17 илдир Севастопол радиосунда ҝедән «Азәрбайҹан-Гобустан» верилишләри һаггында

Print Friendly, PDF & Email

 Һәбиб Әлийев Нахчыван МР-нын Бабәк районунун Чәһри кәндиндә анадан олмушдур. Орта мәктәби 1964-ҹү илдә битириб, Бакыда 25 сайлы пешә мәктәбинә дахил олмушдур. Әскәрлик хидмәтини 1966-ҹы илдә баша вурараг АПИ-нин дил-әдәбиййат факүлтәсинә дахил олмушдур. Ыстеһсалатдан айрылмадан охуйараг 1972-ҹи илдә тәһсилини баша вуруб, Хәтаи районунун 171 сайлы мәктәбинә мүәллим тәйин едилмиш, 1969-ҹу илдән Кешлә Машынгайырма заводунда фәһлә ишләмиш, сонра заводун 21 сайлы йатагханасына тәрбийәчи тәйин олунмушдур. Тәгрибән, 25 ил фәһлә-ҝәнҹләр арасында тәрбийәви ишләр апармыш, бу йатагхананы Бакыда нүмунәви йатагхана кими 1-ҹи йерә тәгдим етмиш вә әлачы-тәрбийәчы адына лайиг ҝөрүлмүшдүр. 

 Сакинләр арасында кеҹирилән идман йарышлары, шаирләр, йазычыларла ҝөрүшләр, орган ишчиләры, ағсаггал зийалыларла ҝөрүшләр мүсбәт нәтиҹә верирди. Һәм мәктәбдә, һәм дә йатагханада ҝәнҹләр вә йенийетмәләр арасындакы фәалиййәти илә пешәкар тәрбийәчи кими тәҹрүбә топламышдыр.

1988-ҹи ил онун сабит йашайыш тәрзини позду. Азәрбайҹан Гарабағ мүһарибәсинә ҹәлб олунду. 1993-ҹү илин нойабр айында Физули вә Зәнҝиландан олан гачгынларын бир һиссәси йатагханада йерләшдирилди. Һәбиб Әлийев онлар үчүн һәр ҹүр раһат шәраит тәшкил етмәйә ҹалышды. Сонра, 1990-ҹы ил Ганлы Јанвар һадисәләри әрәфәсиндә ҹох йердә олдуғу кими. йатагхана сакинләри да мейданлара ахышыр, өз етираз сәсләрини уҹалдырдылар. О, да бу фаҹиәләрин иштиракчысына чеврилди. Гырғынын икинҹи ҝүнү һәрбчиләр ҝеҹә йатагхананы мүһасирәйә алдылар. Һамыйа тәһгирли сөзләр дейилди вә һәдәләр башлады. Ону комендантын йанына апарыб тәләб едирләр ки, ихтишашлары төрәдәнләрин сийаһысыны версин. О исә садәҹә олараг билдирди ки, бу чахнашмаларын мәркәзи Москвадан башлайыр. Сиз исә динҹ Бакы сакинләрини гәтлә йетирдиниз. Һалбуки, онларын бабалары 1941-1945-ҹи ил мүһарибәсиндә гурбан ҝетмишләр. Комендант онун сөзүнү кәсиб, быр ҝүнлүк һәбс ҹәзасы верди. Сонра йенә өз иш йеринә гайтарылды. О, бир мүәллим- вәтәндаш кими гәләми силаһа чевириб, вәтәнин кешийини чәкән әсҝәрләрдән, шәһид аиләләриндән,онларын йетим галан ушагларындан, Азәрбайҹан гадынларынын башына ҝәлән фәлакәтләрдән гәзетләрә йазылар йазды.

Бир тәрәфдән дә ермәниләр Москванын гәзетләриндә бизә вәһши ады вериб, тәһгирли сөзләр йазырдылар. Сонра, Хоҹалы фаҹиәси баш верди. Районларымыз ишғал едилди.

О, йахшы баша дүшүрдү ки, бүтүн бу һадисәләри хариҹдә йашайан инсанлара чатдырмаг лазымдыр. Бизим һагг сәсимизи дүнйа билмәлидир.

Һәбиб Әлийев йай айларында Абхазийа торпағына ҝедир, Гара дәниз саһилләриндә фаҹиәләримиз һаггында гәзетләр йайырды. Һәмин йерләрдә о тәһлүкәли анлар да кечирмишди. Лакин, бу да бәс етмирды. Биз сөзүмүзү йүксәк мәнбәләрдән демәлийик.

1996-ҹы илдә гәти гәрара ҝәлди ки, Азәрбайҹаны тәрк едиб Украйна торпағына үз тутсун. Севастополда фәалиййәт ҝөстәрән “Вәтән” ҹәмиййәтиндән мәктуб алмышды ки, һәмин йердә мәктәб ачмаг лазымдыр. Һәбиб Әлийев тәҹили йола дүшдү вә артыг феврал айында Азәрбайҹанын һәфтәлик мәктәбини ачды. Бу мәктәб ики ил давам етди. Бош вахтларында мәктәбләрдә, мүхтәлиф ҹәмиййәтләрдә, һәтта, Украйнанын Гара дәниз донанмасында Азәрбайҹан һәгигәтләриндән данышырды.
1997-ҹи илдә Севастополда фәалиййәт ҝөстәрән ермәни радиосундан Азәрбайҹан халгына тәһгирли сөзләр дедиләр. Халгымызын тарихини баш-айаг етдиләр. Бу йаланлара дөзмәйиб, о, Севастопол радиосунун редактору Наталйа Павловна илә ҝөрүшдү. Она Азәрбайҹанын тарихи һәгигәтләри һаггында газет материаллары верди. Һәм дә билдирди ки, нә үчүн ермәниләр Низами кими бөйүк бир даһинин йурдуну тәһгир едирләр? Редактор онунла разылашды вә ермәниләри бу ишдә төһмәтләндирди. Онун икинҹи хаһиши бу олду ки, Азәрбайҹана да ефир вахты лазымдыр. Беләликлә, 1997-ҹи илин март айында “Азәрбайҹан-Гобустан” програмынын әсасы гойулду. Сонрадан ермәниләрин һәдәләринә, тәзйигләринә бахмайараг, о ҝери чәкилмәди во радионун ишини давам етдирди.

Һәмин радионун програмы бу истигамәтдә апарылыр:

1. Гәдим мәдәниййәтимиз вә тарихимиз

2. Муғам маһнылары вә классик әдәбиййат.

3. Шифаһи халг әдәбиййаты, байрамлар, адәтләримиз һаггында верилишләр.

4. Һейдәр Әлийев вә Украйна.

5. Низами Ҝәнҹәвинин һуманист идейалары.

6. Мүасир Азәрбайҹан шаир вә йазычылары.

7. Азәрбайҹанла Украйнанын достлуг әлагәләри.

Азәрбайҹанда Украйна диаспору, Украйнада Азәрбайҹан диаспору һаггында верилишләр.

8. Нахчыванын гәдим абидәләри, зийалылары, алимләри һаггында верылишләр.

9. Шамахы, Гобустан, Ҝәнҹә һаггында верилишләр.

10. Тәртәр, Гах, Загатала, Шәкидә йашайан азсайлы халглар һаггында верилишләр.

11. Дини кәламлар, Ислами дәйәрләр һаггында верилишләр.

12. Азәрбайҹанын ушаг мүғәнниләри һаггында верилишләр.

13. Һабил Әлийев, Рамиз Гулийев, Ағасәлим Абдуллайев, Бәһрам Мансуров, Алим Гасымов, гадын ханәндәләр һаггында верилишләр.

14. Академийада чалышан алимләр һаггында верилишләр.

Бу верилишләрин сайы 180-дан чохдур. Бунунла йанашы Гобустан програмы кечмиш мүһарибәдә Украйнада һәлак олан Азәрбайҹан әсҝәрләринин тарихи гәһрәманлығы һаггында верилишләр сәсләндирмишдир.
Чернобыл гәзасынын арадан галдырилмасында көнүллү иштирак едән азәрбайҹанлыларын Украйна халгына көмәклийи һаггында верилишләр дә сәсләнмиш, програм 5 илдән сонра Севастопол телерадиосунун Фәхри Фәрманына вә шәһәр меринин дипломуна лайиг ҝөрүлмүшдүр.

Бунунла йанашы бир чох Азәрбайҹан алимләринин әсәрләри орада чап
олунмушдур. Мәс: академик Будаг Будагов, академик Иса Һәбиббәйлы, Нахчывандан Гадир Әлийевин Әбубәкр Әҹәми һаггында китабыны чап етдирмишик.
Мүасир Азәрбайҹан шаирләрмин поезийасы Севастополун алманахларында чап едилмишдир.
Һәбиб Әлийевин “Крым ҝүндәлийи” китабы тамамланыб охуҹулара чатдырылмышдыр. Икинҹи китабы олан “Бура Вәтәндир” китабы чапа һазырланыр.

“Гобустан” програмы Азәрбайҹан вә Украйна арасында бир достлуг көрпүсү ролу ойнайыр.
2013-ҹү илин октйабр айында радионун верилишләри Бейнәлхалг мүсабигәйә тәгдим олунмушдур. Дүнйанын 700
журналистинин иштиракы илә Гобустан програмы радиолар үзрә мүсабигәнин галиби олмуш, “Бейнәлхалг” лауреат дипломуна вә “Ҝүмүш гәләм” медалына лайиг ҝөрүлмүшдүр.
Радио Азәрбайҹан Президентинин хариҹы тәблиғат курсуну әмәли ишдә давам етдирир. Һәбиб Әлийев исә бу верилишләри апармагла вәтәндашлыг вә зийалылыг борҹуму йеринә йетирир!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.