Инсан вә сүрәт

Print Friendly, PDF & Email

Инсан вә сүрәт.

Јер инсаны планетин ҝүнәш әтрафында 1/сан 500 км. сүрәтә уйғун дүшүнә билир.

1900 – ҹү илдән 1/сан 650 км. һәрәкәт сүрәтинә уйғун дүшүнмәйә башлады.

2000 – ҹи илдән йер инсаны даһа 1/сан 800 км сүрәтә уйғун әгли дүшүнҹә тезлийинә кечә билди. (Јер планети һәрәкәтинә мүтәнасиб олараг). Сон илләр әрәфәсиндә инсанлар башларынын ҝиҹәлләндийини, фырландығындан шикайәт едирләр. Бу хәстәлик вә хәстәлик әламәти дейил. Бу йер планетинин сәтһиндә олмагла информасийалар сүрәтидир ки, баш, бейин бу сүрәтә уйғунлашараг мүхтәлиф тезлик информасийаларыны йаддаш һүҹейрәләринә йерләшдирир.

1/сан 1000 км. информасийалар тезлийи сүрәтләринә һазырлашаг. Даһа Каинатын информасийалар тезлийи сүрәтинә йахынлашаг.

Ваһид Рзайев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.