“Pastulat”

Uzun illər ərzində Dеyimlər haqqında hеç kimə hеç bir məlumat vеrməyən Vahid Rzayev ilk dəfə 1997-ci ildə məsələni Böyük Yaradanın İcazəsi ilə qardaşına açıqlamışdır. Məhz qardaşı Fikrət Rzayevin təşəbbüsü ilə Böyük Yaradanın Deyimləri ilk dəfə 1999-cu ildə kitab (“Yaranış”) formasında çap edilmiş və bununla, Böyük Yaradanın bütün bəşəriyyət üçün göndərdiyi Deyimlərinin daha geniş kütləyə çatdırılmasına şərait yaradılmışdır. Sonradan çap olunmuş […]

Тəkrarolunmaz abidələr diyarı

NUH PEYĞƏMBƏRİN QƏBRİ TAPILIB Bu xəbərin sevinci ilə ötən il dekabrın sonlarında Naxçıvana getdim. Beynəlxalq “Gəmiqaya” ekspedisiyasının təşkilatçıları: tanınmış akademiklər, millət vəkilləri Azərbaycan MEA Naxçıvan bölməsinin sədri İsmayıl Hacıyev və Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru İsa Həbibbəyli ilə birlikdə şəhərin qədim qala divarının yaxınlığında hündür yamaca gəldik. Bəşəriyyəti dünya daşqınından xilas etmiş Nuh peyğəmbərin qəbri bu yamacda idi. Mən […]

Su aləm bir də canlı

Deyilir ki, su həyat mə`nasıdır. Su özü bir həyatdır. Düzgündür. Ardıcıllıqlara və gedən prosseslərə baxdıqda su dayanmayan, tükənməyən bir varlıqdır. Suyun mənşəyi, əvvəli haradadır? (əvvəl olmasa, nəticə olmaz, mə`na olmaz) Su, nədir və nədədir? Gedən hansı prosseslərin nəticəsidir? Suyun öz funksionallığında, onun işıq yaddaş daşıyıcılığı var. Su hardan alır o ilkin işıq və yaddaş daşıyıcılığını? Məsələ burasındadır ki, yer planetinin […]

Nəm, Su və Zərrə

Yer planetinin ən əsas komponentlərindən biri də sudur. İlk baxışda su dadsız, rəngsiz ağ mayedir. Amma bu zahirdə olan görünüşüdür. Su ışığın toplum birliyi və yaddaş daşıyıcısıdır. Sudan istifadə etmək böyük cavabdehlik tələb edər. Tək əl – üzümüzü yumaqla suya diqqətli mehriban olaq. Hər dəfə ovuclarımızdakı su yığını eyni vaxtda düşüncələrimiz, davranışlarımız keçib, köçür su yaddaşına o isə axıb qovuşur […]

Kütlə, çəki, sürətlər

İndiki dövrdə təyyarələr insanlara hərəkət köməkçisidir. Amma təyyarələr ancaq qanad və gövdəsinə görə uçmurlar. Bu təyyarələrə mühərrik gücünə görə hərəkət sürəti verilir və aerodinamika qanunları nəzərə alınır. Avtomobillər böyük sürətə uyğunlaşanda havalanırlar yəni yer səthindən ayrılırlar və s. Yer planetinin çəkisi varmı? Əgər kütlə varsa, çəki də vardır! Amma yer kürəsi günəş ətrafında hərəkət sürətinə görə yer planetinin xüsusi çəkisi […]

“SPİRAL”

Naxçıvanda “Gəmiqaya”da daş üzərində çox qədim təsvirdən.    Hər bir yaranış məcburiyyətdən yox, zəruriyyətdən yaranır. Hər bir varlıq İlkini dərk edib axtarmaq istəməsi məcburiyyətdən  yox, zəruriyyət üzərindən mövcuddur.Böyük partlayışdan kainata ilkin səs yaddaşı, söz yaddaşı, ahəng yaddaşı və rəng yaddaşında bir mütləqlik yaddaş daşıyıcısı oldu.       Başlanğıc nöqtədən ( ekspansiya) sürət başlayır. O başlanğıc nöqtə bütün yaranmış və yaranacaq […]

Yorulmaq bilməyən tədqiqatçı alim

   Bu dünyadan köçüb – ölməyənlər     İstedadlı  tədqiqatçı, alim Əjdər Fərzəli (Əjdər Əliş oğlu Fərzəliyev 1937-2011) son illərdə çap olunmuş monoqrafiyaları  və elmi-kütləvi məqalələri ilə diqqəti cəlb etmişdir. Onun saysız araşdırmalar və tarixi müqayisəli təhlillər əsasında aşkar etdiyi, gəldiyi nəticələr elm üçün, xalqımızın qədim və zəngin mədəniyyətinin əl çatmayan qatlarının aşkarlanması üçün çox gərəklidir. Bunu müəllifin son 40 ildə […]

Kainat, təbiət,bəşəriyyət

           Mütləq olan insan      Çox hallar var. Çünki o maraqlı hallar arasında insan var. Onu əhatə edən o təbiət arasında bir qanuna uyğunluqlar var. Çox maraqlı hallar var, o hallar arasında bir məna var. İnsan məna deyil, mütləqdir! Mütləq olan insanı əhatə edən mənalar var.

Mürəkkəb sadəlik və sadə mürəkkəblik

   Hamımız informasiya alaraq və ötürərək enerji sərf edirik. Elektrik yoxdursa, internetə daxil olmaq, mobil telefon doldurulmayıbdırsa, onun vasitəsilə xəbər almaq, telefon stansiyası cərəyansız qalıbdırsa, stasionar telefonla danışmaq, benzin qurtarıbdırsa, məlumatdan ötrü şəhərin o başına getmək – onların heç biri mümkün deyil. Hətta qonşuya dəyib iki kəlmə söz demək də namümkündür, əgər ayağını yerdən götürməyə gücün çatmırsa. Bunların hamısı texniki (məhz […]