Нијә, Бадә — Бадәјә, Вурулур?…

Print Friendly, PDF & Email

Јер Үзүндә, Мейнә коллары, Торпагда, Гумлугда, Дағлыг әразидә, Дүзәнҝаһда, битир! Јер Үзүндә, Илк Чахырын Е’мал Тарихи, бир о, гәдәр дә, дәгиг мә’лум дейил! Илк Чахыр Е’малы һагда, илкин олараг елә бир мә’лумат, йох дәрәҹәсиндәдир!

Бу һагда, илк Чахыр е’малы Тарихи һагда, Еһтималлар даһа чохдур! Амма, буна бахмайараг, һәлә дә, Јер Үзүндә, Чахыр е’малы вә Истеһсалы, мөвҹуддур! «Чахыр» әзилмиш, Үзүм Суйундан алынан, бир мәһсулдур! «Чахыр» — Адлығы, йә’ни ки, «Чахыр — Идырым кими, Чахар! Чаханда, неҹә Чахар, нәләр Едәр, билинмәз» Мә’на, Ад дашыйыҹысы, олуб! Чахыр, Үзүмдән алынмыш, онун Суйунун, мүәййән вахт, Хумларга, Күпләрдә сахламагла, әлдә едиләрди! Үмумиййәтҹә, Јер Үзүндә, бүтүн Ҝүлләрдән, Чичәкләрдән, Биткиләрдән, Тумлардан, Дәнәләрдән, Тохумлардан, Јағ (Карбо Һидратлар), алмаг, мүмкүндүр!

Чахыр, Үзүм Ҝиләсинин, е’мал едилмиш, Јағына, бәнзәр! Чахырлар, Дөрд тәркибдә олур, Ағ Чахыр, Гырмызы, Ширин, Аз Ширин, (Кәм Ширин). Онлары, мүәййән вахт, Јумру, Күрәвари, Хумларда, Күпләрдә, сахламагла онун Тәркибинин, Һава илә, Зәнҝинләшдирилмәси үчүн, даһа да, Дад тәркибинин, Рәнҝ Тәркибинин, Температур һәдләринә, уйғунлашмасы үчүн, Ҝирдә, Күрәвари, Күпләрдә е’мал, едәрдиләр!

Чахыр, Пийаләдә, Бадәдә, ичиләрди! Индики Дөврүн өзүндә дә, бүтүн Спиртли ичкиләрин бир чоху ичиләркән, Јумру Тутумларда, Шүшәдән Фүжер, Бокалдан истифадә, едирләр! Чүнки, бу Конструксийада олан, тутумлар, Чахыр тәркибиндә олан, Зәнҝин һава гарышығы, тез о, Чахырдан айрылмасын дейә, белә бир, тутумлардан истифадә едирләр!

Мүәййән вахт сахланылыб, һасилә, Јеткинлийә ҝәлән Чахыр, санки Јатыб, Мүрҝүләйиб, Сусубдур! Ону, Истифадә етмәмишдән әввәл, сүфрәдә, мәҹлисдә, маса архасында олан достлар, Бадәни-Бадәйә вурмагла, о, Јатан, Мүрҝүләйән, о, Вулканы, Чахыры, санки «Јухудан», ойадырлар!

(Бүтүн Спиртли Ичкиләри, истифадә етмәмишдән әввәл, Бәдыни, Бадәйә вурмагла, ону әлавә олараг, Һава тәркиби илә, Зәнҝинләшдирәрдиләр! Бу Садә сәбәбдән, лап илк Дөврдән, Чахыры, Спиртли Ичкиләри, Кузәләрә, Бардаглара, Бадәләрә, Пийаләләрә, бири-биринә, Вуруларды!).

Бу сәбәбдән, чох Гәдим Дөврдән дейилиб ки, «Чахыр — Илдырым кими, Чахар!». Үмймиййәтҹә, Чахыр ичкиси, нә гәдәр дә, йумшаг Јатмыш олса да белә, она Тохунсан, бир о, гәдәр дә, Ойанар! Ойанар ки, Чахар! Нә гәдәр, Сағлыг десән дә, ону Тәриф етсән дә, О, Чахырдыр, Чахар! О, Дост танымаз, Јолдаш танымаз, арада Дайандыса, Чахар!

Ваһид Рзаев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.