Бу да бир хатирә…

Print Friendly, PDF & Email

    Бакы, 1960-ҹы илләрин сонлары, 1970-ҹи илин әввәлләри. Јасамалда индики Һ.Зәрдаби күчәси. Сәһәр-сәһәр сәс дүшүр “гатыг-гатыг, дағлы чөрәйи-дағлы чөрәйи” дейән арвадларын сәси ҝәлир. Бир аз кечир, йенә биналар арасына сәс дүшүр. Сары термос машында һөкумәт сүдү ҝәлир. Сүрүҹү “сүд-сүд“ дейир, әлиндәки дүдәклә сәс салыр. Кимсә о, машындан сүд алыр, кимсә алмыр. Машын тәнбәл-тәнбәл биналарын арасындан узаглашыр.

Сәһәр дүшүр сәс дүшүр. Ишә тәләсәнләр ишә, дәрсә ҝедәнләр дәрсә. Бу ҝүнки һәйат сәс күйлә башлайыр.
“Гара шәһәрин” гара түстүләри күләйин сәмтинә ҝөрә шәһәрин үстүнә тәләсир. “Шин заводун” (резин тәкәр) түстүсү гара шәһәрин гара түстүсүнә гарышыр. Инсанлар дейир ки, “дарыхмайын о түстүләр 16 км. сонра йерә йениб, йерә говушур”.

2000-ҹи ил ҝәлир, йени дөвр ҝәлир. Бакы һәйәтләриндә “хлор-хлор, мебел йағы” дейән кишиләрин сәси ҝәлир…

Ваһид Рзайев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.