Әмим — Фикрәт Рзайев

Print Friendly, PDF & Email

Бу ҝүн сәһәр аҹы хәбәрлә ачылды ҝөзләрим! Инана билмирдим ешитдикләримә! Амма… әмим артыг һәйатда йох иди! Варлығыны һәр ан ҝөрмәк истәсәм дә, нәдәнсә, бәзән узаг галдығым инсан иди О! Ушаглығымдан белә она дуйдуғум севҝи сырф әми севҝиси дейилди: бөйүк инсан иди әмим мәним үчүн! Идеал образ иди һәйатымда! Јерә бағлы севҝийлә чох истәмирдим ону ,

Јердән вә һәр шейдән йүксәкликдә бир бағлылыг вар иди әмимә гаршы чүнки, Рзайев Фикрәт әмим иди мәним! Јазылышда вә йахуд дейилишдә ади сөз кими ҝөрүнсә дә Ода бир Рзайев иди! Рзайев аиләсинин бөйүк вә йашлы үзвү иди Фикрәт Рзайев. Данышмағы елә дә хошламазды, чох вахт гырагдан дуруб она баханда, сакитчиликдә, олдуғу йердән узаглыгда ҝөрәрдим ону! Атамла олан сөһбәтләринә шаһидлик едә билдийим үчүн, фәргли биләрдим һәрдән өзүмү чүнки, бу шанс мәнә бәхш олунмушду. Онлары динләдикдә гулагларымдан инсан сәсләри силинәрди. Даһа башга ҹүр, даһа раһат олардым. Әмим раһатлыгла вә хошлугла һәйата бахырмыш кими ҝөрүнсә дә, бәзән үрәйинин бир йериндә ушаглыгдан галма ҝизли ағрыны ҝөзләринә һәр бахдыгҹа һисс едәрдим! Мәндән һәр заман дәрсләримин неҹә ҝетдийини сорушарды! Һәрдән дүшүнәрдим: тәһсилими артыг ики илди битирдийим һалда, әмимин һәмишә бизә ҝәләндә сорушдуғу суалын нийә бу олдуғуну?! Өзлүйүмдә ҹаваб тапдым бу ҝүн! Әмим, әслиндә, бизлә бағлы олан наилиййәтләрә севинирди. Евин ән кичийи олмағыма бахмайараг, мәндән дә истәдийи даһа йахшы наилийәтләрә саһиб олмағым иди! Әмимин наилиййәтләри дә мәни вә аиләмизи севиндирирди! Бизә вердийи севинҹлә йанашы, доғулдуғум өлкәйә дә өз “Сөз” китабыйла сөзүнү деди Фикрәт Рзайев! Атамла ата айры олсалар да, Рзайев сой адында бир идиләр әслиндә! Ја да Ваһид Рзайевин сөзүйлә десәк, онлар “әкиз талейли” гардашлар идиләр бу сойад алтында! Бизә бәхш олунмуш бир пайды бу, бу бизим талейимизди бәлкә дә, паклыгла, йахшылыгла, меһрибанлыгла дүзҝүнлүйә доғру йары пайы әлимиздә ола билән! …Бу ҝүн талейимиздә ағыр ҝүндүр. 28 феврал 2013-ҹү ил Фикрәт Рзайеви О ағ Ишыға, гайыдышына, әбәдилийинә бағышладығымыз ҝүндү!Инсан олараг, о аҹыны йашадығымыз ҝүндүр! Бу ҝүн атамын ҝөзләриндә ҝөрдүйүм кәдәр инсанлыгдан узаг, инсанлыға хас олмайан кәдәр иди. Атамын нә гәдәр пис олдуғуну онун дедийи сөздән баша дүшмәк елә дә чәтин дейилди! Ваһид Рзайевин; атамын “Дәдәм өлдү, ағламадым, анам өлдү, ағламадым, Фикрәт өлдү… ағладым, Фикрәт… ағлатды мәни!” демәсийлә әмими нә гәдәр чох истәдийини бу ҝүн бир даһа баша дүшдүм. Әминәм ки, әмим йенә о сакитчиликдә өз сакитчилийинә говушуб артыг! Үрәйинин бир йериндә галма о ҝизли ағрыдан да хилас олараг, ишыглы нәтиҹәләринә йетишиб артыг! Әмими чох истәйирдим — нә гәдәр утаныб дейә билмәсәм дә! Бу ҝүн пис олуб үзүлсәм белә, онун раһатлыг ичиндә өз раһатлығына говушдуғуну билмәк тәсәлли едир мәни! Ахырынҹы дәфә телефонла данышаркән бизә ҝәлмәйини истәмишдим. Сойугларын кечиб, һаваларын истиләшдийи ҝүнәшли ҝүнләрдә ҝәләҹәйини деди! Әмим Сөз верди вә… сөзүнү тутуб ҝүнәши өз бөйүклүйүйлә тәкҹә мәнә йох, бүтүн бәшәрә бәхш едәрәк ҝәлди вә ҝетди! Мәним үчүн әмим бәнзәрсиз шәхсиййәт иди. Мәним әмим Фикрәт Рзайев иди! Һәр кәсин әмисиндән фәргли олараг — чүнки, о да бир Рзайев иди!

Фәхриййә Рзайева
28.02.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.