Әкрәм Мәммәдли һаггында

Print Friendly, PDF & Email

    Әкрәм 20-ҹи әсрин әрсәйә ҝәтирдийи гүдрәтли тарзәнләрдән биридир.Бу, дәбдә олан ҝурултулу сөз дейил, һәгигәтдир.

    1991-ҹи илдә Түркийәдә йашайан достларымдан бири Нахчыванла һәмсәрһәд олан Игдыр гәсәбәсиндә фестифал һазырлыгларындан сөһбәтә башлады вә хаһиш етди ки, Нахчыван тәрәфиндән дәстәк ҝәлсин.

     Ҝөтүр-гой етдим, хүсуси рәғбәт бәсләдийим Әкрәм бәйи бу ишә гошдум. Бирҝә ссенари һазырладыг. Әкрәми мән ушаглыгдан таныйырам, Азәрбайҹан дөвләт маһны вә рәгс ансамблын оркестриндә әсас тарзән иди.

    Сөзүмүн гысасы, ики ай отелдә йашайыб Үзейир Һаҹыбәйовун “Короғлу” операсындан чәнлибел хоруну йаздығы увертираны Әкрәмин Игдырын әтрафында йашайан оғлан вә гызларын арасындан сечдийи ҝәнҹләрлә неҹә ишләдийинин ҹанлы шаһиди олдум.

     Илк ҝүнләрдә һәтта Әкрәмә дедим ки, әзизим, бу дағ айылары илә нә едәҹәксән, ахы онларын һеч мусиги тәһсили дә йохдур.
    Гәсәбәдә һәтта бир дәнә дә олсун пиано олмадығындан Әкрәм өзүйлә бир нечә мусигисини дә Нахчывандан Игдыра ҝәтирмишди.
Ҝәлдийим нәтиҹә бу олду ки, О, сәнәтинин фәдаисидир, хор сәнәтинин маестросудур.

        Тәәссүф ки, фестифалын иштиракчысы олмаг мәнә гисмәт олмады… Әкрәмсә сөзүн һәгиги мәнасында Игдырда фыртына гопарди. Бир нечә ҝүн һәмин гәсәбәни Азәрбайҹан мусигиси илә шәнлийә гонаг етди.

        Истанбулдан, Анкара вә Әрзурумдан ҝәлән мүтәхәссисләр исә ҝөзләринә инанмадылар, дедиләр ки, гаршыларына чыхан коллектив Нахчыванын ән ҝөркәмли коллективләриндәндир, һәтта ону Анкара радиосунун хору илә мүгайисә едәнләр дә олду.
   Ҝүнләрин бириндә мәни Әкрәмлә гонаг чағырдылар, гонаглиг издиһамлы иди вә тәнтәнә шәклини алмышды. Тәшкилатчылар Әкрәм бәйдән тарда чалмасыны хаһиш етдиләр.

    Әкрәм разылашмырды, дейирди ки, нечә илдир чалмырам. Мән дә хаһишчиләрә гошуланда Әкрәм мәҹбуриййәт гаршысында разылыг верди, көйнәйини чырмайыб чалмаға башлады. Ону тәр басмышди…Һамыны овсунламышды… Бу әлүсту вә бир нәфәсә йаздығымла ону дейирәм ки, Әкрәм өз сеһирли сәнәти илә һәмишәйашар сәнәткардыр вә аиләмизин үзвләриндән биридир…

Ариф Әлийев, әмәкдар мүәллим
07. ийун 2013-ҹү ил

Бу да бир хатирә…вә тәклиф

Ҝөзәл зийалы, мәрһум достум Елман Әлийев васитәсилә даһа йахындан таныйа билдийим әмәкдар мүәллим Ариф Әлийевлә бир мәҹлисдә бөйүк сәнәткар, тарзән, бәстәкар, ҝөркәмли мусиги билиҹиси, Әкрәм Мәммәдли һагда сөһбәт едир, өврагымызда (сайт) онун да һаггында материал йерләшдирдиймиз барәдә она мәлумат верирдим…

    Ариф мүәллим столун үзәриндәки кағыз дәсмалдан бир парча ҝөтүрүб арабир мәнимлә сөһбәт едә-едә нә исә йазмаға башлады… Бир аздан бәдаһәтән йаздығы йухарыдакы йазысыны мәнә узадараг “Әкрәм һаггында бирнәфәсә йаздығымдыр, таныш ола биләрсән”, деди: Охудум… ҝөзләримә инанмадым, 15-20 дәгигә әрзиндә әрсәйә ҝәлән бу йазы нә гәдәр сәмими, тәсирли вә тарихи иди…Һәр икиси һәм Ариф мүәллим, һәм дә Әкрәм мәним ҝөзүмдә елә уҹалдылар, елә йүксәлдиләр ки…
Сонра Ариф мүәллим сөзүнә давам едәрәк деди: “Сиз сайтда (өврагда) зийалылара да, үмумән ҹамаата да мүраҹиәт един, гой онлар да галдырдығыныз мүхтәлиф елми, мәдәни мәсәләләр барәдә өз фикирләрини десинләр. Елә Әкрәм барәдә дә…”

    Сөз бейнимә батды, аҝыллы фикирдир, дейә дүшүндүм…вә будур, Ариф мүәллимин бу ҝөзәл фикирләрини Сизә чатдырараг Сизләри дә онун бу ҝөзәл тәклифинә гошулмаға дәвәт едирик.

АгРа ЕИДИБ-ин идарә һейәтинин сәдри: Мирәләкбәр Сейидов
07. ийун 2013-ҹү ил

Сөзарды: ону да гейд етмәк йеринә дүшәр ки, Әкрәм Мәммәдлидән материалларын бизә ҝәлиб чатмасына, мәшһур каманча устасы Салман Әлийев, Әкрәм мүәллимин оғлу Кәнан Мәммәдли, гардашым Мирәләсҝәр Сейидов вә башгалары да көмәк етмишләр…Һамысы сағ олсун!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.