ЈАРАНЫШ КИТАБЫНЫН Ачыгламаларына хидмəт едəн ҮМИДИМИЗ СƏНƏДИР Китабы

  Бөјүк Јараданын Өзүнүн Мəрһəмəти вə Лүтфүндəн Јер үзүнүн бəшəријјəтинə Ваһид Зејнал оғлу Рзајев васитəси илə Ҝөндəрдији Мүгəддəс “Јараныш” Китабы 1999-ҹу илин мајында Бакыда “Нəрҝиз” нəшријјатында Азəрбајҹан дилиндə кирил əлифбасы илə чап едилмишдир.    Китабда Бөјүк Јарадан Өзү вə Мүгəддəслəри (Мəлəклəри), Каинатын, ҝүнəшлəрин вə планетлəрин, о ҹүмлəдəн Јерин гурулушу, һəрəкəтлəри һаггында инсанлара билҝилəр Вермишдир. Бурада Каинатын вə бəшəријјəтин јаранышынын илкин […]

ЈАРАНЫШ КИТАБЫ (фото)

БӨЈҮК ЈАРАДАН Дејимлəрини — ЈАРАНЫШ КИТАБЫНЫ — Јазыја Ҝəтирəн Рзајев Ваһид Зејнал оғлунун 1999 — ҹу илдə Бакыда «Нəрҝиз» нəшријјатында чап етдирдији Һəмин КИТАБЫН фото вариантыны Сизə тəгдим едирик.       Kitabı Yüklə    

ЈАРАНЫШ КИТАБЫ

Бөјүк Јараданын Өзүнүн Мəрһəмəти вə Лүтфүндəн Јер үзүнүн бəшəријјəтинə Ваһид Зејнал оғлу Рзајев васитəси илə Ҝөндəрдији Мүгəддəс “Јараныш” Китабы 1999-ҹу илин мајында Бакыда “Нəрҝиз” нəшријјатында чап едилмишдир.     Китабда Бөјүк Јарадан Өзү вə Мүгəддəслəри (Мəлəклəри), Каинатын, ҝүнəшлəрин вə планетлəрин, о ҹүмлəдəн Јерин гурулушу, һəрəкəтлəри һаггында инсанлара билҝилəр Вермишдир. Бурада Каинатын вə бəшəријјəтин јаранышынын илкин вə сонракы чағлары, фəрдлəрин ҹанлылар […]

Интигам Солтаны таныјаг: Мəн феминистəм (мүсаһибə)

Əн дəjəрли, гиjмəтли сəрвəтлəр jерин алтында олур. Онлары истəдиjин ваxт əлин чатан jердə тапыб ҝөтүрə билмəзсəн. Бунун үчүн əзиjjəт чəкмəк лазымды. Дəjəрли, гиjмəтли инсанлар да белəди. Һəр ан,  истəдиjин ваxт растлаша билмəзсəн. Бəлкə дə чоxларымызын ҝөзү өнүндəдилəр.  Садəҹə,  ҝөрдүjүмүз гəдəр олдугларыны дүшүнүрүк.  Киминин шансы садəҹə бурда битир — ҝөрдүjү гəдəр саныр, кимининсə бəxти ҝəтирир — растлашдығы садə инсанын əсил дəjəрини […]

НАXЧЫВАН АБИДƏЛƏРИ ЕНСИКЛОПЕДИЈАСЫ

Редаксијадан        Азәрбаjҹан Республикасынын ајрылмаз һиссəси олан Наxчыван Муxтар Республикасы сон иллəрдə сосиал-игтисади, сијаси вə мəдəни ҹəһəтдəн чоx сүрəтлə инкишаф едир. Һəјата кечирилəн ҝенишмигјаслы гуруҹулуг, абадлыг вə јенидəнгурма ишлəри Азəрбајҹан xалгынын үмуммилли лидери Һејдəр Əлијевин вə онун сијаси курсуну уғурла давам етдирəн Азəрбајҹан Республикасынын Президенти Илһам Əлијевин, Наxчыван МР Али Мəҹлисинин Сəдри Васиф Талыбовун ады илə сыx бағлыдыр. Гəдим […]

Тур Һеjердал оғлу Тур Һеjердал илə мүсаһибə

“Гәдим викингин скелетинин вә индики азәрбаjҹанлыларын ДНТ-синин анализи бу халгларын гоһумлуг әлагәләринин олдуғуну сүбут етди”     Азәрбаjҹанда Осло Университети (Норвеч) илә бирликдә Азәрбаjҹан алимләри тәрәфиндән тәшкил олунмуш вә мәшһур сәjjаһын Азәрбаjҹана илк сәфәринин 30-иллиjинә, Азәрбаjҹанын мүстәгиллиjинин 20-иллиjинә вә Осло Университетинин 200-иллиjинә һәср олунмуш “Тур Һеjердал вә Азәрбаjҹан” мөвзусунда 4-ҝүнлүк елми-практики конфранс кечирилир.   Геjд едәк ки, Тур Һеjердал дүнjа […]

1 2 3 4