Нахчыван шәһәр интернат мәктәби 1961-2001

Print Friendly, PDF & Email

    2013-ҹү ил 29 ийун тарихиндә Бакыдакы Ҹ.Ҹаббарлы адына Республика Ҝәнҹләр китабханасында 1961-ҹы илдән 2001-ҹү иләдәк Нахчыван шәһәриндә фәалиййәт ҝөстәрән Әкбәр Ағайев адына Нахчыван шәһәр интернат мәктәбин мәзун вә мүәллимләринин “Тәһсилимиз вә ҝәләҹәйимиз” мөвзусунда ҝөрүшү-дәйирми масасы кечирилди…
    “АгРа”ЕИДИБ олараг охуҹулары бу мөвзу әтрафында мүзакирәйә дәвәт едирик…!
Тәдбирин тәшкилатчысы һәмин мәктәбин 1967-ҹи ил мәзуну “АгРа” Елмин Инкишафына Дәстәк Иҹтимаи Бирлийинин идарә һейәтинин сәдри Мирәләкбәр Сейидов топлашанлары сәмими саламлайыб узун илләрдән сонра бу ҝөрүшүн доғурдуғу хош әһвал-руһиййәни бөлүшдү, вахтилә интернат мәктәбин директору олан Мухтар Кәнҝәрлийә, директор мүавини Әзиз Гурбанова, тәрбийәчи мүәллимә Әләвиййә Мусайевайа, физика-рийазиййат мүәллимәси Гөнчә Тарвердийевайа, франсыз дили мүәллимәси – шаирә-драматург, Әмәкдар инҹәсәнәт хадими Кәмалә Ағайевайа, Азәрбайҹан дили-әдәбиййат фәнләрини тәдрис едән Зейнәб Һаҹыйевайа шаҝирдләрин дәвәтләрини гәбул едиб ҝөрүшә ҝәлдикләри үчүн миннәтдарлыгларыны билдирди.

    Бир дәгигәлик сүкутла дүнйаларыны дәйишмиш мүәллим вә онларын йетирмәләри йад едилдикдән сонра мәзунлар өзләрини тәгдим етдиләр: Назим Маһмудов, Әсҝәр Рәсулов, Мирзә Оруҹов, Низамәддин Әлийев, Пәрванә Ағайева, Әли Гәһрәманов, Фазил Садигов, Јенисей Һаҹыйев, Мирәләкбәр Сейидов, Мухтар Пашайев , Јелмар Мәһәррәмов, Әбдүл Гулийев, Елдар Гурбанов, Иса Һәтәмов, Камал Гасымов, Мейдан Байрамов, Һидайәт Гулийев, Назим Әлийев, Әләкбәр Вәлийев, Әли Һәсәнов, Әбдүррәһман Пирәлийев, Ислам Казымов, Сираҹәддин Һәсәнов, Шамил Сәфәрзадә, Мирзә Әсҝәров, Етибар Мусайев, мәрһум Фәррух Гулийевин оғлу Анар.
    Интернат мәктәбә бөйүк бир заман кәсийиндә — 29 ил рәһбәрлик етмиш Мухтар Кәнҝәрли тәһсил оҹағынын мәрһум педагог Иса Мәммәдовун илк директор олдуғу дөврдән-1961-ҹи илдән йарандығыны ачыглайараг тәһсил оҹағынын тарихиндән, бу илләр әрзиндә ҝөрүлән ишләрдән, шаҝирд вә мүәллимләрин мөһкәм интизамларындан, тәһсилә, тәдрисә ҝөстәрилән тәләбкарлыгдан, мәсулиййәтдән әтрафлы бәһс етди. Билдирди ки, бәзән ҝеҹә 2-3-дә интернатда рейд кечирәркән бир чох шаҝирдләрин дәрс һазырладыгларыны ҝөрүрдү. Елә бунларын нәтиҹәсидир ки, мәзунларын әксәриййәти йүксәк гиймәтләрлә али мәктәбләрә дахил олуб һәким, мүһәндис, йүксәк рүтбәли һәрбчи, мүәллим вә с. ихтисаслара йийәләндиләр. Онларын арасында тәһсилини Москва, Харков вә диҝәр шәһәрләрдә давам етдирәнләр дә олуб. Сонралар
    һәмишә тәһсил мүәссисәсинә әксәр мәзунларын хош сораглары ҝәлирди. Мухтар мүәллим һәмин илләр гызыл, ҝүмүш медаллара лайиг ҝөрүлән мәзунлар барәдә дә мәлумат верди.
    Гоҹаман мүәллимләр Әләвиййә ханым, Гөнчә ханым, Кәмалә ханым, Әзиз мүәллим өз тәәссүратларыны бөлүшүб хәйалән өтән илләрә гайытдылар. Һәмин ҝүнләри йенә онлара йашатдыглары үчүн мәзунлара миннәтдарлыгларыны билдириб тәшәккүр етдиләр, бу ҝөрүшдән түкәнмәз енержи алдыгларыны ачыгладылар. Нисбәтән ҝәнҹ, һазырда Бакынын Нәриманов районундакы 82 сайлы орта мәктәбдә чалышан Зейнәб ханым да үрәк сөзләрини деди.
Сонра мәзунлар өз севимли мүәллимләринә онлара чәкдикләри әзиййәт үчүн бир даһа миннәтдарлыгларыны билдириб үрәкләриндә бу әзиз инсанлара олан мәһәббәтдән данышдылар. Билдирдиләр ки, һәйатда газандыглары бүтүн уғурлара ҝөрә мәһз бу инсанлара борҹлудурлар. Шаҝирдләр өз мүәллимләринин шәхси нүмунәсиндән чох шей өйрәнибләр, һәр заман интернатын тәәссүбүнү чәкиб онлара лайиг олмаға, етимадларыны доғрултмаға чалышыблар.
Шаирә-драматург Кәмалә ханымын о илләрдә мәктәбин дивар гәзетиндә ҝетмиш вә сон дөврдә йаздығы шеирләри охундугдан сонра о, өз китабларындан тәдбир иштиракчыларына һәдиййә етди. Мәзунлар ханым мүәллимәләрә тәр ҝүлләр бағышладыгдан сонра хатирә шәкилләри чәкилди. Билдирилди ки, бундан сонра да сых-сых белә ҝөрүшләр кечириләҹәк.
    Тәдбирдә Нахчыван Мухтар Республикасынын Бакыдакы нүмайәндәлийинин мәсул ишчиләри вә диҝәр гонаглар да иштирак едирдиләр.

Һәмин тәдбирдән ҝөрүнтүләр            

Нахчыван шәһәр интернат мәктәби мүәллимләринин
мәзунларын бир групу илә ҝөрүшүндән видео ҝөрүнтүләр

          Ирадә Әсәдова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.