- 2013.- 3 aprel.

11.               Naxçıvanda məşhur binalar, mədrəsələr xanəgahlar olub [Mətn]   // Şərq qapısı.- 2005.- 21 may.

12.               Rəhimzadə, M. Alban ibadətgahları Naxçıvanda necə erməniləşdirilmişdir [Mətn] / M.Rəhimzadə // Respublika.- 2002.- 14 aprel.

13.                Səfərli, Fəxrəddin. Şəhid və əsir abidələrimiz   [Mətn]

/ F.Səfərli // Naxçıvan.- 2005.-

14.               Səfərli, Hacı Fəxrəddin. Hər bir yerin tarixi onun abidələrində yaşayır [Mətn] / H.F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2011.- 21 iyul.

15.               Tarixi abidələr hər bir xalqın milli sərvətidir [Mətn] : 18 aprel Beynəlxalq abidələr və tarixi yerlər günüdür // Şərq qapısı.- 2014.- 18 aprel.- S.4 ; 2013.-18 aprel ; 2011.- 16 aprel.

 

   Kiril əlifbası ilə.

 

16.               Cəfərov, Q. Qədimiliklə və müasirliyin vəhdətində [Mətn] : Naxçıvan şəhərinin tarix və memarlıq abidələrinin elmi bərpası, ətraflarının abadlaşdırılması haqqında / Q.Cəfərov // Sovet Naxçıvanı.- 1981.-28 aprel.

17.               Əkbərov, N.Qədim abidələr öyrənilir : Naxçıvan abidələri haqqında. Pedaqoji təcrübə [Mətn] / N.Əkbərov // Sovet Naxçıvanı.- 1987.- 23 avqust.

18.               Əliyev, Ə, Seyidov, M. Babalarımızın yadigarına ehtiram [Mətn] : Naxçıvanın abidələri haqqında   / Əliyev. Ə, Seyidov. M

// Azərbaycan müəllimi.- 1973.- 21 sentyabr.

19.                Əliyev, Vəli. Naxçıvan abidələri tarixi mənbələrdir [Mətn] : Qədim mədəniyyət abidələri   / V.Əliyev,  M.Seyidov   // Sovet

Naxçıvanı.- 1986.- 3 sentyabr; Şərq qapısı.- 1970.- 4 sentyabr.

20.                 Əliyev, Vəli. Naxçıvanda antik dövrün izləri [Mətn]: Naxçıvanın qədim yadigarları / V.Əliyev // Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 16 sentyabr ; 1979.- 3 fevral.- S.8.

21.                Əliyev, V. Naxçıvanın  qədim  qalaları  [Mətn]  /  V .Əliyev

// “ Tarix, İctimaiyyət, Coğrafiya tədrisi “ .- 1970.- № 5.- S.56.

22.                Əliyev, V., Əliyev, A. Abidələr, tədqiqatlar və…[Mətn]: Naxçıvan Muxtar Respublikasının abidələri haqqında  / V.

Əliyev, A.Əliyev //  Şərq qapısı.- 1970.- 14 noyabr.

23.                Əliyev, A. Doğmalıqla üz- üzə [Mətn] : Naxçıvanın tarixi abidələri haqqında   / A.Əliyev  // Şərq qapısı.- 1979.- 11 dekabr.

24.               Əliyev, V. Qalalı dağlar [Mətn] : Naxçıvan yurdunun ulu daşları  / V.Əliyev  // Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 29 mart.- S.10-11.

25.               Əliyev, V. Xalqın yaradıcılıq çeşməsi [Mətn] : Naxçıvan MSSR ərazisindəki abidələr haqqında   / V.Əliyev  // Ədəbiyyat və  incəsənət .- 1973.- 1 sentyabr.-S.14-15.

26.               Əliyev, V. Naxçıvanın ilkin şəhər mədəniyyət abidələri [Mətn]   / V.Əliyev   // Elm və həyat.- 1975.- № 2.- S.16-19.

27.               Həbibov, İ. Naxçıvan abidələri [Mətn]   / İ.Həbibov   // Şərq

qapısı.- 1970.- 1 avqust.

28.               Həsənov, Q. Tarixi abidələr sərvətimizdir [Mətn] : abidələrin qorunması ümumxalq işdir / Q.Həsənov // Sovet Naxçıvanı.- 1981.- 18 noyabr.

29.               Hüseynov, A. Naxçıvanın tarixi abidələrində bəşəri təravət iyi duyulur [Mətn] / A.Hüseynov  // Şərq qapısı.-  2000.- 15 sentyabr.

30.                Hüseynov, Ə.  Diqqətəlayiq tarixi abidələr [Mətn]: Naxçıvan MSSR-in tarixi və maddi mədəniyyət abidələri / Ə.Hüseynov // Şərq qapısı.- 1959.-21 may.

31.               Hüseynzadə, L. Abidələr mənəvi sərvətimizdir [Mətn] : Naxçıvan   MSSR    ərazisində   olan abidələr    haqqında

/ L.Hüseynzadə  // Sovet  Naxçıvanı.- 1984.- 21 sentyabr.

32.               İbrahimov, H. Mədən abidələrini qorumalı [Mətn] : Naxçıvan MSSR ərazisində olan mədən abidələrinin qorunması haqqında

/ H.İbrahimov   // Sovet Naxçıvanı.- 1984.- 4 sentyabr.

33.                Məmmədov, N. Daş yaddaş [Mətn] : Naxçıvan MR olan tarixi abidələr haqqında  / N.Məmmədov  // Azərbaycan.- 2004.- 23 may.

34.                Sadıqoğlu, A. Tarixi incilərimizi qoruyaq [Mətn] : Naxçıvan tarixi abidələri haqqında / A.Sadıqoğlu // Sovet Naxçıvanı.-1985.-17 sentyabr.

35.                Seyidov, M.   Naxçıvan qalaları  [Mətn]   / M.Seyidov

//  Ulduz.- 1984.-№ 11.

36.                Seyidov, M.M.Damlama qədim yaşayış yeri [Mətn] : Qədim abidələrimiz  /  M.Seyidov  //  Sovet Naxçıvanı.- 1980.- 17 iyun.

37.                Seyidov, M. Mədəniyyət  abidələrini qorumalı [Mətn] : Naxçıvan abidələri haqqında / M.Seyidov // Azərbaycan müəllimi.- 1980.-28 may.

38.               Seyidov, Mirağa. Yurdumuzun sərvətləri [Mətn] : Naxçıvanın qədim abidələri  / M.Seyidov , M.Ələkbərov  // Şərq qapısı.- 1979.- 5 dekabr.- 1975.- 8 parel.

39.               Sultanov, Ə. Azərbaycanın    tarixi    abidələri [Mətn]

/ Ə.Sultanov  // Şərq qapısı.- 1960.- 21 yanvar.

40.               Sultanov, Ə. Qayğıya ehtiyac var [Mətn] : Abidələr tariximizdir  / Ə.Sultanov  // Kommunist.- 1978.- 16 avqust.

41.               Zamanov, N. Naxçıvanın qədim mədəniyyət abidələri və xalq sənətkarları [Mətn] / N.Zamanov // Şərq qapısı.- 15 yanvar.- 1968

42.               Kazımbəyli, İbrahim. Abbasabad qalası[Mətn]  / İ.Kazımbəy-

li   //  Dövlət və din .- 2011.-sentyabr, oktyabr.- S.79.

43.               Quliyev, Musa. Abbasabad qalası ətrafında gedən döyüşlər [Mətn]   / M.Quliyev   // Şərq qapısı.- 2009.- 26 sentyabr.

44.               Quliyev, Musa. Abbasabad qalasının tarixi.Rusiya-İran  münasibətlərində onun yeri [Mətn]  / M.Quliyev  // Şərq qapısı.- 2007.- 30 noyabr.

45.               Peter, Tase. Abbasabad qalası Azərbaycanın tarixi əhəmiyyətini ifadə edir [Mətn] / P.Tase // Şərq qapısı.- 2015.- 20 avqust.- S.3.

46.                       Ceyhun. Naxçıvan buzxanaları [Mətn]  / Ceyhun  //  Mədəniyyət.-

           2012.- 13 yanvar.

47.               Əsgərov, A. XIV əsrin yadigarı : Buzxana haqqında  [Mətn]

 / A.Əsgərov // Şərq qapısı.- 2004.- 20 oktyabr.

48.               “ Naxçıvanqala “ tarix- memarlıq muzey kompleksinin yaradılması haqqında sərəncam // Şərq qapısı.- 2013.- 6 iyun.

49.               Baxşəliyev, Vəli. Naxçıvan şəhəri və qədim “ Naxçıvanqala “ abidəsi [Mətn]  / V.Baxşəliyev  //  Nuh yurdu.- 2014.- 18 aprel.

50.               Həsənov, Əzəmət. Qədim qala  [Mətn] : Keçmişimizdən bu günümüzə gələn səs  / Ə.Həsənov // Şərq qapısı.- 2012.- 2 avqust.

51.               Hüseynov, Səbuhi. Naxçıvanın qədim qalası [Mətn] : Dünənə açılan pəncərə  / S.Hüseynov  // Xalq qəzeti.- 2012.- 26 avqust.

52.               Kəlbizadə, Elnur. XIV əsr tarixçisi Həmdulla Qəzvinin bəhs etdiyi dörd  Naxçıvan qalası   haqqında   [Mətn]     /  E.Kəlbizadə

// Şərq qapısı.- 2014.- 10 yanvar.- S.3.

53.                 Kəlbizadə, Elnur.  Şahid kimi gərəyimdi bu qala [Mətn] : Naxçıvanqala / E.Kəlbizadə // Şərq qapısı.- 2014.- 22 aprel.- S.3.

54.                Tarixi abidələr keçmişin yadigarıdır : Köhnəqala bu gün də naxçıvanlılar üçün əhəmiyyətini itirməyib [Mətn]  // Şərq qapısı.- 2011.- 9 sentyabr.

55.               Əliyev, Nizami. “ Şah Abbas“, yoxsa “Nuhun büllur sarayı” : Duzdağın sirləri [Mətn]  / N.Əliyev  // Nuh yurdu.- 2012.- 11 iyun.

56.               Əliyev, V. Duzdağında yeraltı muzey [Mətn] : Naxçıvan duz dağı haqqında / V.Əliyev // Ədəbiyyat və incəsənət .- 1976.- 21 avqust.

57.               Əliyev, V. Sirli yeraltı “ saray” [Mətn] : Duzdağ ərazisində tapılmış “ saray” haqqında / V.Əliyev // Şərq qapısı.- 1976.- 15 may.

 

 

                      1917-ci ilədək ölkənin tarixi

 

58.               Baxşəliyev, Vəli. Abidələrin tədqiqi  Naxçıvanın tarixinə yeni səhifələr yazır [Mətn] : Eneolit dövrü  / V.Baxşəliyev // Şərq qapısı.- 2015.-1 dekabr.

59.               Baxşəliyev, V. Naxçıvanın son eneolit mədəniyyəti [Mətn]

 / V. Baxşəliyev  //  Elm və həyat.- 2012.- № 4.- S.31, 34.

60.               Əliyev, N. Naxçıvanda eneolit dövrü ornamentləri : Axtarışlar, tapıntılar [Mətn] / N.Əliyev // Sovet Naxçıvanı.-1983.- 9 dekabr.

61.               Əliyev, N. Naxçıvanda yeni eneolit abidəsi [Mətn] / N.
Əliyev  // Azərbaycan müəllimi.-1984.-8 fevral.

62.               Xəlilov, Toğrul. Naxçıvanın erkən tunc dövründə abidələrdən tapılmış öküz fiqurları [Mətn] / T.Xəlilov // AMEA- nın Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2012.- cild 8.- № 1.- S.116.

63.               Seyidov, A. Naxçıvanın ilk tunc dövrü nizə ucları [Mətn]

 / A.Seyidov   // Elm və həyat.- 1986.- № 10.- S.19-20.

64.               Baxşəliyev, Vəli. Naxçıvanın qədim tayfalarının ideoloji görüşləri[ Mətn]   / V.Baxşəliyev  // Şərq qapısı.- 2005.-11 iyun.

65.               Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvanın Azərbaycanda dövlətyaranma prosesindəki roluna dair [Mətn] : e.ə. III minillik- e.ə.II minilliyin sonları  / İ.Hacıyev // AMEA Nax.bölməsinin xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2015.- № 3.- S.

 9, 15.

66.               Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvanın Azərbaycan dövlətçilik tarixində yeri və rolu  [Mətn] : İlk tunc dövrü, Neolit inqlab

/ İ.hacıyev //  AMEA Nax.bölməsinin xəbərləri.İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2015.- Cild 11.- № 1.- S.9, 20.

67.               Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvanın Azərbaycanın dövlətçilik tarixində roluna dair [Mətn] / İ.Hacıyev // “Naxçıvan” universitetinin  Elmi  əsərləri.- 2015.- № 1.- S.191-204.

68.               Hacıyev, R. Qədim diyar : Naxçıvan haqqında   [Mətn]

 / R.Hacıyev  // Azərbaycan müəllimi.-2004.- 4 iyun.

69.               Hacı Qadir Qədirzadə. Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin formalaşması ilə bağlı  bir  neçə  söz  [Mətn] / H.Q.Qədirzadə

// Şərq qapısı.- 2009.- 13 oktyabr, 14 oktyabr.

70.               Muradov, M. Naxçıvan planetimizin ən qədim ərazilərindəndir: Tariximizin yaddaşından səhifələr [Mətn]

/ M.Muradov  // Sovet Naxçıvanı.- 1989.-3 oktyabr.

71.               Məmmədov, Şamxal. Naxçıvanın qədim tarixi   [Mətn]

 / Ş.Məmmədov  // Nuh yurdu.- 2013.- 20 sentyabr.- S.2.

72.               Naxçıvan qədim dövrdə [Mətn]: qədim daş dövrü // Şərq qapısı.- 2015.- 20 may.- S.3;  30 yanvar.- S.3 ; 19 fevral.- S.3.

73.               Orucov, Asəf. Naxçıvan şəhərinin tarixi min illərlə ölçülür [Mətn]   / A.Orucov   // Nuh yurdu.- 2016.- 29 fevral.- S.3.

74.               Rzayev, Firudin. Naxçıvan- oğuz türklərinin yaşadığı qədim torpaq[ Mətn]  / F.Rzayev  // Şərq qapısı.- 2005.-17,  24 may.

75.               Axundov, A. Nəşavə, yoxsa Naxçıvan [Mətn]  / A.Axundov

 //  Elm və həyat.- 1979.- № 10.- S.27-28.

76.               Baxşəliyev, Vəli. Naxçıvanın qədim    şəhərləri [Mətn]

 / V.Baxşəliyev // Şərq qapısı.-2010.- 5 mart.

77.               Budaqova, Sahibə. Naxçıvan diyarının şəhərləri orta əsrlərdən sonrakı dövrlərdə [Mətn] : Naxçıvan, Azad, Culfa, Ordubad, Əylis  / S.Budaqova  // Qərb Univ. Elmi Xəb.- 2013.-№ 2.- S.98, 103.

78.               Budaqova, S. Naxçıvanın tarixi coğrafiyası : Monqol istilasına qədərki dövrlərdə [Mətn]  / S.Budaqova // İlham.-1991.- 5 yanvar.

79.               Əliyev, V.  Naxçıvanın  3500  yaşı  var  [Mətn]  /  V.Əliyev

 // Şərq  qapısı.- 1968.- 18 dekabr.

80.               Əliyev, V. Naxçıvanın qədim tarixinə dair yeni səhifələr [Mətn]   / V.Əliyev  // Şərq qapısı.- 1973.- 2 avqust.

81.               Əliyev, Vəli. Naxçıvan monqol yürüşləri və teymurilər dövründə [Mətn]  / V.Əliyev  // Xalq qəzeti.-2009.- 9 avqust.

82.               Qaşqay, Solmaz. Naxçıvan : Eramızdan əvvəl I minilliyin birinci yarısında və onun qonşu ölkələrlə əlaqələri [Mətn] / S. Qaşqay  // Şərq qapısı.- 2006.- 28 iyul.

83.               Vəlixanlı, Nailə. Naxçıvan VII- XII  əsrlər tarixinin tarixşünaslığına dair [Mətn]  / N.Vəlixanlı  // Şərq qapısı.- 2006.- 2 avqust.

84.               Kəlbizadə, Elnur. XII- XIII əsrlərdə Naxçıvanın tarixi- coğrafiyasının  bəzi məsələlərinə dair [Mətn]  /  E.Kəlbizadə

// AMEA-nın xəbərləri.İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2014.- cild 10.- № 3.- S.60-68.

85.               Piriyev, Vaqif. Naxçıvan XII-XIV əsr mənbələrində [Mətn] / V.Piriyev  // Şərq qapısı.- 2006.- 11 avqust.

86.               Fərzəliyev, Şahin. Naxçıvan : XV əsrdə [Mətn] / Ş.Fərzəliyev // Şərq qapısı.- 2006.- 28 iyul.- S.6.

87.               Əliyev, İlham. XVI əsrin birinci yarısında Naxçıvanda siyasi vəziyyət [Mətn] / İ.Əliyev // Naxçıvan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri.- 2010.- № 1.- S.66-71.

88.               XVI- XVIII əsrlərdə Naxçıvanda gedən ictimai- siyasi proseslər [Mətn] // Şərq qapısı.-2004.- 15 yanvar.

89.               Əliyev, İlham. XVIII əsrin əvvəllərində Rusiyanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsində ermənilərin rolu və bunun Naxçıvana təsiri [Mətn] / İ.Əliyev // AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri ictimai və humanitar elmlər seriyası .- 2014.- № 1.- S.40-45.

90.               Nəcəfli, Gültəkin. XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan torpaqlarında erməni dövlətinin yaradılması planları [Mətn] / G.

Nəcəfli // Şərq qapısı.- 2015.- 17 yanvar.- S.3.

91.               Əliyev, Vəli. Naxçıvan atabəylər dövründə [Mətn] / V.Əliyev

// Xalq qəzeti.-2009.- 8 avqust.

92.                Əliyev, Vəli. Naxçıvan torpağı qədim dövlətlərin tərkibində [Mətn] / V.Əliyev // Xalq qəzeti.- 2009.- 21 iyul.

93.                Əliyev,P. Naxçıvanın şərqlə əlaqələri [Mətn] : Kültəpədə arxeoloji qazıntılarda tapılan əşyalara əsasən / P.Əliyev // Sovet Naxçıvanı.-1989.- 22 iyun.

94.               Əzimli, Əbülfəz. Naxçıvan və İrəvanın işğal dönəminin tarixinə dair monoqrafik tədqiqat Zəhmət Şahverdiyevin Naxçıvan bölgəsi XIX- XX əsrin əvvəllərində [Mətn] / Ə.Əzimli // Azərbaycan müəllimi.- 2010.-12 mart.

95.               Qasımov, Rəşad. Azərbaycanın Naxçıvan və İrəvan bölgələrində hərbi- siyasi vəziyyət və diplomatik münasibətlər tarixi  mənbələrdə [Mətn] / R.Qasımov // “ Naxçıvan “ Universiteti. Elmi əsərlər.- 2016.-№ 1.- S.57-66.

96.               Hacıyeva, Sara. Orta əsrlərdə Naxçıvanda iqtisadiyyatın inkişafında və ticarət əlaqələrinin genişlənməsində sənətkarlığın rolu [Mətn] / S.Hacıyeva // AMEA Nax.bölməsinin xəbərləri.İstimai və humanitar elmlər seriyası.- 2015.- № 3.- S.77-83.

97.               Quliyev, Musa. Məşhur gürcü şairləri Naxçıvanda : Azərbaycan- Gürcüstan dostluğunun  XIX əsrin ilk yarısında yazılmış maraqlı səhifələri [Mətn] / M.Quliyev // 525- ci qəzet.- 2013.- 12 oktyabr.

98.               Məmmədov, R. Naxçıvan [Mətn] : Xalqımızın tarixini öyrənək / R.Məmmədov // Şərq qapısı.- 1959.- 19 avqust.

99.               Əliyev, İlham. Naxçıvan şəhəri səfəvilər dövründə [Mətn]

 / İ.Əliyev // AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2012.- cild 8.- № 1.- S.74.

100.           Əliyev, İlham. Səfəvilər dövründə Naxçıvanın əhalisi [Mətn] / İ.Əliyev // AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri.- 2011.- cild 7.-№ 3.- S.49, 55.

101.           Mustafazadə , Tofiq. Naxçıvan : XIX əsrin birinci qərinəsində [Mətn] / T.Mustafazadə // Şərq qapısı.- 2006.- 17 oktyabr.

102.           Naxçıvan tarixinə dair qiymətli kitab : Naşestvie Rudolf Nikolayeviç İvanov [Mətn] // Şərq qapısı.- 2009.- 20 oktyabr.

103.            Rzayev, Firuddin. Naxçıvanda qədim kas tayfaları [Mətn]

 / F. Rzayev // Şərq qapısı.- 2006.- 24 yanvar.

104.             Seyidov, Abbas. Oğuz- Səlcuk səltənəti və Azərbaycan [Mətn] / A.Seyidov // Şərq qapısı.- 1991.- 5 aprel.

105.             Səfərli, Fəxrəddin. Qəribə taleli şəhər : Azad şəhəri [Mətn]

 / F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2005.- 6 yanvar.

106.            Bünyadov, T. Nəqşi-Cahandı-Anamız Azərbaycandır : Naxçıvanın    tarixi   haqqında     [Mətn]    / T.Bünyadov

// Azərbaycan.- 1999.- 18-19 iyun ; Azərbaycan müəllimi.- 1992.- 29 yanvar.

107.           Həsənov, N. Nəqşi Cahan [Mətn] : Naxçıvan şəhəri haqqında / N.Həsənov // Sovet kəndi.- 1968.- 29 fevral.

108.           Elli, M. “ Naxçıvan “ sözü haqqında [Mətn] / Azərbaycan müəllimi.- 1983.- 3 iyun.

109.           Əliyev, V. Naxçıvanın ilkin şəhər  mədəniyyəti   [Mətn]

 / V.Əliyev // Sovet Naxçıvanı.- 1982.- 7 yanvar.

110.           Əliyev, V. Tarixi saxtalaşdırmaq olmaz [Mətn] : Naxçıvanın tarixi haqqında / V.Əliyev // Azərbaycan.- 1991.-№ 7.- S.159, 166.

111.            Əliyev, N. Kür- Araz mədəniyyətinin mənşəyi : faktlar, mülahizələr [Mətn] / N.Əliyev // Sovet Naxçıvanı.- 1985.- 17 dekabr.

112.            Əsgərov, A. Naxçıvanın  tarixi   daha     qədimdir [Mətn]

 / A.Əsgərov // Şərq qapısı.-  1969.- 15 yanvar.

113.           Həsənov, K. “ Şahlıq quşu” və Şəmsəddin Eldəniz : Atabəylər dövlətinin yaradıcısı Şəmsəddin Eldəniz haqqında [Mətn] / K.Həsənov // Şərq qapısı.- 2004.- 10 sentyabr.

114.           Məmmədov, R. Teymurləngin “ Əlincə səfəri “ ( Əlincə qalası haqqında) [Mətn] / R.Məmmədov, V.Piriyev // Elm və həyat.- 1977.-№ 9.- S.31, 33.

115.           Məmmədov, R. Naxçıvan şəhərinin X-XII  əsrlər tarixindən [Mətn] / R.Məmmədov // Azərbaycan tarixinə dair materiallar kitabından , VI c, Azərb.SSR Elmlər Akademiyasının nəşriyyatı.-Bakı.: 1963.

116.           Cəfərzadə, Əzizə. Naxçıvanın qadın hökümdarı [Mətn] : Cahan Pəhləvanın qızı, Qızıl Arslanın qardaşı qızı Cəlaliyyə Naxçıvan haqqında / Ə.Cəfərzadə // Xalq qəzeti.- 1999.- 27 fevral.

117.              Əliyev, Arif. “Zaqafqaziya “ qəzeti Naxçıvan haqqında [Mətn] / A.Əliyev // Şərq qapısı.- 1965.- 6 avqust.

118.              Əliyev, Ə. Fransız jurnalı Naxçıvan haqqında [Mətn]

 / Ə.Əliyev // Şərq qapısı.- 1971.- 23 iyun.

119.              Əmirbəyov, O, Zaman Ş. Fransız səyyahı Naxçıvan haqqında [Mətn] : Fransız coğrafiyaşünası , hidroloq və səyyah Fredrik Dübuan Naxçıvan haqqında / O.Əmirbəyov // Şərq qapısı.- 1975.- 31 iyul.

120.            Əliyev, A. “ Sovremenik “ Naxçıvan haqqında [ Mətn] / A.

Əliyev // Şərq qapısı.- 1968.- 1 dekabr.

121.            Sadıqov, S. Dekabirist V.Q. Qriqoriyev Naxçıvan haqqında [Mətn] / S.Sadıqov // Şərq qapısı.- 1976.- 7 may.

122.           Yampolski, Z, İ. Naxçıvan adında “ Van “ sözünün əhəmiyyəti haqqında [Mətn] / Z.İ. Yampolski // Az SSSREA xəbərləri. İctimai elmlər seriyası.- 1961.- № 1.- S.19.

123.           Bağırov, İ. Qriboyedov , Türkmənçay müqaviləsi və Naxçıvan xanlığı [Mətn] / İ.Bağırov //  Azərbaycan müəllimi.- 1991.- 13 fevral.

124.           Bağırov, İ. Türkmənçay müqaviləsi və Naxçıvan : Tariximizi vərəqləyərkən [Mətn]/ İ.Bağırov // Sovet Naxçıvanı.- 1989.- 11 oktyabr.

125.           Kazımov, İbrahim. Türkmənçay   müqaviləsi   [Mətn]

 / İ.Kazımov // Şərq qapısı.- 2007.- 15 iyun.

126.           Paşa, Elnur. “ Gülüstan müqaviləsi “ : Bu müqavilə ilə İrəvan və Naxçıvan xanlıqları istisna olmaqla şimali Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə qatıldı [Mətn] / E.Paşa // Yeni Azərbaycan.- 2003.- 5 aprel.

127.           Mustafayev, Camal. Naxçıvan xanlığından şəhər həyat və sənət istehsalına dair [Mətn] / C.Mustafayev // NDU xəbərlər.- 2005.-№ 17.- S.25, 29.

128.          Tağıyev, Mirəli. XIX- XX əsrlər Naxçıvan tarixindən bəzi səhifələr [Mətn] / M.Tağıyev // Azərbaycan müəllimi.- 2003.- 14, 18 mart.

129.          Kərimov, Y. İran tədqiqatçısı Naxçıvanın tarixini saxtalaşdırmışlar : Tehranda fars dilində “ Naxçıvanın siyasi tarixi” adlı kitabın çapdan çıxması haqqında [Mətn] / Y.Kərimov // Azərbaycan .- 2001.- 13 aprel.

130.            Mədətli, Eynulla. “ Naxçıvanın siyasi tarixi “ kitabı- yaxın tariximizin kobud saxtalaşdırılması [Mətn] : çox təəsüf ki, Tehranda nəşr olunan bu kitabda tariximiz kobudcasına saxtalaşdırılır / E.Mədətli // Şərq qapısı.- 2001.- 24 mart ; Azərbaycan .- 2001.- 14 dekabr.

131.           Rəhimov, Yaşar. XIX əsrdə Naxçıvanın hərbi siyasi əlaqələri ( Rus mənbələri əsasında) [Mətn] / Y.Rəhimov // AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2012.- cild 8.- № 1.- S.53.

132.           Rəhimov, Yaşar. Naxçıvanın işğal edilməsinin rus mənbələrində əksi [Mətn] / Y.Rəhimov // AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri.- 2011.-cild 7.-№ 3.- S.61, 69.

133.           Rəhimov, Yaşar. I Rus inqlabından I  dünya müharibəsinə qədər Naxçıvan təsərrüfat həyatı [Mətn] / Y.Rəhimov // AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri.İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2012.- cild 8.- № 3.- S.48.

134.           Rzayev, Firudin. Rus şovinizmin iyrənc siyasəti [Mətn]

 / F.Rzayev // Şərq qapısı.- 2005.- 7 yanvar.

135.           Azərbaycanlı tarixçi alim İsveçdə “ Naxçıvan xanlığının XVIII-XIX əsr bayraqları “ adlı məruzə ilə çıxış edib [Mətn] : İsveç krallığının Stokholm şəhərində Beynəlxalq veksilloloji simpoziumda Pərvin Gözəlovun çıxışı // Şərq qapısı.- 2016.- 24 may.- S.1.

136.          Quliyev, Musa. Naxçıvan xanlığının bayrağı haqqında bir neçə söz [Mətn] / M.Quliyev // Şərq qapısı.- 2014.- 24 sentyabr.- S.3.

137.           Quliyev, Musa. Naxçıvan xanlığının dövlət atributları [Mətn] / M. Quliyev // Şərq qapısı.- 2007.- 17 noyabr.

138.           Əliyev, Ə. 1905-1907- ci illərdə Naxçıvan qəzasında kəndli çıxışları : Birinci rus inqlabının 80 illiyi qarşısında [Mətn]

 / Ə.Əliyev // Sovet Naxçıvanı.- 1985.- 4 may.

139.           Əliyeva, İradə. Sağalmayan yaralar : Naxçıvan 1905-1906- cı illərdə ( soyqırım) [Mətn]  / İ.Əliyeva // Azərbaycan.- 2013.- 29 mart.

140.           Məmmədov, İ. Çarizmin Naxçıvanda idarəçilik sistemi [Mətn]  / İ.Məmmədov  // Şərq qapısı.- 2004.- 29 may.

141.          Quliyev, Musa. Naxçıvandan Qafqaz hərb tarixi muzeyinə uzanan cığırlar [Mətn]  / M.Quliyev  // 525- ci qəzet.- 2013.- 22 fevral.

142.          Cəfərov, Həmzə. Araz- Türk Respublikası və Naxçıvanın tarixində onun yeri [Mətn]  / H.Cəfərov  // Naxçıvan.- 2009.-

№ 9.- S.56, 64.

143.          Hacıyev, İsmayıl. Araz- Türk Respublikası naxçıvanın erməni işğalından qorunmasında mühüm rol oynamışdır [Mətn]

 /  İ. Hacıyev  // Şərq qapısı.- 2013.- 26 yanvar.

144.           Hüseynov, H. Tariximizin yaddaşı : Araz- Türk Respublikası – 85 [Mətn]  / H.Hüseynov  // Şərq qapısı.- 2003.- 9 oktyabr.

145.           Kəlbizadə, Elnur. Araz- Türk Respublikasının xarici siyasətini müəyyənləşdirən diplomat : Bəhram xan Naxçıvanski [Mətn] / E.Kəlbizadə // Şərq qapısı.- 2013.- 6 noyabr.

146.           Kəlbizadə, Elnur. Beşinci Cümhuriyyət : Araz-Türk Respublikası- 95 [Mətn] / E.Kəlbizadə // Şərq qapısı.- 2013.- 11 yanvar.

147.          Quliyev, Musa. Araz- Türk Respublikası və Naxçıvanskilər [Mətn] / M.Quliyev // Şərq qapısı.- 2008.- 23 fevral.

148.          Məmmədov, M.  Naxçıvanda Türk- Araz Respublikası [Mətn]  / M.Məmmədov  // Şərq qapısı.- 2005.- 25 iyun.

149.          Rəhimov, Yaşar. I Dünya müharibəsi illərində Naxçıvan bölgəsində siyasi vəziyyət [Mətn] / Y.Rəhimov // Axtarışlar

( AMEA- nın Naxçıvan bölməsi. İncəsənət dil və ədəbiyyat institutu) .- 2014.-№ 3.- S.160-166.

150.          Zamanov, Elçin. XX yüzilliyin əvvəllərində Naxçıvan müttəfiqlərin və yaxın xarici dövlətlərin münasibətləri müstəvisində  [Mətn]  / E.Zamanov  // “Naxçıvan” Universitetinin  Elmi əsərləri.- 2015.- № 1.- S.46, 50.

 

                   Nuh yurdu. Qədim Naxçıvan.

 

151.           “ Nuh Peyğəmbər : Dünya tufanı və Naxçıvan “ mövzusunda Beynəlxalq simpoziumun keçirilməsi haqqında 10 fevral 2009- cu il tarixli Sərəncam // Şərq qapısı.- 2009.- 11 fevral.

152.           “ Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan “ mövzusunda Naxçivanda keçirilən Beynəlxalq simpozium // Şərq qapısı.- 2009.- 25 aprel.

153.           Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi haqqında : 28 iyun 2006- cı il sərəncamı // Şərq qapısı.- 2006.- 29 iyun.

154.          Bağırov, Feyruz. Nuh türbəsi : Naxçıvan ziyarətgahları [Mətn] / F.Bağırov // mədəni- maarif.- 2006.- № 1.- S.47-48.

155.          Baxşəliyev, Vəli. Gəmiqaya təsvirləri Nuh tufanının yaşıdıdır [Mətn] / V.Baxşəliyev // “ Naxçıvan” Universiteti.Elmi əsərlər.- 2016.- № 1.- S.180, 198.

156.          Baxşəliyev, Vəli. Naxçıvanda nuhla bağlı əfsanələr [Mətn] : nuhun qəbri və burada aparılan arxeoloji qazıntılar / V.Baxşəliyev // Şərq qapısı.- 2005.- 8 dekabr.

157.           Baxşəliyev, V. Dünyanı su basması haqqında əfsanə [Mətn]

 / V.Baxşəliyev // Şərq qapısı.- 2001.- 14 avqust.

158.           Əliyev, Vəli. Ümumdünya daşqını haqqında əfsanə və Andrey Polyakovun uydurmaları : Polyakovun Naxçıvana ekspedisiyası [Mətn] / V.Əliyev // Xalq qəzeti.- 2005.- 16 aprel.

159.          Elçin Muxtar Elxan. Nuhun dabanı : tarixdən səslər [Mətn]

/ M.E.Elçin // Azərbaycan.- 2003.- № 4.- S.175.188.

160.           Arif, Emin. Ermənilərin nuhla bağlı iddaları [Mətn] / E.Arif

// Şərq qapısı.- 2005.- 23 sentyabr.

161.           Əsgərova, Nuray. Nuh peyğəmbərlə bağlı araşdırmalar Naxçıvanın bəşər ilkinliyinin məsgəni, bu torpağın məhz Azərbaycan türklərinə məxsusluğunu bir daha təsdiq edir : tarix elmlər doktoru Hacı Qadir Qədirzadə ilə müsahibə [Mətn]

 / N.Əsgərova // Şərq qapısı.- 2009.- 6 fevral.

162.          Hacıyev, İsmayıl . Naxçıvanla bağlı sayıqlamalar yaxud rus şərqşünası Andrey Polyakovun bu torpaqda “ Axtarışları” kimlərə xidmət ? [Mətn] / İ.Hacıyev // Şərq qapısı.- 2005.-22-23 aprel.

163.           Həbibbəyli, İsa.Nuh    çıxandan    Naxçıvana [Mətn]

 / İ.Həbibbəyli // Azərbaycan.- 2009.- 8 iyul ; Şərq qapısı.- 2009.- 9 iyul.

164.          Həbibbəyli, İsa. Nuhçıxan- Naxçıvan [Mətn] / İ.Həbibbəyli // Naxçıvan.- 2009.- № 19.- S.35, 44.

165.          Həbibbəyli, İsa. Dünya tufanı və Nuhun gəmisi haqqında yeni elmi versiya [Mətn] / İ.Həbibbəyli // Şərq qapısı.- 2005.- 11 oktyabr; 2010.- 24 aprel.

166.           Həbibov, İ. Nuhun qəbri hardadır [Mətn] / İ.Həbibov // Şərq qapısı.- 1990.- 30 noyabr.

167.           Hüseynzadə, Əkrəm. Nuh tapan və Nuhla bağlı adlar mərasimlər, rəvayətlər [Mətn] / Ə.Hüseynzadə // AMEA-nın Naxçıvan bölməsi.İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2012.- cild 8.- № 1.- S.196.

168.           Hüseynzadə, Rüfət. Skala- təhsilin ilk tarixi məkanı [Mətn] : Gəmiqaya, Nuh peyğəmbər, təhsil / R.Hüseynzadə // NDU-nin elmi əsərləri.İctimai elmlər seriyası.- 2016.- № 6.- S.9, 13.

169.           İsmayıl, Məhsəti. “ Nuh tufanı” ndan “ Nuhdaban” a [Mətn] / M.İsmayıl // Şərq qapısı.- 2005.- 19 fevral.

170.          İsmayılov, Rufik. Nuh peyğəmbər bəşəriyyətin atası hesab edilir[ Mətn] / R.İsmayılov // Şərq qapısı.- 2006.- 13 sentyabr.

171.          Kəlbizadə, Elnur. Naxçıvan ərazisinin Nuh peyğəmbərlə bağlı olduğunu təsdiqləyən daha bir mənbə : almaniyalı səyyahın XIX əsr Naxçıvan haqqında məlumatı [Mətn]   / E.Kəlbizadə

// Şərq qapısı.- 2013.- 23 noyabr.

172.           Zərbəliyev, Ceyhun. Məzarüstü türbənin izi ilə [Mətn]

 / C.Zərbəliyev // Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.

173.           Abuzərli, Q. “ Nuhun tufanı olmuşmu ? “ [Mətn] : Ateizm mövzusunda / Q.Abuzərli // Şərq qapısı.- 1971.- 9 iyun.

174.           Qabıssanlı, Şakir. Nuhun tufanı harada, hansı ayda və hansı saatda baş vermişdir [Mətn] / Ş. Qabıssanlı // Təhsil problemləri.- 2013.- 16, 23 may.

175.          Qədirzadə Hacı Qadir. Naxçıvanda Hz.Nuhun oğlu türklə bağlı rəvayət- onun Mahmud kaşğarinin “ Divani- lüğəti türk “ əsərində əksi [Mətn] / H.Q.Qədirzadə // AMEA- nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2010.- № 1.- S.115-119 ; Şərq qapısı.- 2010.- 23 yanvar.

176.          Qədirzadə Hacı Qadir. Naxçıvanda Nuh peyğəmbərlə bağlı yeni  etnoqrafik    araşdırmalar    [Mətn] / H.Q.Qədirzadə

// Naxçıvan.- 2009.-№ 19.- S.91, 97 ; Şərq qapısı.- 2009.- 14 yanvar.

177.          Hacı Qadir Qədirzadə. Naxçıvan təkcə nuh yurdu deyil, həm də Nəbi yurdudur [Mətn] / H.Q.Qədirzadə //  Şərq qapısı.- 2008.- 19 iyun.

178.          Quliyev, Əbülfəz. Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan [Mətn] : Hacı Qədir Qədirzadənin monoqrafiyası haqqında

/ Ə.Quliyev , F.Yunisli // Şərq qapısı.- 2009.- 4 fevral.- S.6.

179.          Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda Nuh peyğəmbərin məzarüstü     türbəsi    ucaldılır     [Mətn]      / M.Məmmədov

// Azərbaycan.- 2007.- 9 oktyabr.

180.          Məmmədov, Məmməd. Tariximizin öyrənilməmiş səhifələri üzə çıxarılır : “ Nuh peyğəmbər : Dünya tufanı vı Naxçıvan “ mövzusunda beynəlxalq simpozium [Mətn] / M.Məmmədov

// Azərbaycan.- 2009.- 29 aprel.

181.          Məmmədov, Muxtar. Naxçıvan bəşər sivilzasiyasının başlandığı məkandır [Mətn] / M.Məmmədov // Şərq qapısı.- 2009.- 28 aprel.

182.          Məmmədov, S. Nuhun gəmisi yenidən gündəmdə : İndidə Honkqoqlular gəmini gördüklərini iddia edirlər [Mətn]

 / S.Məmmədov // Xalq qəzeti.- 2004.- 24 noyabr.

183.          Mirzəliyev, Canalı. Nuh yurdu- tarixlər şahidi qədim Naxçıvan [Mətn] / C.Mirzəliyev // Mədəniyyət.- 2008.- 14 iyun.

184.          Hacı Murad. Nuhun gəmisi harayacan üzübmüş ? [Mətn]

 / H.Murad // Şərq qapısı.- 2010.- 24 aprel.

185.          Muradoğlu, Nizami. Ucuz sensasiya yaratmaq cəhdi : Nuhun gəmisi barədə ekspedisiya [Mətn] / N.Muradoğlu // Azərbaycan.- 2005.- 27 aprel.

186.          Nuhun gəmisi harayacan üzübmüş ? [Mətn] : rus dilindən tərcümə edəni Qurban Qurbani // Şərq qapısı.- 2005.- 11 oktyabr.

187.          Səfərli, Hacı Fəxrəddin. Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan [Mətn] / H.F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2010.- 1 iyun.

188.          Səfərli, Fəxrəddin. Naxçıvan memarlıq məktəbinin möhtəşəm nümunəsi nuh türbəsi [Mətn] / F.Səfərli // Dövlət və din.- 2010.- iyul- avqust.- S.205.

189.          Talıbov, V. Nuh yurdu Naxçıvan [Mətn] / V.Talıbov // Elm və həyat.- 2011.- № 4.- S.2, 4.

190.           Tumas, İ. Nuhçıxandan Naxçıvana : Naxçıvan haqqında [Mətn] / İ.Tumas // Şərq qapısı.- 2004.- 1,3 dekabr.

191.          Təxribat qrupu, yaxud Andrey Polyakov Naxçıvan torpağında nə axtarıb ? [Mətn] // Şərq qapısı.- 2005.- 13 may.

192.          Asim, Yadigar. Naxçıvan Nuh peyğəmbərin vətənidir [Mətn] / A.Yadigar // Şərq qapısı.- 2009.- 22 aprel.

 

 Beynəlxalq ipək yolu.

 

 

193.           Məmmədov, Q. Heydər Əliyev işığı- İpək yolu : “ Heydər Əliyev işığı “  “ İpək yolu “ kitabı haqqında [Mətn] / Q Məmmədov // Respublika.- 2001.- 24 iyul.

194.           Cabbarov, Əli. İpək yolu və Naxçıvan : tarixi marşurutun müasir imkanları [Mətn] / Ə.Cabbarov // Şərq qapısı.- 2011.- 14 dekabr.

195.          İsayev, E. Böyük ipək yolu və Naxçıvan körpüləri [Mətn]

 / E.İsayev // Şərq qapısı.- 2004.- 16 oktyabr.

196.          İsayev, Elbrus. Naxçıvan ərazisindən keçən Beynəlxalq karvan yolları [Mətn] / E.İsayev // NDU-nin Xəbərləri.- 2005.- № 17.- S.37, 39.

197.          Kəlbizadə, Elnur. Tarixi və yeni ipək yolu üzərində yerləşən Naxçıvan çox mühüm coğrafi strateji əhəmiyyət daşıyır [Mətn] : ABŞ- da doqquzuncu beynəlxalq ipək yolu konfransında Elbrus İsayev iştirak etmişdir / E.Kəlbizadə // Şərq qapısı.- 2014.- 24 may.- S.3.

198.          Kətanov, Rabid. Böyük ipək yolu keçmişdən başlasa da , gələcəyə doğru gedən yoldur [Mətn] / R.Kətanov // Şərq qapısı.- 2009.- 8 sentyabr.

199.          Musayev, Ehtibar. Azərbaycanın Beynəlxalq aləmə inteqrasiyası : Böyük İpək yolunun  bərpası və şərq- qərb enerji dəhlizinin yaradılması  [Mətn] / E.Musayev // Axtarışlar  (AMEA-nın Naxçıvan bölməsi incəsənət, dil və ədəbiyyat institutu ) .- 2014.- № 3.- S.173, 180.

200.          Süleymanov, Oljas.    İpək   yolu   və   türklər    [Mətn]

 / O.Süleymanov // 525- ci qəzet.- 2013.- 30 oktyabr.

201.          Tahirli, Sahil. Tarixi ipək yolunun bərpası ideyası əfsanədən reallığa çevrilir [Mətn] / S.Tahirli // Şərq qapısı.- 2008. 9 avqust.

 

                        Cписок литературных работ по изучению

                      Нахичеванской   Автономной Республики.

 

1.        Григорьев В.Г. Статистическое описание Нахичеванской провинции составленное В.Г. СП Б.Сан- Петербург , 1833.

2.        Цулукидзе, Халатов  и Архипов. “ Геологическое описание части Нахичеванс.уезда “. Материалы для геологии Кавказа.Серия  I, II.1870.

3.        Меллер “ Полезные ископаемые и минеральные воды Кавказского Края”. Материалы по геологии Кавказа. СерияII,кв. IV, 1889.

4.        Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. В сборнике.

а) Зелииский С.П.- Этнографические очерки из быта армян- переселенцев из Персии, живущих в Нахичеванском уезде, том 2.

б)   Измаилов К. – “ Село Неграм , Нахичеванского уезда “ , т.27.

в) Девицкий В.И. – “ Несколько слов о садоводстве в Даралагезе”   т.25.

г)   Девицкий В.И.- “ Краткий очерк садоводства в Нахичевани ”, т.25.

д) Никитин К.А.- “ Город Нахичевань и Нахичеванский уезд”,  т.2.

е)   Никитин К.А.-“ Народные предания в Нахичеванском уезде“, т.2.

ж)    Пасхалов Я.- Килит / Нахич.уезда /, т.13.

5.  Материалы для изучения экономического быта Гос.крестьян Закавказского Края.

а) Ягодинский Б.Н.Экономический быт гос. крестьян в Ордубадском участке Нахичеванского уезда, т.1.

б)   Никифоров Н.К. Экономический быт гос. крестьян западной части Нах.уезда, Т.1.

в)     Деконский А.Г. Эконом.быт гос.крестьян в западной части Шаруро- Даралагезского уезда , т.1.

6.  Геевский В.Н. « О состоянии шелководства в  Ордубадском участке» « Труды Кавказского Общества сельского хозяйства» , 1885., № 2-3.

7. Лавров С. « Шелководство в Нахичеванском. уезде.»- «Кавказское сельское хозяйство «.1895 г.

8.    Аваков « водооросительная арпачайская система Нах.уезда. « Сборник Кавказского о-ва с / х-ва». Вып.3.

9.    Зелинский С.П. « Три магала- Нахичеванский , Ордубадский и Даралагезский « Сборник сведений о Кавказе» , Вып.7.

10.    Березовский В. « Краткий отчет о состоянии грунтовых вод Нах. террасы. Материалы по гидрогеологическим и горио- техиическим  обследованиям на Кавказском фромте в 1916-17 годах. Нах.Отд. земельных улучшений. Тифлис, 1918 г.

11.   Петрович П. « Хлопководство в Закавказьи. «Тифлис, 1912.»

12. Романов Л.Г. « Почвенные, гидрологические и геоботанические исследования Араздаянской степи», изд.1915.

 

                   II. Работы изданные после советизации края

1.    Фигуровский  И.Б.  Климатичское  районирование Азербайджана. / Материалы по  районированию АССР, т, I вып. I. Баку, 1926 г /

 

2.    Проф. Фигуровский  И.Б.- Краткий климатический очерк Кура- Араксинского бассейна.

 

3.    Проф.И.В. Фигуровский.- Краткий климатическая характеристика Кура- Араксинской низменности. / Материалы к общей схеме использования водних ресурсов Кура Араксинского басейна. Вып.I -1930 г /.Изд.Закавк. Опытно- Исследовательского Института Водного хозяйства.

 

4.     В.Кочергин.- Атмосферные осадки Закавказья.Н.И.О. Закводхоза. Тифлись, 1928 г.

 

5.     Проф.В.В.Богачев .- Геологический очерк Азербайджана. Материалы по районированию АССР, т.I, вып.3, 1926 г.

 

6.    Н.Н. Яковлев.- « Геологический сьемка в Нахичеванской Республике. « Отчет Геолкома за 1926 /27 год.»

 

7.     Лебедев П.И.-« Геологический очерк бассейна р.Аракса».

8.     В.Ф. Захаров.- « Гидрогеология Эриванской низменности».

9.     С.И. Лукашевич .- Некоторые данные по геологии и гидрогеологии районов проектируемых водохранилищ в бассейне  р.Аракса.

 

10.      Н.М.Победоносцев.- Краткий гидрогеологический очерк Нахичеванской низменности.

   Последние 4 работы напечатаны вместе в одном томе , под наименованием « Материалы к обшей схеме использования водных ресурсов Кура- Араксинского бассейна». Вып.8. Изд. Закавказского Опытно- Исследователского Института Водного хозяйства. В этом же выпуске  “материалов” приведен  богатейший перечень  литературы на русском и иностранных языках, которые могут  быть весьма полезны при изучении Нах.АР.

 

11.      Тагиев  И.- «Богатства Нахкрая»,- журнал «Народное хозяйство Закавказья» 1929,  № 21-22.

12.      Довлатов «Местные финансы НахССР за 1924-27 г.г». Изд. 1929 г.

13.      Сокольский  Н.  «Материалы по изучению Нахичеванской ССР».  Изд. 1931 г.

14.      Авашвили  И. В.   «Плошадь,  сбор  и  урожайность хлопчатника  в  Закавказьи»  / 1909-1914 г.г. и 1924-28 г.г. Изд. 1928 г.

15.      Предтеченский  А.А.  « Крестьянские бюджеты Нахичеванской ССР и Кубинского уезда». См.: Бюджеты крестьянских хозяйств Азербайджанской  ССР, вып. 2, 1927 г.

16.      Сокольский  Н.   Перспективы промышленности НахССР,- журнал «Народное хозяйство Закавказья», 1931, № 4-5.

17.      Сокольский  Н.   « Бюджет Нахичеванской ССР»,- журнал  «Народное хозяйство Закавказья», 1931 г., № 6-7.

18.      Турьян С. Снабжение  ЗСФСР местной солью. «Соц.Хозяйство Закавказья», 1932 г., № 11-12.

19.      Непринцев Н. «Соц. планировка г. Ордубада». Журнал  «За соц. Коммунальное хозяйство», 1932 г. № I.

20.       Непринцев Н.   Перепланировка г. Нахичевани. Журнал За социалист. Коммунальное хозяйство, 1932, № 2-3.

21.      Сокольский  Н. «Перспективы Нахичеванской  ССР во втором  пятилетии». Журнал  «Соц. Хозяйства Закавказья», 1932, № 8-9.

22.      Мамедов  Ф.  «А.С. Грибоедов в Нахичевани.»- Сов. Нахичевань, 1984. 16 июня.

23.      Активные борцы за советскую власть в Азербайджане. «Нах.АССР-стр.115, 149, 154, 309» Б., Азернешр, 1957.

24.      Азербайджан. «Исторические и достопримечательные места Нах. АССР» -стр.73-85./ Б., Из-во АН Азерб.ССР, 1960,стр.85.

25.      Алиев, А. «Борьба за установление и упрочение Советской власти в Нахичеване.» / См.кн.: Нахчыванда Совет hакимиjjəтинин гурулмасы вə моhкəмлəндирилмəси уғрунда мубаризə 1920-21-ҹи иллəр / Б.,1960.

26.      Гусейнов, Г. Победа и упрочение Советской власти в Нахичеване 1920-1921- г.г./ См.: Коммунист Партиjасы Азербаjчанда Совет hакимиjjəтинин гəлəбəси вə сосиализм гуруҹулуғунун тәшкилатчысыдыр мəчмуəсинə /.Б., Азəрнəшр, 1958.

27.       Гусейнзаде А. Яррлык XII в. о нахичеванскых медресе ./ См.кн.: Нахчыван мəдрəсəлəринə даир елхани фəрманы. Азерб.ССР ЕА мəрузəлəри, XVI ч., 1960, № 12, стр.1269-1279./

28.       История Азербайджана.Баку, 1941.

29.       Мадатов Г.А. Победа советской власти в Нахичевани./ См.кн.: Бөjук октjaбр вə Азəрбаjчанда Совет hакимиjjəти уғрунда мубаризə мəҹмуəсинə / , Азəрб.ЕА-нын нəшриjjаты, 1958.

30.      Мадатов Г. Победа Советской власти в Нахичевани и образование Нахчиванской АССР./ См.кн.: Нахчыванда совет hакимиjjəтинин гəлəбəси вə Нахчыван МССР-нин тəшкили./ Б., Азернешр, 1958.

 

31.      Сысоев В.М. Нахичеванский край. Отчет о поездке летом 1927 г. « Известия Азкомстариса « , 1929,№ 4, с.123-216.

32.      Сысоев В.М. Нахичевань-на- Араксе в древности Нах.АССР./Отчет о поездке летом 1926 г./« Изв.Азкомстариса», вып.4, 1929, с.87-121.

33.      Сумбатзаде А. Нахичеванская солелмии в XIX в.» Уч.Зап.АГУ им. С.М.Кирова « , 1957, № 9,с.71

34.      Агаев Э. Форпост на Араксе./ Соц.- Экономич .очерк о Нахичеване /. Вышка, 1969, 2 авг.

35.      Алиев П. 25-летие нашей автономной республики ./ См.кн.: Мухтар Республикамызын 25 иллиjи.Азəрб.ССР ЕА Нахчыван базасынын хəбəрлəри, 1949, с.5-12.

36.      Аскеров М. Славные 40 лет. 40- летие установлении советской власти в Нахичевани./ См.кн.:  Шанлы 40 ил. Нахчыван зонасы комплекс тəчрубə стансиjасынын əсəрлəри, 1ч., 1961, с.3-7.

37.      Ибрагимов Г. Глубокие корни./ Нах.АССР рассказывает I-ый сср./ Огонек, 1970, № 5, с 8-9.

38.      Ибрагимов Г. Молодость древного края .Нах .АССР-45 лет./ -Вышка, 1969, 9 февр.

39.      Мамадалиев Ю.Г. К ХХV-летию Нахичеванской АССР./ См.кн.: Нахчыван МССР-нин XXV иллиjинə.Азерб.ССР ЕА хəбəрлəри, 1949,№5, стр.3-4.

40.      Кахраманов Р. Из истории развития сельского хозяйства Нахичевани./ См.: Нахчыванын кəнд тəсəрруфатынын инкишафы тарихиндəн.Азерб.ССР ЕА хəбəрлəри,1960, №1, с.33-45./

41.      Султанов Г. Нахкрай и эго экономика. Баку, Азгиз, 1927, с.66.

42.      Султанов Г. Нахреспублика и ее горные богатства.Эва, 1925, №14, с.5-7.

43.       Шукюрзаде И.Г. К развитио сельского хозяйства Нахичеванской АССР за годы Советской власти. / См.кн.:Совет hакимиjjəти иллəриндə Нахчыван МССР-дəкəнд  тəсəрруфатынын инкишафына даир.В.И.Ленин адына АПИ-нин əсəрлəри, IV ч., 1958, с.71-76.

44.       Шукурзадə И. Положение сельского хозяйства в Нахичеванской АССР и помощь колхозов и колхозников в годы Великой Отечественной войны советского союза..тр.АзГПИ им. В.И.Ленина, т.6, 1958, с.80-107.

45.      Шукурзаде И. Сельское хозяйство и патриотческое движение колхозного крестьянства Нахичеванской АССР в годы Великой Отечественной войны.Баку, 1961, 24 с.

46.      Алиев А.И. Развитие культуры в Нахичеванской АССР за годы Советской власти. / См.кн.: Совет hакимиjjəти иллəриндə Нахчыван МССР-нин мəдəни инкишафы.Баку, 1958, с.40.

47.      Гусейнзаде Л. Из истории Нахичеванского театра. / См.кн.: Нахчыван театры тарихиндəн. Азəрбаjчан инчəcəнəти китабында. Азерб.ССР ЕА Нəшриjjаты , III ч, 1950, с.194-216./

48.      Искусство Азербайджана. Т.2., Баку, 1949, / Стр.64-100./

49.      Абибуллаев О.А. Первые итоги раскопок Кюльтепе / Нах.АССР./ ТР. Музея истории Азербайджана АН Азерб.ССР, Т.II, 1957, стр.75-98.

50.      Абибуллаев О.А. Раскопки холма Кюльтепе близ Нахичевани в 1955 году « Материалы и исследования по архелогии ССР».1959, № 67, стр.431.

51.       Алекперов А. Крашеная керамика Нахичеванского края Ванского царства. «Сов. Археология» , 1937, № 4, с.249-263.

52.      Голубкина Т.И. Находки кувшинных погребений в Нах.АССР.» Дан азерб.ССР» , т.VIII,1952, № 8, с.451-453.

53.      Голубкина Т.И.Раскопки кувшинных погребений в.с. Кошадиза Нах.АССР. « Дан Азерб.ССР», т.XVIII,1957, № 9, с.1035-1038.

54.      Гусейнов М.М. Древние каменные молотки из Нахичевани./ См. Кн.: Нахчыванын гəдим даш чəкичлəри.  «Азəрб.ССР ЕА мəрузəлəри» , XII с, 1956, № 2, с.135-145.

55.      Джафарзаде И.М. Краткое сообщение об археологической работе проведенной в Нах.АССР./ См.кн.: Нахчыван МССР- дə апарылмыш археоложи ишлəр hаггында гыса мəлумат. « Азерб .ССР ЕА хəбəрлəри «, 1949, № 5, с.93-112.

56.      Мещанинов И.И. Археологическая Экспедиция общества в Нагорный Карабах и Нахкрай. « Изв.О-ва обследования и изучения Азербайджана «. 1927, № 4, с.104-107.

57.      Мещанинов И.И. Краткие сведения о роботах археологических экспед.В Нагорный Карабах и Нахичеванский край, снаряженных в 1929 г. О- вом изучения Азербайджана. Сообщения ГАИМК, Л., т.I, 1926.С.217-240.

58.      Миллер А.А. Археологические исследование в Нахичеванской республ.летом 1926 г.Сообщ.ГАИМК, вып.I., 1926.

59.      Мир-Гейдарзаде. Исследование крепости Алинджа и селений в окрестн.реки Алинджа абракунисского Уезда. / См.кн.: Əбрəкунус даирəси мəшhур Əлинə чаjы саhилиндə ваге бир нечə кəндин вə Əлинчə  галасынын тəдгиги. « Азəрб.оjрəнмə jолу» , 1930, № 4-5, с.78-80.

60.      Тер- Аветисиан С.В. Город  Джуга .Материалы по истории торговых сношений Джульфинских купцов XV- XVI в.в.- Тбилиси, 1937, стр.114.

61.      Бретаницкий Л.С., Елкин Г.А. , Мамиконов Л.Г ., Мотис Д.А. Мовзолей близ Джульфы .- сб.» Архитектура Азерб.эпохи Низами.- М.: Баку .- 1947.с.169.

62.      Энгельгард К.Нахичеван.- Кавказиский календарь на 1852  г. Тифлис .- 1851.

63.      Айвазян А.А. Историко- архитектурные памятники Нахичевани .- Ереван: Айастан.- 1978.

      Рец.: Улубабаян Б.- Литер.Армения.- 1979.- №8.- с.100-102.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.