Өйрәтмәним

Print Friendly, PDF & Email

Өйрәтмәним Әзиз Фәридә Һоҹам. Әзиз Фәридә анам… Әзиз Фәридә ханым… Һаггынызда йазмаг, йохса һаггынызы йазмаг… Јохса Бу ҮЧЛҮЈҮ бирләшдирән, СИЗДӘН йазмаг… ҺОҸА…АНА…ХАНЫМ…

Әзиз Фәридә Һоҹам… Әзиз өйрәтмәним, ҺОҸАЛЫГ һаггынызы һалал един. Һаггынызда йазмаға йетәрли, бишкин дейилик. Һаггынызы йазмаға ҺАГДАН иҹазәли дейилик…Јазмаға ҹәсарәт етсәк, СИЗДӘН йаза биләрик… Ону да баҹарсаг…

28 ил өнҹә Сизи илк дәфә синифдә ҝөрдүм… ҺОҸА ҝөрдүм… Өйрәтмән ҝөрдүм… Түркҹәмиздә неҹә дүзҝүн дейим?: Өйрәт — мән.., Мәни Өйрәт… Бәли, ҝәлмишдим 10-ҹу «А» синфиндә Рийазиййаты мәнә өйрәдәсиниз. Амма СИЗ мәни йох, бизи өйрәтдиниз. Мән ҝәлмишдим рийазиййаты өйрәнмәйә… Амма СИЗ рийазиййаты йох, Рийазиййаты СЕВМӘЈИ өйрәтдиниз бизә… О ҹансыз,

о өлү, о гуру,о гупгуру рәгәмләр архасында ҝизләнән илаһи ҝөзәлликләри бизә ҝөстәрдиниз.., сәбирлә ҝөстәрдиниз.., сәбирлә өйрәтдиниз… Гәлбинизин әлийлә әлләримиздән тутдунуз… Гәлбинизин нуруйла бизим үчүн гаранлыг ҝәлән, әҹайиб ҝөрүнән йоллары ишыгландырдыныз… Бизә елә ҝөзәлликләри ҝөстәрдиниз ки, биз о ҝөзәллийә әсир олмайа билмәдик. Һәр йоруланда мисал едирдик… йолда ҝедәндә дә мәсәлә едирдик… Јемәк йейәндә дә, һәтта йатанда да АНА лайласы гәдәр ширин ҝәлән бир сәслә дедийиниз «Динҹәләндә мисал един!» кәлмәниз гулагларымызда сәсләнир… Елә билмәйин, сәһвән йазмышам сәсләнир. Јох! Дүз йазмышам… Бу ҝүнә гәдәр о мәлаһәтли сәс гулағымдадыр… Өмрүмүн сонунаҹан о сәс мәнимлә ҝедәҹәк… О сәс мәни мүрҝүләмәйә гоймайан сәсдир… О сәс мәни һәр ан, һәтта йатанда да айыг сахлайан сәсдир… Өйрәтдиниз мисал һәлл етмәйи… мәсәлә һәлл етмәйи… бир мәҹһуллу, ики мәҹһуллу, үчмәҹһуллу… «Н» мәҹһуллу тәнлийин көкләрини тапмағы… төрәмә алмағы…

Бу ҝүн чох мәҹһуллу һәйат тәнликләринин Көкләрини тапдыгҹа гәлбимдә бир нида сәсләнир:

Әзиз Фәридә Һоҹам…Әзиз өйрәтмәним,

ҺОҸАЛЫГ һаггынызы һалал един…

«Ики нөгтәдән бир дүз хәтт кечир » дединиз…

өйрәтдиниз…

«Мән» дейилән нөгтәдән

«Һагг» дейилән нөгтәйә

йөнәлән дүз хәтти

дама-дама дәфтәрдә чәкмәк нә гәдәр асан…

Һәйатда бу дүз йолу ҝетмәк нә гәдәр чәтин…

О чәтинлийә дөзмәйи,

Сәбирли олмағы,

Јолу өз ҝүҹүнә,

өзүнә ҝүвәнәрәк тапмағы

өйрәтдиниз бизә…

ҺОҸАЛЫГ һаггынызы һалал един бизә…

Әзиз Фәридә анам…

Бу ҝүн дә,

һәтта башгасы үчүн кимдәнсә!

«Һеч сәндән буну ҝөзләмәздим!»

кәлмәсини ешидәндә, утанырам…

Елә билирәм Фәридә АНА йенә о

Шылтаг 10-ҹу «А» синфини,

Әркөйүн, сонбешик синфини

дәрсдән гачмаг үстүндә,

сач дүзәлтдирмәк үстүндә,

ағ көйнәк ҝеймәк үстүндә,

һансыса мүәллимин наразылығы үстүндә,

нә билим, даһа нә дәҹәлликләр үстүндә,

о бир кәлмә илә данлайыр…

О кәлмә гулагларыма

дәйәндә йенийетмә олурам…

Заман өлчүләрини итирирәм…

Әзиз Фәридә АНА!

АНАЛЫГ һаггынызы һалал един бизләрә…

25 илдән сонра Сизи

дөйүшкән, дөзүмлү, дәрдини ичиндә боған,

дәрдә йолдаш дейил, дәрдә синә ҝәрән бир

ТҮРК ХАНЫМЫНЫ таныдым…

Әзиз Фәридә Ханым…

Мән Түрк Ханымынын

ДӘЈАНӘТИНИН шаһиди олдум…

Бир даһа ИНАНДЫМ ки, ТҮРК КИШИСИНИ

Истәр БӘЈ олсун,

Истәр ХАНЫМ,

Нә йаш(гоҹалыг),

Нә хәстәлик,

Нә тәнһалыг,

Нә вәфасызлыг,

Нә сайғысызлыг,

Нә билим даһа

Нәләр…нәләр…

сындыра билмәз…

Әйә билмәз…

Бүтүн о НӘЛӘРИ ичиндә боғар…

Боғар…боғар…

Дөзәр… Мәтанәтлә дөзәр…Кимсәйә

Һеч нәйи …һеч бир шейи

Һисс етдирмәдән ДӨЗӘР…

Мән буну да СИЗдә ҝөрдүм,

Әзиз Фәридә ХАНЫМ!!!

АММА АЧЫГЛАМЫРАМ!!!

ХАНЫМЛЫГ ҺАГГЫНЫЗЫ да һалал един…

Мүмкүнсә…

Әзиз Фәридә Һоҹам…

Әзиз Фәридә анам…

Әзиз Фәридә ханым…

Гаршынызда баш әйирик…

Танры Сизи горусун!…

Шаҝирдиниз Әлийев Елман Ислам оғлу.
Бакы шәһәри 13 март 2003-ҹү ил

Һәмин мәтн Азәрбайҹан Республикасынын халг артисти Телман Әлийевин ифасында

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.