Әждәр Фәрзәлинин «Дәдә Горгуд јолу» китабы

Print Friendly, PDF & Email

Истедадлы тəдгигатчы Əждəр Фəрзəлинин “Дəдə Горгуд ыолу” китабı дилчилик, əдəбиыыатшүнаслıг, фолклоршүнаслıг, тарих, фəлсəфə, археологиыа, етнографиыа, етимологиыа, жрналистика вə саир елмлəрин говшағıнда гəлəмə алıнмıшдıр. Мүəллиф өз гаршıсıна ыурдумузун тарихи хəритəсини ыени анламда ачıгламағı мəгсəд гоымушдур. Гүҹлү бəдии-поетик тəфəккүр, елми ишə сонсуз марағı, жрналистлик пешəси ону бу ишə, ачıг зəхмəтə сөвг етмиш, республикамıзı, хүсусəн Гəнҹəбасар, Гарабағ бөлүклəрини дөнə-дөнə, гарıш-гарıш гəзмиш, топонимлəримизи дəриндəн өырəнмишдир. 20-25 илдəн артıг бир дөврдə мүнтəзəм сурəтдə саысıз мəгалəлəрлə мəтбуатда чıхıш етмиш, 1989-ҹу илдə “Дəдə Горгуд ыурду” адлı китабıнı бурахдıрмıшдıр. həм мəгалəлəри, həм дə илк елми китабı рəғбəтлə гаршıланмıшдıр. О, өз ахтарıшларıна бир ан да олусн ара вермəмиш, ыени əдəбиыыатларı, мөвҹуд тəдгигатла бағлı консепсиыаларı, мүхтəлиф, бир-биринə зидд мүлахизəлəри өырəнмəыə чалıшмıш, лазıм гəлəндə “оппонентлəри” илə полемикаыа гирмəкдəн дə чəкинмəмишдир. Онун излəдиыи гаыəнин гаынагларı тəкҹə елми əдəбиыыатларла, лүғəтлəрлə, əски вə мүасир тарихи сəнəдлəрлə мəхдудлашмамıш, гəздиыи, олдуғу обаларда, махалларда ел ағсаггалларı вə сəнəткарларı илə дə гөрүшмүш, халгıн ыаддашıндан гиымəтли “инҹилəр” топламıшдıр.

  О, ыүзлəрлə сөзлəрə, терминлəрə, дашлашмıш адлара, үнванлара мүхтəлиф ыөндəн ишıг тутмуш, мүасир, вəтəндашлıг мөвгеыиндəн өз фикирлəрини, мүлахизəлəрини ирəли сүрмүшдүр. Үмумəн, онун гəнаəтлəрини, гəлдиыи нəтиҹəлəри доғру, инандıрıҹı вə əсасландıрıлмıш хесаб етмəк олар. Бунунла ыанашı, мүбахисəли гөрүнəн, бəзəн там сүбута ыетирилмəыəн фикирлəр дə китабда аз деыилдир. Гөрүнүр, ыени ахтарıшлар мүəллифи өз мəгсəдинə чдаха да ыахıнлашдıраҹаг.

Əлбəттə, бу шəкилдə “Дəдə Горгуд ыолу” китабıнı нəшр етмəк олар, халгıмıза белə китаблар чох гəрəклидир.

  Гүман едирк ки, бу китаб охуҹуларıн вə мүтəхəссислəрин диггəтини ҹəлб едəҹəк, онларда бөыүк мараг оыадаҹаг.

Əли Салəддин,

Филологиыа елмлəри доктору,

 

Китабы Јүклә

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.