Naxçıvan rəssamlarının portret yaradıcılığı (1950-1990)

  Naxçıvan rəssamlarının portret yaradıcılığı (1950-1990) Məqalədə boyakarlıq və qrafikanın əsasən janrlarından biri olan portret janrının xüsusiyyətləri, Azərbaycan incəsənətində portret yaradıcılığının tarixi kökləri və Naxçıvan rəs-samlarının 1950-1990-cı illərdə yaratdıqları portret janrındakı əsərlərindən bəhs edilir. Yara-dıcılıqları bu illərə təsadüf edən rəssamlardan Hüseyn Əliyev, Elmira Şahtaxtinskaya, İbrahim Səfi, Əkbər Kazımbəyov, Əyyub Hüseynov, Cəmil Müfidzadə, Şamil Qazıyev, Məmməd Qasımov, Yuran Məmmədov, Həmid Qasımov, Yavuz […]