BİBLİOQRAFİYA SİYAHISI

Print Friendly, PDF & Email

    Azərbaycanın tarixini müəyyən dövrlərini əhatə edən,
əlavə olaraq daha da dolğunlaşmaya açıq olan BİBLİOQRAFİYA SİYAHISI

1. Abdullayev Ə. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti tarixindən. B. Elm, 1995, 165 s.
2. Abışov V. Azərbaycanlıların soyqırımı (1917-1918-ci illər). B.: «Nurlan», 2005, 176 s.
3. Arzumanlı V., Mustafa N. Tarixin qara səhifələri, Deportasiya, Soyqırımı, Qaçqınlıq. B. Qartal, 1998, 279 s.
4. Azərbaycan Demokratik Respublikası (Azərbaycan hökuməti 1918-1920). B. Gənclik, 1990, 93 s.
5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament. Stenoqrafik hesabatlar, cild I. B. «Azərbaycan»
1998, 974 s.

6. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament. Stenoqrafik hesabat, cild II. B. «Azərbaycan»
1998, 991 s.
7. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası. 2 cilddə.
B. «Lider», I cild 2004, 439 s. II cild 2004, 469 s.
8. Azərbaycan tarixi (1900 – 27 aprel 1920)Vcild. B. «Elm»
2001, 630 s.
9. Azərbaycan tarixi (aprel 1920 – iyun 1941). VI cil. B.
«Elm» 2000, 516 s.
10. Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XX əsrədək).
I cild. B. «Azərnəşr» 1994, 688 s.
11. Azərbaycan tarixi (XIX əsr) IVcild. B. «Elm» 2000, 458 s.
12. Azərbaycan tarixi (iyun 1941 – 2002). VII cild. B. «Elm»
2003, 628 s.
13. Azərbaycan tarixi (uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər).
B. «Azərbaycan» 1996, 870 s.
14. Azərbaycan tarixi sənədlər və nəşrlər üzrə. B. «Elm»
1990, 382 s.
15. Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri. B. «Xəzər
Univer.» 2000, 303 s.
16. Azərbaycanda sosialist inqilabının qələbəsi uğrunda bolşeviklərin mübarizəsi (sənəd və materiallar. 1917-
1918). B. «Azərnəşr», 1960, 676 s.
17. Baykara H. Azərbaycan İstiqlal mücadiləsi tarixi. B.
«Azərnəşr» 1992, 277 s.
18. Boran Ə. Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilmə
üsulları və nəticələri. B.: Azərnəşr, 2008, 224 s.
19. Deportasiya. // N.Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedoqoji
Universitetində keçirilmiş konfransın materialları. B.
«ADPU» 1998, 220 s.
20. Deportasiya. Azərbaycanlıların Ermənistan ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından deportasiyası B. «Azərb. ensik» 1998, 437 s.
21. Erməni cinayətləri (sənədlər əsasında). 1 c. Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyi. B.: Vətən, 2004, 164 s.
22. Erməni mənəvi terroru. Adlar dəyişsə də, tarix qalır.
C.Bozyel İ. B.: Kitab klubu, 2007, 80 s.
23. Erməni saxtakarlığı. Red. Köçərli T. B.: Şərq-Qərb,
2002, 80 s.
24. Erməni terror və quldur birləşmələrinin bəşəriyyətə qarşı cinayətləri. (XIX-XXI əsrlər) – müxtəsər xronoloji ensiklopediya. B. «Elm» 2003, 367 s.
25. Erməni terrorizmi və cinayətləri: Azərbaycanda, Türkiyədə və dünyada. Red. Mahmudov Y.M. (Hadisə və faktların xronikası). B.: Elm, 1994, 184 s.
26. Ermənistan azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası. Red.
Əsədov S. B.: Gənclik, 1995, 464 s.
27. Əhmədov T. Erməni xəyanəti və ya Andronik Ozanyanın qanlı əməlləri. (1918-1920). B. «Şirvan» 2001, 31 s.
28. Əliyev C., Budaqov B. Türklər, azərbaycanlılar, ermənilər: Tarixi həqiqətin soyqırımı. B. «Azərbaycan» 2003, 69 s.
29. Əliyev H.Ə. Müstəqillik yolu. (Seçilmiş fikirləri) B.,
1997.
30. Əliyev İ.H. Böyük gələcək. B., 2003.
31. Əliyev M. Qanlı günlərimiz. B., 1993.
32. Əliyev V. Zəngəzurda qalan izimiz. B. «Nurlan» 2004,
295 s.
33. Əroğul Ə. Azərbaycanda erməni-daşnak terrorunun xronologiyası (bədii, tarixi publisistika). B.: Təknur,
2009, 200 s.
34. Əroğul Ə. Erməni-daşnak faşizmi və Azərbaycan (bədii publisistika). B.: Təhsil, 2007, 412 s.
35. Əsədov F., Kərimova S. Çarizmi Azərbaycana gətirənlər.
B. «Gənclik» 1993, 144s.
36. Əzizov E. “Difai”: 20 əsrin əvvəllərində Erməni- Azərbaycanlı münaqişəsinin ilkin tarixi şərtləri və səbəbləri. B.: 2009, 360 s.
37. Geğemyans T. Erməni hərəkatının tarixçəsi. B. «Açıq söz» 1917, 94 s.
38. Görüryilmaz M. Türk Qafqaz İslam ordusu və ermənilər
(1918). B.: Qismət, 2008, 408 s.
39. Hacıbəyli Ü. Fitnələr qarşısında. B. «Azərnəşr» 1995,
188 s.
40. Hacıyev A. Qars və Araz-Türk Respublikalarının tarixindən. B. «Azərnəşr» 1994, 124 s.
41. Hacıyev N. Bakı qırğını. (İttihamnamə). B. 1990, 19 s.
42. Hacıyev N. Dağlıq Qarabağ tarixindən sənədlər. B.: Gənclik, 2005, 192 s.
43. Haşımova A. XX əsrin birinci yarısında Azərbaycanın siyasi mühacirəti. B. «Bilik» 1992, 167 s.
44. Heydərov N. Zəngəzur dağlarında. B., 1972.
45. Həbiboğlu V. Terror, Andranik və “Böyük Ermənistan”
xülyası. B.: Gənclik, 2002. 212 s.
46. Həsənli C. Güney Azərbaycan: Tehran Bakı Moskva arasında. (1939-1945). B. «Diplomat» 1998, 324 s.
47. Həsənli C.GüneyAzərbaycanda Sovet-Amerika-İngiltərə
qarşıdurması. (1941-1946). B. «Azərbaycan» 2001, 576 s.
48. Həsənli C. Soyuq müharibənin başlandığı yer – Güney
Azərbaycan. (1945-1946). B. «Mütərcim» 1999, 353 s.
49. Həsənov C. Ağ ləkələrin qara kölgəsi. B. «Gənclik» 1991,
200 s.
50. Həsənov C. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq münasibətlər sistemində. (1918-1920). B. «Azərnəşr»
1993, 362 s.
51. Həsənov H. Nəriman Nərimanov – Milli təmayülli kom- munist. B. «Pedaqogika» 2004, 80 s.
52. Hüseynov Ş.A. Milli haqq və ədalət axtarışında. B.
«Adiloğlu» 2004, 418 s.
53. Hüseynov Ş.A. Müstəqilliyin çətin yolu. Biz hara gedirik?
B. «Azərnəşr» 1996, 326 s.
54. Xəqani İ. Azəri soyqırmı. B. «Novruz» 2002, 120 s.
55. İbayev V. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi beynəlxalq hüquq müstəvisində. B.: Elm,
2006, 696 s.
56. İrəvan xanlığı. Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali
Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi. B.: Çaşıoğlu,
2009, 576 s.
57. İsayev V. Haradan gəldi bu köç. B. «Azərnəşr» 1995, 163 s.
58. İsgəndərov A. 1918-ci il Mart qırğınının tarixşünaslığı. B.
«Mütərcim» 1997, 184 s.
59. İsgəndərov A. Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımı
probleminin tarixşünaslığı – 1918-1920. B.: Adiloğlu,
2006, 396 s.
60. Kazımova S., Əsədov F. Çarizmi Azərbaycana gətirənlər.
B., 1983.
61. Koçaş S. Tarixdə ermənilər və türk erməni münasibətləri.
B. «Azərb.ensik.» 1998, 158 s.
62. Köçərli T. Erməni saxtakarlığı. B. «Şərq-Qərb» 2002, 80 s.
63. Köçərli T. Qarabağ. B. «Elm» 2002, 472 s.
64. Köçərli T. Qarabağ: yalan və həqiqət.B. «İrşad» 1998, 242 s.
65. Köçərli T. Yaddan çıxmaz Qarabağ, Nəqşi-cahan
Naxçıvan. B. «Elm» 1998, 462 s.
66. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. B. «Şuşa» 2005, 231 s.
67. Qarabağnamələr. (üç kitab). B. «Yazıçı» 1981.
68. Qasımov M. Birinci Dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti. I hissə. B. «Qanun»
2000, 299 s.
69. Qasımov M. Xarici dövlətlər və Azərbaycan. B. «Qanun»
1998, 356 s.
70. Quliyev M. Azərbaycanda Oktyabrın düşmənləri. B.
«Azərnəşr» 1921, 55 s.
71. QuliyevV.Azərbaycanda erməni zülmü.B. «Ozan» 1999, 227 s.
72. Mahmudov Y.M., Şükürov K.K. Qarabağ: Real tarix, fak- tlar, sənədlər. B.: Təhsil, 2005, 380 s.
73. Mayevski V.F. Rusiyanın Van və Ərzurumda baş konsulu
Mayevskinin xatirələri. B. «Şərq-Qərb» 1994, 39 s.
74. Mehdiyev R. Azərbaycanlılara qarşı soyqırım gerçəklikləri. Məsul red. F.Abdullazadə. B.: 2000. 68 s.
75. Mehdiyev R.Ə.Azərbaycana qarşı soyqırımı gerçəklikləri.
B. «MM» 2000, 203s.
76. Mehdizadə M. Beynəlmiləl şərq siyasəti. B. «Gənclik»
1994, 76 s.
77. Məhəmməd Muradzadə. Mart hadiseyi-əliməsi. B.: Azərnəşr, 1996. 35 s.
78. Məhərrəmov N. Daşnaksütyun və Azərbaycanın taleyi.
B., 1995.
79. Məmməd O. Köçürülmə. B. «Gənclik» 1992, 236 s.
80. Məmmədli A. Gəlmələr: ermənilərin gerçək tarixi. B.: Çaşıoğlu, 2008, 444 s.
81. Məmmədov İ. İrəvan dəftəri. B. «Adiloğlu» 2002, 209 s.
82. Məmmədov İ. Tariximiz, torpağımız, taleimiz. B.
«Adiloğlu» 2003, 699 s.
83. Məmmədov İ., Əsədov S. Ermənistan azərbaycanlıları və
onların acı taleyi. Bakı, Azərbaycan, 1992, 72 s.
84. Məmmədov N.R. Dağlıq Qarabağ gerçəklikləri: soyqırım, terror, deportasiya, işğal (20 yüzillik). B.: Təhsil, 2009, 272 s.
85. MəmmədzadəM. Ermənilər və İran. B. «Azərnəşr» 1993, 40 s.
86. Mir Möhsün Nəvvab. 1905-1906-cı illər erməni- müsəlman davası. B.: Azərbaycan, 1993, 128 s.
87. Mirzəyev H. Dərələyəz mahalının toponimləri və şivə
sözləri. B. «Ağrıdağ» 2003, 360 s.
88. Muradzadə M. Mart hadiseyi əliməsi. B. «Azərnəşr»
1996, 35 s.
89. Musayev İ. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici dövlətlərin siyasəti. (1917-1921). B. «BDU» 1996, 328 s.
90. Musayev İ. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici dövlətlərin siyasəti. (1917-1921). B. «BDU» 1998, 385 s.
91. Musayev İ. Erməni genosidi, yoxsa türk-müsəlman soyqırımı. Birinci kitab. B. «BDU» 2001, 207 s.
92. Musayev İ. Erməni genosidi, yoxsa türk-müsəlman soyqırımı. II kitab. B. «İqtisad Univer.» 2002, 237 s.
93. Musayev T. XX əsrdə ermənilər tərəfindən xalqımızın başına gətirilən faciələr. B. «Azərbaycan» 1999, 311 s.
94. Nəcəfov B. Deportasiya. 3 kitab. B. «Çaşıoğlu» 1998.
95. Nərimanov N. Məktublar və Qarabağ məsələsinə dair sənədlər. B. «Nurlan» 2002, 104 s.
96. Nərimanov N. Ucqarlarda inqilabimizin tarixinə dair
(İ.V.Stalinə məktub). B. «Azərnəşr» 1992, 73 s.
97. Nəsibzadə N. Bütöv Azərbaycan. B. «Ay Ulduz» 1997,
246 s.
98. Nəsibzadə N. İranda Azərbaycan məsələsi. B. «AyUlduz»
1997, 192 s.
99. Oleynik B.İ. Zülmət sultanı – iki il Kremldə. B. «Siyasət»
1993, 93 s.
100. Onullahi S. Erməni millətçiləri və İran. B. «Maarif»
2002, 91 s.
101. Ordubadi M.S. Qanlı illər. 1905-1906-cı illərdə Qafqazda baş verən erməni-müsəlman davasının tarixi. B.: Maarif,
1991, 144 s.
102. Orucov H. İrəvan, Naxçıvan və Zəngəzur soyqırımı. B.
«Az.T.U.» 1994, 48 s.
103. Paşayev A.Ə. Açılmamış səhifələrin izi ilə. B.: Azərbaycan, 2001, 536 s.
104. Paşayev A.Ə. Köçürülmə. B. «Azərnəşr» 1985, 42 s.
105. Rəfiyev B. Aysberqin sualtı hissəsi. B. «Azərnəşr» 1995,
56 s.
106. Rəhimoğlu H. Silinməz adlar, sağalmaz yaralar. B.
«Azərnəşr» 1997, 257 s.
107. Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. B. «Elm»
1990, 113 s.
108. Rüstəmova S. – Tohidi. Kominternin şərq siyasəti və İran.
1919-1943. B. «Xəzər Univ.» 2001, 507 s.
109. Səməndər R. Şəhidlər. B. «Gənclik» 1990, 448 s.
110. StelkovA.MüsavatAzərbaycanının ordusu. B. «Azərnəşr»
1928, 77 s.
111. Süleymanov M. Azərbaycan ordusu. (1918-1920) B.
«Hərb» 1998, 488 s.
112. Süleymanov M.Azərbaycanın ilkMilli Hərbiyyə məktəbi.
B. «Hərb» 2000, 176s.
113. Süleymanov M. Azərbaycanın türk şəhidləri. B. «Hərb»
2000, 172 s.
114. Süleymanov M. Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim.
B. «Azərnəşr» 1996, 374 s.
115. Süleymanov M. İrəvan xanlığınınRusiyaya birləşdirilməsi tarixindən. B. «Hərb» 1997, 160 s.
116. Süleymanov M. Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan. B.
«Hərb» 1999, 440 s.
117. Şaumyan S.Q. Seçilmiş əsərləri. II cild. B. «Azərnəşr»
1978, 488 s.
118. Şükürov K. Azərbaycan tarixi. B. «Şirvannəşr» 1998,
477 s.
119. Tariximizin faciəli səhifələri. Soyqırımı (Azərbaycan və
ingilis dillərində). B. «MM» 2000, 146 s.
120. Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqırımı / AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; tərt. N.Mustafa; elmi red. E.Ə.Məhərrəmov. B.: Təhsil, 2006. 92 s.
121. Zaqafqaziya Seyminin müsəlman fraksiyası və Azərbaycan Mili Şurasının iclaslarının protokolları. (azərb. və rus dillərində). B. «Adiloğlu» 2006, 214 s.
122. Айдамиров Т., Гасымов Х. Большие амбиции малого этноса. Б. «Нурлан» 2003, 63 с.
123. Акты Кавказской археографической комиссии, тт. I- XIV, Тифлис 1868-.
124. Акунов В. Фидаины и зинворы или бойцы армянского не- видимого фронта // http://lib.rus.ec/b/156325/read#t1; http:// www.e-reading.org.ua/book.php?book=103533; http://www. litru.ru/br/?b=107765; http://lib.ololo.cc/b/156325 и др.
125. Алиев А. Армяно-Азербайджанская война: путь к побе-
де // http://karabakh-doc.azerall.info/ru/segod/isg 027-1php
126. Алиев Дж.А., Будагов Б.А. Турки, азербайджанцы, армяне: геноцид исторической правды. Б.: Азербайд- жан, 2003, 72 с.
127. Алиев И. Лжеистория – очередная попытка оправдать агрессию. Б.: Нурлан, 2003. 48 c.
128. Алиев И. Нагорный Карабах: История. Факты. Собы-
тия. Б.: Элм, 1989, 104 с.
129. Аракелов Р.К. Нагорный Карабах: Виновники траге-
дии известны. Б.: Шарг-Гарб, 1991, 93 с.
130. Араслы Дж.Э. Армяно-азербайджанский конфликт.
Военный аспект. Центр стратегических и междуна-
родных исследований. Б.: Эргюн, 1995. 88 с.
131. Араслы Дж.Э. Дикие гуси на полях Карабаха // Мне-
ние. Б.: №2, 1998, с. 14-18
132. Араслы Дж.Э. Кто есть кто в четвертой мировой во- йне: террористы, повстанцы, сепаратисты, национа- листы, экстремисты, радикалы, наемники, сектанты и крестоносцы от А до Я. Б.: Азербайджан, 2005, 412 с.
133. Армянская секретная армия освобождения Армении (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia) // http://terror.chol.ru/asala.php
134. Армянский геноцид миф и реальность. Б., «Азер-
нешр»1992, 340 с.
135. Армянский террор охватил весь Азербайджан-Рос- сия делала вид, что не замечает, а Запад с любопыт- ством наблюдал // http://www.sultanov.azeriland.com/ nashestvie/nashestvie_1/page_23.html
136. Армянский терроризм // http://www.azeri.ws/karabakh/
terror.shtml
137. Асадов С. Историческая география Западного Азер-
байджана. Научный ред. Б.Будагов. Б.: Азербайджан,
1998, 560 с.
138. Асадов С.Дж. Миф о великой Армении. Б., «Азер-
байджан» 1999, 280 с.
139. Асадов С.Дж. Философия реваншизма или армянская кровожадность. Б., «Азербайджан» 2002, 216 с.
140. Асадов С.Дж., Мамедов И.С. Терроризм: причина и следствие. Б.: Азербайджан, 2001, 248 с.
141. АСАЛА призывает отказаться от армяно-турецких протоко-
лов 29-10-2009 // http://www.gazetasng.ru/news/show/3515.html
142. Асертанян А.Г. Партия «Дашнакцутюн» как агент иностранных империалистов и русских реакционных сил (1918-1920). Ереван, 1955.
143. Аскерханов С. Кто воюет против Азербайджана // Мнение, 1 ноября 1997, ежемесячный общественно- политический журнал, c. 35-45.
144. Баберовски Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе
/ пер. с нем. В. Т. Алтухова. – М.: Российская полити-
ческая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 855 с.
145. Багиров М. Армянский терроризм в контексте геопо- литического противостояния великих держав на Ближ- нем Востоке // Dirçəliş, №124/125, 2008, с. 97-111.
146. Багирова И.С. Партия «Гнчак» (Колокол) // http://
karabakh-doc.azerall.info/ru/isegod/isg013.htm
147. Багирова И.С. Политические партии и организации
Азербайджана в начале 20 века. (1900-1917). Б.: Элм,
1997, 336 с.
148. Беженцы. 1918-1920, 1948-1952, 1988-1989 гг. Б.,
«Гянджлик» 1992, 448 с.
149. Бобков Ф. Армянский теракт в московском метро //
http://karabakh-doc.azerall.info/ru/armyanstvo/arm 46 php
150. Величко В.Л. Кавказ. Русское дело и междуплемен- ные вопросы. С.-Петербург: Издание М. Д. Мурето- вой. Типографiя Артели Печатнаго Дъла, 1904; Ве- личко В.Л. Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы. Ретропринт. Баку, Элм, 1990, 224 с.
151. Вердиева Х., Гусейн-заде Р. «Родословная» армян и их миграция на Кавказ с Балкан. Эссэ. Баку, Е1m,
2003, 168 с.
152. Всеподданнейший отчет о произведенной в 1905 г. по высочайшему повелению сенатором Кузьмин- ским ревизии города Баку и Бакинской губернии. Б.:
1906, 686 с.
153. Гарабаг: Кюрекчайский договор – 200. Баку, Тахсил,
2005, 176 с.
154. Гасанлы Дж. Трагическая весна 1918 года: массовые погромы азербайджанцев // Ирс, № 2 (44), 2010; www. irs-az.com
155. Гасанов Т.Г. Тяжелые социально-экономические по- следствия оккупации Арменией территорий Азер- байджана. Б.: Чашыоглу, 2004, 122 с.
156. Глинка С.Н. Описание переселения армян аддербид-
жанских в пределы России. М., тип. Лазаревых, 1831,
144 с.; Ретропринт. Б., Элм, 1990, 142 с.
157. Гурбанов А. Сказки армянских «мудрецов» или тра- гикомические вариации на тему «Великая Армения». Институт по Правам человека НАН Азербайджана. Б.: Елм-Тахсил, 2005, 464 с.
158. Гурко-Кряжин В. Армянский вопрос. Вступ.ст.
Б.Гаибова. М.: Акционерное общество «Советская
Энциклопедия», 1926, 16 с.
159. Гусейнов Р. Карабахский конфликт с точки зрения ге- ополитики // http://karabakh-doc.azerall.info/ru/articles/ artc095
160. Гюрюн К. Армянское досье. Перевод с турецкого. Б.:
Язычы, 1993. 376 с.
161. Дашнаки из материалов департамента полиции. Б.,
Коммунист, 1990, 39 с.
162. Джафар С. Ходжалинская трагедия. Тула: Гриф и К,
2007. 36 с.
163. Дубровин Н. Закавказье с 1803 по 1806 годы. СПб.:
1866, 567 с.
164. Дубровин Н. История войны и владычество на Кавка-
зье. С.-П. «Удалов» 1871, 422 с.
165. Записка генерального консула России в Эрзуруме Ма-
евского. Б.: Элм, 1990, 156 с.
166. Имранлы К. Создание армянского государства на Кавказе: Истоки и последствия. М.: Ладомир,
2006, 256 с.
167. Исмаилов А. Тайны и явь армянства. Б.: Муаллим,
2006, 264 c.
168. Исмайлов М.А. Правда об армянской агрессии. Б.:
Азернешр, 1996, 108 с.
169. Исторические факты о деяниях армян на азербайд-
жанской земле. Бишкек: Мегамедиа, 2001, 301 с.
170. Казимиров В. Мир Карабаху. М.: Международные от-
ношения, 2009.
171. Канадеев И.К. Очерки закавказской жизни. СПб.:
тип-фия А.Е.Колпинского, 1902, 129 с.
172. Кариби (Гелеишвили П.). Красная книга. Тиф- лис, 1920. (Выдержки) // История Азербайджана по документам и публикациям. Б.: Элм, 1990, с.
149-167
173. Качазнуни О.В. Дашнакцютун больше нечего делать.
Тифлис: Красный воин, 1927, 89 с.
174. Колониальная политика Российского царизма в Азербайджане в 20-60-х гг. XIX в. Часть 1. Под ред. И.П.Петрушевского. М.: 1936, 458 с.
175. Кривопусков В.В. Мятежный Карабах. Из дневника офицера МВД СССР. Издание второе, дополненное. М.: Голос-Пресс, 2007. 384 с.
176. Лалаян А. Контрреволюционный «Дашнакцутюн» и империалистическая война 1914-1918 гг. // История Азербайджана по документам и публикациям. — Б.: Элм, 1990, с. 82-107
177. Маевский В.Ф. Армяно-татарская смута на Кавказе,
как один из фазисов армянского вопроса. Б.: Шур,
1993, 48 с.
178. Маккарти Д., Маккарти К. Тюрки и армяне: Руко- водство по армянскому вопросу. Перевод с англ. Payл Асадов. Б.: Азернешр, 1996. 159 с.
179. Малевил Ж. Армянская трагедия. 1915 года. Б., «Элм»
1990, 128 с.
180. Мамедов И.С. Об истории, исконной земле и горькой судьбе азербайджанцев, изгнанных из нынешней Ре- спублики Армения. Б.: Гисмет, 2009, 376 с.
181. Мамедов И.С. Трилогия панарменизма. Коварная стратегия чередующихся агрессий. Б.: Адильоглу,
2007, 136 с.
182.Меликов А.Дж. Я обвиняю…Б., «Гянджлик» 1994, 208 с.
183. Микоян А.И. Дорогой борьбы (воспоминания). 1895-
1920. кн. 1-я. М. 1971.
184. Наджафов Б. Лицо врага. История армянского наци- онализма в Закавказье в начале 19-нач. 20 века. Ч. 1. Б.: Элм, 1992. 392 с.
185. Наджафов Б. Лицо врага. История армянского наци- онализма в Закавказье в конце XIX – начале XX века, ч. II. Б.: Шарг-Гарб, 1994, 336 с.
186. Нифталиев И.В. Азербайджанская ССР в экспан-
сионистских планах армян (20-е ХХ века). Б.: Təhsil,
2009, 256 c.
187. Описание Карабагской провинции. Тифлис, 1866. но-
вое изд. «Нурлан» 2003, 415 с.
188. Первая всеобщая перепись населения Российской им-
перии. Эриванская губерния (1897г). «Мешерская»
1905, 185 с.
189. Помпеев Ю.А. Кровавый омут Карабаха. Б.: Азер-
байджан, 1992. 208 с.
190. Постановление Совета Министров СССР от 23 де- кабря 1947 г. «О переселении колхозников и друго- го азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР». Это постановление Совета Министров СССР хранится в текущем архиве Кабинета Министров Ре- спублики. Bax: Пашаев А.А. Что это было: геноцид или депортация? // Исторические факты о деяниях ар- мян на азербайджанской земле. Баку, Елм, 2003, с. 62
191. Преступления армянских террористических и бан-
дитских формирований против человечества (19 век
– 21 век). Краткая хронологическая энциклопедия. Б.:
Элм, 2002, 395 с.
192. Рустамова-Тогиди С.А. Март 1918 г. Баку. Азербайд- жанские погромы в документах. Б.: Подготовлено к изданию в Полиграфическо-Издательском Центре Главного Управления Материально – Технического Обеспечения Министерства Национальной Безопас- ности Азербайджанской Республики и отпечатано в типографии «INDIGO», 2009, 864 с
193. Садыхлы М.З. Ответ даст тебе история: Геноцид азер- байджанцев в цифрах, фактах, документах 20 в. Б.: Мутарджим, 1995, 312 с.
194. Салехбей. Армянство. Б.: Элм, 1994, 438 с.
195. Севастьянов А.Н., Горянин А.Б. Русскому об Азер-
байджане и азербайджанцах. М.: Известия, 2009, 136 с.
196. Сношения Петра Великого Армянским народом. До-
кументы С.-П., «Акад.Наук» 1898, 512 с.
197. События вокруг НКАО в кривом зеркале фальсифика-
торов. Б. «Элм» 1989, 91с.
198. Султанов Ч.А. Нашествие. 1 книга. Б.: 2004, 526 с.
199. Томас де Валь. Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной. Перевод С.О. Алякринского. М.: Текст, 2005, 411 с.
200. Файгл Э. Правда о терроре. Армянский террор. Б.:
Азернешр, 2000, 176 с.
201. Халилов А.Х. Геноцид против мусульманского на-
селения Закавказья в исторических источниках. Б.,
2000, 214с.
202. Церцвадзе Ф.Э. Забытый геноцид. Нью-Йорк: Adegi
Press, 2005. 132 с.
203. Церцвадзе Ф.Э. Лицемерие и ложь армянской пропа-
ганды. Б.: Чашыоглу, 2007, 108 с.
204. Чавчавадзе И.Г. Армянские ученые и вопиющие кам- ни. Перевод с грузинского Н.И.Алексеева-Месхиева. Тифлис: Типография Грузинского изд. товарищества,
1902, 120 с.; Чавчавадзе И.Г. Армянские ученые и во-
пиющие камни. Ретропринт. Б.: Элм, 1990, 124 с.
205. Черный январь. Б., «Азернешр» 1990, 288 с.
206. Шавров Н.Н. Новая угроза русскому делу в Закав- казье: предстоящая распродажа Мугани инородцам. СПб.: 1911, 156 с.; Шавров Н.Н. Новая угроза русско- му делу в Закавказье. Предстоящая распродажа Муга- ни инородцам. Ретропринт. Б.: Элм, 1990, 156 с. (печ. по изд. 1911 г.).
207. Шаумян С.Г. Документы 1918-1920. М., «Полит.изд.»
1967, 320 с.
208. Шаумян С.Г. Избранные произведения. 2 изд., т. 2.
М., Госполитиздат, 1978. 390 с.
209. Шахдин И. Дашнакцутюн на службе русской бело- гвардейщины и английского командования на Кавказе // http://karabakh-doc.azerall.info/ru/armyanstvo/arm41-1.php
210. Шопен И. Исторический памятник состояния армян- ской области в эпоху её соединения к Российской им- перии. С.-П., «Импер. Акад.Наук.» 1852, 1231 с.
211. Azerbaycan belgelerinde ermeni sorunu (1918-1920).
Ankara: 2001, 639 s.
212. Azerbaycan belgelerinde ermeni sorunu (1918-1920).
Ankara: 2001, 639 s.
213. Ermenilerin yaptıkları katliamlar = Массовые убий- ства совершенные армянами. Rus Generali Mayevski Van Erzurum Başkonsulu. Tercume eden Dr.Azmi Süslü. Ankara: Ankara üniversitesi Basımevi. 1986, 99 s.
214. Ermenilerin yaptıkları katliamlar = Массовые убий- ства совершенные армянами. Rus Generali Mayevski Van Erzurum Başkonsulu. Tercume eden Dr.Azmi Süslü. Ankara: Ankara Universitesi Basımevi. 1986, 99 s.
215. Armenian claims and Historical facts. Center for Strate- gic Research. Ankara: 1998. 68 p. (70).
216. Armenian terrorism: А threat to peace. Antalya: Akdeniz univ., 1985, 12 p.
217. Esat Uras. The Armenians in History and the Arme- nian Question. English translation of the revised and expanded edition. Istanbul, Documentary Publications,
1988. 800 p.
218. Feigl Erich. Armenian History / A Myth of Terror. Ar- menian Extremism: Its Causes and Its Historical Context. First published 1986 (german edition). Edition Zeitge- schichte. Freilassing, Salzburg. 1986. 141 p. with over
150 color and b/w illustrations
219. Feigl Erich. Armenian Mythomania – Armenian Extrem- ism: Its Causes and Historical Context. Edition Zeitge- schichte.
220. McCarthy Justin, McCarthy Carolyn. Turks and Arme- nians. A Manual on the Armenian Question. Committee on Education Assembly of Turkish American Associa- tions Washington: D.C., 1989.

 

Yuxarıda təqdim olunan biblioqrafiya siyahısı, Azərbaycan Elmlər Akademiyası
A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əməkdaşları tarix üzrə fəlsəfə doktorları   E. Məhərrəmov və H. Həsənov  tərəfindən təqdim olunmuşdur.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.