Əҹәми сәнәтинә јени елми јанашма

Мемарлыг намизәди Гадир Әлийевин “Мемар Әҹәми Нахчывани йарадыҹылығында аһәнҝдарлыг” адлы елми әсәри даһи мемар, классик Азәрбайҹан мемарлыг мәктәбинин баниси Әҹәми Әбубәкр оғлу Нахчыванинин һәйат фәалиййәти вә сәнәтинә һәср олунмуш илк вә дәйәрли монографик тәдгигат кими мүһүм әһәмиййәтә маликдир. Бу әсәрлә Гадир Әлийев ҝөркәмли сәнәт хадими Әҹәми Нахчывани һаггында мемарлыгда мөвҹуд олан бошлуғу долдурмаға хидмәт едир. Охуҹулара тәгдим олунан китаб мемар […]

«Мемар Әҹәми Нахчывани йарадыҹылығында аһәнҝдарлыг” китабына мүәллиф Гадир Әлийевин сөзөнүсү

Сонсуз бир үммана бәнзәйән зәнҝин мәдәниййәт тарихимиз инсан зәкасынын мәһсулу олан надир елм, фәлсәфә вә сәнәт инҹиләри илә долудур. Халгымыз үчүн даими гүввәт вә гүрур дуйма гайнағы тәшкил едән бу тарихи инҹиләрин гейрәтлә арашдырылмасы,  дәйәрләндирилмәси вә мүһафизә едилмәси йашадығымыз бу бөһранлы ҝүнләрдә сон дәрәҹә ваҹиб олан мүгәддәс вәзифәләримиздән биридир. Мәдәниййәт тарихимизи бу ҝүн дә дөнә-дөнә диггәт вә һөрмәтлә арайанлар мин […]

Ҹәфәр Гијаси өн сөз

Үзлүк материалынын тәбии өз үмлүлүкләри вә онун мемара һансы имканлары вермәсиндән чох шей асылыдыр. Бу бахымдан Сәлҹуглар дөврү бишмиш кәрпиҹин тикинти вә бәзәк материалы кими мемарлыгда тәнтәнәси дөврү олду. Бөйүк Сәлҹуглар әразисинин чох йериндә олдуғу кими, Азәрбайҹанын да Ҝәнҹәдән Гәзвинәҹән әсас һиссәсиндә кәрпиҹдән йығылан «сәлҹуг үслубу» бәзәк апарыҹы мемарлыг декору иди. Бөйүк конструктив-техники, игтисади, еләҹә дә декоратив имканлары олан бишмиш […]

1 11 12 13