Azərbaycan yallı rəqslərinin not yazılarına dair

Dairəvi və yarım dairəvi formada ifa edilən müasir “yallı” rəqslərimizin özündə birlik və vəhdəti təcəssüm etdirməsi onun iştirakçısı və tamaşaçısı olan hər kəsə bəllidir. Azərbaycan“yallı” rəqslərinin qədim köklərə malik olması barədə yazılı mənbələrdə mə`lumatlar verilmişdir. Qaya təsvirlərindən də göründüyü kimi, yallıların tarixi hələ dünyəvi dinlərin meydana gəlmədiyi, qədim insanlar arasında danışıq dilinin mövcud olmadığı, onların etnoslar kimi formalaşmadığı,  cəmiyyətdə sosial […]

Fazilə xanım Nəbiyeva

Fazilə Ramiz qızı Nəbiyeva 31.05.1984-cü ildə Naxçıvan MR-nın Babək rayonunda anadan olmuşdur. Orta ixtisas təhsilinə Naxçıvan şəhərində yerləşən 12 №li məktəbdə, musiqi təhsilinə isə 1 №li 7 illik musiqi məktəbində başlamışdır. Bir neçə ildən sonra ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərinə köçmüş və təhsilini burada davam etdirmişdir. Bakıdakı 248 №li məktəbdə orta təhsil almış, musiqi təhsilini isə Ş.Ələkbərova adına 20 №li […]

XX əsrin birinci yarısında naxçıvanlı rəssamların yaradıcılığı

XIX əsrin ikinci yarısı, ХХ əsrin əvvəllərindən bаşlаyаrаq Аvrоpа və Аzərbаycаn mədəniyyətlərinin qаrşılıqlı əlаqələri gеtdiкcə gеnişlənir, mааrif, mətbuаt, incəsənət, bədii yаrаdıcılıq, еstеtik fikir sаhələrində mütərəqqi mеyllər mеydаnа çıхır, yеni tipli pеşəkаr sənət növləri inkişаf еdir, milli bədii kаdrlаrın yеtişdirilməsi üçün zəmin yаrаnırdı. Pеşəkаr tеаtr, musiqi, kinо, mе`mаrlıq, təsviri və dеkоrаtiv-tətbiqi sənətlərin təşəkkülü və sürətli inkişаfı bахımındаn Аzərbаycаn bir çох yахın […]

Ən’ənə ilə müasirliyin bütövlüyü

Təsviri sənətimizin müstəqillik dövrünü əhatə edən inkişaf mərhələsi hələ ki, daha çox bədii axtarışların təzadlı olması ilə diqqət çəkməkdədir. Belə ki, “Bədii şura”ların yoxluğu ilə rəssamların yaradıcılığına duyulası sərbəstlik verilən indiki durumda müxtəlif yaşlı müəlliflərin milli dəyərlərə tapınmalarından daha çox, Qərbdən ixrac olunan “izm”lərə nəzirələr çəkmək tendensiyasının artdığını görməkdəyik.  Hər bir yaradıcının ideoloji bağlılıqdan uzaq olmasının qarşılığında, baş verənləri təbii […]

Ziyadxan Əliyevin İlham Səfərlinin yaradıcılığı haqqında fikirləri

Sənət aləmində bənzərsizlik ən ümdə şərtlərdən biridir. Bu özünəməxsusluq hər bir yaradıcının uzun sürən, böyük zəhmət tələb edən gərgin axtarışlarının sayəsində yaranır. Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən olan İslam Səfərlinin ailəsində dünyaya göz açan İlham Səfərlini sənətsevərlər məhz bu cür fərdi yaradıcılıq üslubuna malik, yaradıcılığı axtarışlarla zəngin olan rəssam kimi tanıyırlar. Ötən əsrin yetmişinci illərindən başlayaraq müxtəlif miqyaslı sərgilərin iştirakçısı olan […]

Sənətə ehtiramda vətəndaş qeyrəti

Musiqi mədəniyyətimizin qədimliyini söyləmək ümumi bir deyimdir. Bu ifadəni Azərbaycan mədəniyyətindən az-çox xəbəri olan hər bir kəs işlədə bilər. Burada «qədim» sözü bir qədər mücərrəd mə`na daşıyır. Onu elmi-nəzəri əsaslarla sübut etmək bir başqa məsələdir ki, bununla alimlərimiz məşğul olurlar. Məhz həmin alimlər qədimliyin tarixini də sübutlarla dəqiqləşdirirlər. Bir də var qədim mədəniyyət abidələrinə məhəbbətlə,  ehtiramla, vətəndaşlıq qeyrəti ilə onları […]

Saz havası

Saz havası Dünyanın düz vaxtıydı. Hamının özünə görə pis-yaxşı işi-gücü vardı. Ədəb-ərkan,  ətrafdakılara, qohum-qonşuya hörmət hissi, davranış tərzı yazılmamış əxlaq qanunu gücündəydı. Hər işdə, hər olayda, hər münasıbətdə əndazə gözlənilirdi. İstər qadın, istər kişi olsun, hər kəsin heç kəsi sıxmayan olar-olmazlıq çərcivəsi  mövcud idi.  Bu sətirləri yaza-yaza fikirləşirəm ki, birmənalı yaxşı sayılan nə var idısə hamısını hec  özümüzdə bilmədən  itirə-itirə, […]

Əkrəm Məmmədlinin nota yazdığı “Azərbaycan muğamları” kitabı haqqında

Əkrəm Məmmədlinin nota yazdığı “Azərbaycan muğamları” kitabı haqqında   Prezident təqaüdçüsü, görkəmli musiqi xadimi, tarzən Əkrəm Məmmədli yaradıcılıq əhatəsilə diqqəti cəlb edən, fitri istedada malik ifaçı və Azərbaycan musiqi mədəniyyətində öz yeri olan sənətkarlarımızdandır. Ona ilahi tərəfindən bəxş edilmiş tarda ifaçılıq qabiliyyəti, bununla bərabər öz üzərində daima çalışması, gələcəkdə hərtərəfli bir sənətkara çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Bizim ustad tarzən kimi tanıdığımız […]

1 2