İşıqdan – Zərrə, Törədicidir…

Print Friendly, PDF & Email

Bütün Araşdırmaların, Tədqiqatların, Müqayisələrin, Əvvəli, İlki vardır!

Amma, hər hansı araşdırma və tədqiqata cəlb edilmiş, ideya və mövzunun ilkinə, təməlinə getməklə araşdırıb, bir nəticəyə gəlmək olar!
Kainatın Yaranması, məcburiyyət halı idi, yoxsa Labüdlük, halı?
Kainatın Yaranması məcburiyyət halı olmayıb, Labüdlük halı səbəb olub.
Bəs niyə Labüdlük halı olmalı idi?
İşıq, Əbədi və Əzəlidir baxımından, O, İşıq Qədəri, Yaradıcı İşıq olduğundan, Onun Özünü, Yaradanın Özünü də Yaratmaq, Mümkünsüzdür! 

Yaradıcı İşıq Varlığını, O, Əzəməti, Yaratmaq, Mümkünsüzdür!
Kainat Böyük Partlayışdan Yaranıb, yə’ni İşığın çox güclü birlik halından, Böyük Partlayış baş verib.
O, İşığın Yayılma Səddinə, Sərhədliliyinə (potensial İşıq), Qədər (Yayıb-Yayılma Gücünə görə), genişlənib! 
O, İşıq Genişlənmə həddində, Oval forması alınıb, İşıq Güc Genişlənməsi bu vəziyyətdə Oval forma Sərhədliyində, durub, dayanıb!
Kainat Oval Formasında, Bərqərar olub!
O, İşıqdan, parçalanan, kiçilən İşıq Həddi, Zərrələnib, Zər İşıq halında, Törədici, İstiqamətləndirici, Təstiqləyici, halıdır!
O, Zərrə halında, Zərrənin Kütləsi varsa, deməli Çəkisi də, olmalıdır!
İşığın, Güc yayılma halında, Zərrədə hərəkət, Zərrədə Yaradıcı, Törədici halına keçir!
İşığın Kütlə halından, Zərrədə, Parlaqlıqda, Törədici Olduğundan və bu səbəbdən deyilir ki, Yaradanın, İşıq – Zərrə Payı, hər Yerdə, hər birimizdədir! 
Amma ki, “O”-nun Özü, heç bir Varlığa Sığmaz! 
Biz, Bütün kütlələr, Cisimlər, Hərəkətlər, “O”-nun olduğundan, biz “O”-nun İşıq-Zərrə Payına sığarıq, amma ki, “O”, İşığı ilə, heç bir Varlığa, Sığmaz!
Bir misal, ağ-qara Televizorlardan, Antennanı ayırdıqda, ekranda, Elektronların, çox sür’ətlə, sərbəst hərəkət halını, müşahidə edirik! 
Amma çox sıx olan, Elektronların heç biri, biri-birinə toxunmurlar! Sərbəst dayanmayan hərəkətdə olduğunu müşahidə edirik!
Kainatda olan, bütün Yaradıcı Zərrələr də, belə bir Dinamika hərəkətindədirlər!
Maraqlı sual çıxır ortaya, əgər kütlə varsa, deməli onun çəkisi də, olmalıdır.
Çəki, forma, sonrakı mərhələlərdə, özünü bəyan, təstiq edir!
Zərrənin quruluşu, Doqquz funksional prinsipə malikdir!
Kainat ölçü və miqyasında, hər bir Zərrə, yaradıcılığa, Törədiciliyə, nizamlamağa köməkçidir.
Baxaq bir neçə, hala:
Bir çox hesabatlar, Doqquzluq üzərindən, öz təstiqini tapır!
Vurma cədvəli, Doqquz sütun, Həriflərin Sait sayı Doqquzda, dünyaya övlad bəxş olunur Doqquzda və s.
Axı, niyə Doqquz?
Qalxmalıyıq Kainata.
Belə bir deyim var, “Kainat dördə bölünüb, dörddədir. Dördü Dördə vur Dörddədir, Dörd altda, Dörd üstə, Dörddədir”.
Doqquzluq sistemi, təstiqləyici, bərqərar edicidir!
Baxaq Dünyaya bəxş olunacaq övladın, Ana varlığında olan, müddətinə. O, da, Doqquzdadır!
Erkək-Dişi, Qadın-Kişi, yaradıcılığa izdivacla köməkçidir!
Amma ki, Özləri Yaradıcı deyil!
İnsan, Canlı yaranmasına, onların iştiraki, material aləmə, bağlılıq ola bilir, o səbəbdən ki, Spermatik bağlılıq vasitəsi ilə.
Amma, canlı yaranmasına, mütləq olaraq bir Zərrə, Yaranacaq Payı Ayrılır, o, Zərrə, payı Ana vücyduna o ərəfədə qovuşur!
İnsan, canlı, O, İşıq, Zərrə payı daşıdığından, canlı olaraq Dünyaya gəlir!
Amma bu Dünyadan köçərkən, o vücudu, həmin İşıq, Zərrə payı tərk edir! Yer Aləmində o, İşıq Payına “Ruhi İşıq”, deyib, tanıyırıq!
Sözsüz ki, O İşıq, Tanrı Baxışında, Tanrı Təyinatındadır! Kim nə qədər yaşayacaqsa onu Tanrı, İşıq Zərrə Payı ilə Tə’yin Edir!
Bir maraqlı cəhətdə ondan ibarətdir ki, Yer Üzünə yenib gələn İlk İnsan, heç bir İnsan, ovcunda, bir miqdar, dən, toxum, dənə, tumla gəlmir ki, aparıb yer üzündə əkib-becərərəm!
Nə də ki, Yer üzündən qayıdanda, ovcunda, özü ilə, dən, toxum, tumu da, o Aləmə aparmır!
Sual olunur, bütün bitki aləmini, əgər insan Kainatdan özü ilə gətirməmişdirsə, onda bütün müxtəlif bitki Aləmi necə oldu ki, Yer aləmində, bitdi, cücərdi?
Deməli hər bir yaranış Zərrədən Yaranırsa, bitəcək, törəyəcək bütün bitki aləmi də, Kainatdan, bir Zərrədən Təyinat alır!
Bu səbəbdən, bir çox bitkilər bütün Qitələrdə, bitmir! 
Hər Qitəyə aid meyvə, Ağac növləri vardır!
Çox maraqlıdır Babalarımız, Ur ərazisindən, Azərbaycan ərazisindən, İşığın, Törədici Payına, “Zərrə”, adı veriblər!
Bu səbəbdən, çox uzaq tarixi Keçmişdən, bu Ərazi, Urların ərazisi, İşıq-Zər, Azər, Müqəddəs, İşıq ərazisi kimi Tanınıb və Tanınır!
Çünki Aparıcı, Yaradıcı, Yaşadıcı İşığın Gözlə görünən “Təmsilçisini”, Günəş Şüalarında, Günəşin Öz Varlığında, Səthində, göstərərək, çox Parlaq halına, Zər kimi, Parlaq İşıq kimi xarakterizə ediblər.
Doğrudur ki, Günəş Şüaları altında, Su hövzələrinə, Dəniz, Okeanlara gündüz rahatçllıqla baxmaq çətin olur.
O, Su hövzələri doğrudan da, Zərrə içıq Toplumu kimi, İşığı əks elətdirir!
Qara, İki Qütbdə, açıq gözlə baxmaq, o, Qar da, İşıq-Zərrə Toplumu daşıyıcısı olduğu üçün, bir az çətinlik yarada bilir!
Çox maraqlıdır, Səmavi kitablarda, Nuh dövrü Tufanı haqda, bir neçə kitabla, o hadisə qeyd olunub!
Maraqlıdır o hadisə olduğu halda, nə səbəbdən, bu ərazi Ur ərazisi, sonralar Azərbaycan ərazisi, O Tufandan ərazi və o dövr insanlar xilas oldular?
Bu ərazidə ilkdən oturaq həyat sürmüş Babalarımız, İşıq, Zər, Tanrı bir İşıqdır, Tanrı bir İşıqdadır, Törətdikləri, Zərrə Payında, o İşıqdadır İnancı, O dövr, həm ərazini, həm əhalinin xilasına köçəkçi olub!
Bir neçə, Səmavi kitabların mətnlərinə baxdıqda, düşündürücü məqam çıxır ortaya!
Hz. Musa bildirir ki, (mətnlərdə), biz Hz. İbrahim, qolundan, nəsil törəməsiyik. İbrahimin Atası Azordur!
Hz. Muhəmməd bildirir ki, biz Hz. İbrahim qolundanıq, İbrahimin atası isə, Azərdir!
Yə’ni Zər, Eyni vaxtda, həm Müqəddəsliyə aid bir İşıq payıdır, eyni vaxtda Peyğəmbərliyin Özü də, elə İşıq daşıyıcılarıdır!
Baxaq:
Hz. Zərdüş adının təhlili yenə də, İşıq Zərrə daşıyıcısıdır! (Ahəstədə, Avestada adı, Spitama keçir).
Hz. Eşüa da, yenə də, Şüa İşıq Təmsilçisidir!
Hz. Muhamməd də, adlığı İşıq daşıyıcısıdır! “Mu”, İşıq sahibi, İşıq daşıyıcısı mə’nasındadır!
Hz. Nuh adını təhlil etdikdə, Ad daşıyıcılığı İşıq-Nur payı daşıyan, mə’nasını verir!
Ola bilməz ki, O, İşıq Sahibinin Mətnlərini Bəşəriyyətə Gətirib çatdıranlar, İşıqdan-Zərrədən uzaq olalar!
Mətnlərdə maraqlı cəhətlər onlardır ki, hər birinə müraciəttə Deyilir ki, “De, De ki…”, amma o Peyğəmbərlərdən heç biri demədi ki, “Mən deyirəm”. Hər biri ayrı-ayrılıqda bildirdilər ki, “mənə mətnlər belə deyilib, sizə Deyiləni deyirəm”.
Dünya Tufanına qədər də, Dünya Tufanından sonra da, Ur ərazisi, İşıq-Zər ərazisi kimi, əhalisi İşıqlılar kimi, tanınıb!
Bu Ərazidən, Dünyaya İşıq Elmi, yayılıb! Bu səbəbdən Ərazimiz, Zərlər, Azərlər İşıqlılar Ərazisi kimi tanınıb, Tarixlərə, Tarixi Ərazi olub!
Min illərlə, uzun müddətlərdə, Yer üzündə, İşıq-Zərrə Elmi, aparıcı, istiqamətləndirici funksiyasını daşıyıb.
Yer üzünə, Astronomiya elmini, dəqiq Elmləri, Fizika, İşıq-Zərrə Elmini, Kainatdan bir az da Təkmilini, Hz. Zərdüş, Azərbaycan Ərazisində, insanlara gətirib, Çatdırıb!
Min illiklərdə, Yer üzündə aparıcı, istiqamətləndirici İşıq-Zərrə elmi olub!
O, tə’limləri, dayandırılmasına, unudulmasına, Tonqllarda, Elm deyənləri, başqa yerlərdə, Elm deyənləri, Dar ağaclarına “Elmi”, iplərlə düşünən başları “Asmaqla”, bir çox elmi əsaslar, fundamental Elmlərin, Əvvəli, Açarı, Kökü, Zəifləyə bilib!

Vahid Rzaev.

 

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.