Бир нечә сөз, бир нечә фикир

• Ағрысызлыг әһатәсиндә, ағрылы инсан. • Инсан дөрд мәфһум гаршысында аҹиздир: аҹлығын, сусузлуғун, йухусузлуғун, бир дә өлүмүн. • Инсанда дөрд йаддаш аләми вар: ҝөз, бәдән, дад, бир дә баш (кәллә). Дөрд ағрысыз (ағры вермәйән) варлыг әһатәсиндә олан инсан: сүд (ана), су, һава, битки аләми (гида) – бу дөрд мәфһум ҹанлы варлыға, ҹисмани аҝры вермәйәнләрдир (ағрысыздырлар). • Һейванат аләми үчүн дә […]

Гадир Әлийев. “Мемар Әҹәми Нахчывани йарадыҹылығында аһәнҝдарлыг» китабына ҝириш

Ҝенетик көкләри тарихин дәрин гатларына ҝедиб чыхан йералты сәрдабә вә уҹа йерүстү тутумдан гурулан йығҹам планы, вертикал композисийасы, динамик байыр гурулушу илә сечилән гүлләвари түрбәләр ХI – ХII йүзилликдә Азәрбайҹан мемарлығында үстүн йер тутурду.     Тәхминән 850 ил бундан әввәл Орта әср Мүсәлман Шәргинин бөйүк мемары, Нахчыван мемарлыг мәктәбинин нүмайәндәси Әҹәми Әбубәкр оғлу Нахчыванинин йаратдығы мемарлыг абидәләри һәмин дөвр […]

Нәһәнҝ Партлайыш

Ирландийа архийепископу Ҹеймс Ашер (1581-1656) Әһди-Әтигин вә башга гәдими мәнбәләрин мәтнини арашдырандан сонра белә нәтиҹәйә ҝәлиб ки, Илаһи каинаты е.ә.4004-ҹү ил сентйабр айынын 22-дән 23-нә кечән ҝеҹә йарадыб. Бу дәгиг тарих Гәрб тәригәтли хачпәрәстләр үчүн бу ҝүнәдәк инкаредилмәздир. Инанмайан өзү һесаблайыб йохлайа биләр.     Астрофизикләр зәнн едирләр ки, каинатдакы обйектләрин йалныз 5 фаизи ҝөзә ҝөрүнәндир, чүнки ишыг сачандыр. Даһа […]

1 5 6 7