10 декабр Айдын Әзимбәйовун ад ҝүнүдүр

Print Friendly, PDF & Email

Академик, Сосиалист Әмәйи Гәһрәманы Наҹим Хамрайев
Айдын Әзимбәйов һаггында
Әсл инсан харктеринин ҹизҝиләри

Айдын Әлибәй оғлу Әзимбәйовла арамызда олан мөһкәм киши достлуғу-нун гырх иллик тарихи вар. Бу илләр әрзиндә мүнасибәтләримизин дәйишмәз-лийинә, садиглийинә, ону гиймәтләндирмәк вә горуйуб сахламаг баҹарығына ҝөрә даһа чох Айдына миннәтдар олмалыйам.
Онунла мүхтәлиф саһәләрдә ишләмәйимизә бахмайараг, Аҹ Чөлүн — Өзбә-кистанын Сырдәрйа вилайәтинин 300 мин һектар саһәни әһатә едән бу ән бөйүк, сусуз вә мәскунлашмамыш массивинин фәтһ едилмәси илә бағлы мүхтәлиф тә-сәррүфат мәсәләләри илә әлагәдар тез-тез ҝөрүшмәли олурдуг.

Айдын Әзимбәйов кими йүзләрлә мүтәхәссисин сайәсиндә бурада бир мил-йона йахын әһалиси олан йени инзибати вилайәт йарадылды.
Истеһсал ҝүҹү 200 куб/сан олан нәһәнҝ, уникал Ҹизак Насос Стансийас-нын иншасында вә аваданлыгларын монтажы ишләринин тәшкил олунмасын-да да Айдын Әлибәйович йахындан иштирак едирди.
Чох гыса мүддәт әрзиндә памбыг тарлаларынын суварылмасы үчүн тәҹили су верилмәси тәләб олундуғундан бу истигамәтдә иш дайанмадан, бүтүн ҝүн әр-зиндә чох ҝәрҝин шәраитдә давам едирди. Бу йердә Айдын Әлибәйовичин ха-рактериндәки чох дәйәрли кейфиййәтләри хүсуси гейд етмәк истәйирәм. Айдын Әзимбәйов һеч вахт емосийалара гапанмыр вә ишчи коллективиндә йаранан һәр һансы негатив әһвал-руһиййәнин гаршысыны дәрһал алмағы баҹарырды. О, һәссаслыгла вәзиййәтин мүрәккәблийини һисс едир вә данышдығы бир гайда олараг, чох йеринә дүшән, йумористик әһвалатларла бу ҝәрҝинлийин азалдыл-масына наил олурду. Һәм дә онун данышдыглары ади ләтифә йох, чох мәналы, әйләнҹәли, һәм дә мүдрик һәйат һадисәләри олурду. Хейирхаһлығы, үнсиййәт-ҹиллийи, һәмкарлары вә фәһләләрлә һөрмәтлә давранмасы, тәшкилати мәсәлә-ләри оператив һәлл етмә габилиййәти Айдын Әлибәйовичин бөйүк һөрмәт са-һиби олмасына вә онун профессионал иншаатчы кими сайылыб-сечилмәсинә зәмин йарадырды. Өзбәкистан Назирләр Совети Нәглиййат шөбәсинин мүдири вә Республиканын Автомобил Нәглиййаты Назири вәзифәсинә тәйин олунан-да да о, өзүнүн һейрәт доғуран фәаллығы, ҝөрдүйү ишә виҹданла вә мәсулий-йәтлә йанашмасы илә фәргләнирди.

Азәрбайҹан Республикасы рәһбәрлийинин чох мүдрик гәрары илә Айдын Әлибәйович Әзимбәйовун Өзбәкистана сәфир тәйин едилмәси бизи — онун достларыны һеч дә тәәҹҹүбләндирмәди. Сөзсүз ки, бу заман онун узун мүддәт бу Республикада йашамасы, рәһбәр вәзифәләрдәки чохиллик тәҹрүбәси вә адамларла тез дил тапа билмәси, фитрән тәрбийәли, тәмкинли, олмасы вә әл-бәттә ки, дипломат кими шәхси кейфиййәтләри нәзәрә алынмышды. Онун тәйи-наты илә Азәрбайҹан Республикаынын Өзбәкистандакы сәфирлийи ән фәал гурумлардан биринә чеврилә билди.
Чохлу сайда мүхтәлиф, бирҝә мәдәни тәдбирләр кечирилир, милли кало-рит вә адәт-әнәнәләр нәзәрә алынмагла, ҝениш вә рәнҝарәнҝ милли байрамлар гейд едилирди.

Республика рәһбәрлийи илә чох ҝөзәл шәхси вә ишҝүзар әлагәләри олан Айдын Әзимбәйов Азәрбайҹан Мәдәниййәт Мәркәзи үчүн һәлли һеч дә садә олмайан йер сечилмәси, сәфирлийин йени бинасынын инша едилмәси, даһи Азәрбайҹан шаири Низами Ҝәнҹәвинин һейкәлинин уҹалдылмасы кими бир чох мәсәләләрин оператив һәллинә наил ола билмишди. Өзүнүн чох зәнҝин ин-шаатчы тәҹрүбәсиндән вә тәшкилатчылығындан истифадә едәрәк, о, чох гыса бир мүддәт әрзиндә бу обйектләрин тикинти ишләрини баша чатдырды, әтраф әразини абадлашдырды. Инди Дашкәндин ҝөзәл үмуми мемарлығына һармоник дахил олан бу тикилиләр, шүбһәсиз, ону даһа да ҝөзәлләшдирмишдир.
Азәрбайҹан диаспору Өзбәкистандакы ән өнәмли диаспорлардан биридир. Шиширтмәдән демәк олар ки, Айдын Әлибәйович һәр бир һәмвәтәнини шәх-сән таныйыр. О, мүбаһисәли, һәрдән конфликт характери алмыш мәсәләләрин һәллиндә шәхсән иштирак едир, әмәк вә мүһарибә ветеранлары, йашлы нәслин нүмайәндәләри вә ҝәнҹләрлә ҝөрүшләр тәшкил едирди. Ҝөстәрдийи һәссас вә гайғыкеш мүнасибәтә ҝөрә адамлар онунла тәмасда олмаға ҹан атыр, сәфирлә ҝөрүшдүкдә хейирхаһ мәсләһәт алаҹагларына вә онларын проблемләринин һәл-линә мүтләг көмәк едиләҹәйинә инанырдылар. Айдын Әлибәйович Өзбәкис-танда аккредитә олунмуш диҝәр өлкәләрнин дипломатик корпуслары илә дә чох ҝөзәл, етибарлы мүнасибәтләр йарада билмишди.
Азәрбайҹан вә Өзбәкистан Республикалары арасында достлуг әлагәләринин даһа да мөһкәмләндирилмәси вә инкишаф етдирилмәсинә ҝөрә Өзбәкистан дөв-ләтинин рәһбәрлийи сәфир Айдын Әлибәй оғлу Әзимбәйову «Халглар Достлу-ғу» ордени илә тәлтиф етмишдир.

Дост өлкәнин сәфиринин белә бир йүксәк орденлә тәлтиф едилмәси кими гейри-ординар бу факт онун шәхси вә хидмәти кейфиййәтләринин йүксәк сә-виййәдә етирафына шәһадәт верирди. Узун илләр бойу рәһбәр вәзифәләрдә ча-лышмасы Айдын Әзимбәйовун характеринин дәйишмәсинә сәбәб ола билмәди. Заман вә шәраит чох вахт инсанлар арасындакы мүнасибәтләрә тәсирсиз гал-мыр. Һалал, ләйагәтли вә әхлаглы олмаг, йахшылығы унутмамаг кими гиймәтли инсани кейфиййәтләри неҹә горуйуб сахламалы? Надир һалларда кимәсә, бүтүн шүурлу һәйаты бойунҹа, бу ән йахшы инсани кейфиййәтләри горуйуб сахлайа билмәк нәсиб олур.

Мән чох шадам ки, һәйатымда Айдын Әзимбәйов кими бир инсанын йери вар вә өтән илләр бизим гаршылыглы меһрибанлығымыза, ән йахшы һиссләри-мизә тәсир ҝөстәриб, дәйишдирә билмәйиб.
Наҹим Хамрайев,
Өзбәкистан вә Русийа
Кәнд Тәсәррүфаты Елмләри
Академийасынын академики,
техника елмләри доктору, профессор,
Сосиалист Әмәйи Гәһрәман
“Айдын Әзимбәйов — Тарихлә сәсләшән өмүр йолу” , Мәһәррәм Заман , “Зийа” Нәшриййат Полиграфийа Мәркәзи, Бакы 2012 сәһ 91-94

 

Айдын Әзимбәйов  шәкилләр

Айдын Әзимбәйов видео

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.