Һесабат “АгРа” ЕИДИБ-ин бир иллик фәалиййәтинә даир

Print Friendly, PDF & Email
“Агра” Елмин Инкишафына Дҽстҽк Иҹтимаи Бирлийи (“АгРа” ЕИДИБ) Азҽрбайҹанын һҽртҽрҽфли, чохшахҽли тарихинин, етнографийасынын, мҽдҽниййҽтинин,елминин дҽриндҽн вҽ һҽртҽрҽфли ҿйрҽнилмҽси, ҿзүмүзүн бунлары билмҽси вҽ дүнйайа чатдырылмасы мҽгсҽди илҽ йарадылмышдыр.
 
Иҹтимаи Бирлийин рҽсми гейдиййатдан кечмҽ тарихи 2012-ҹи илин пайызы олса да һҽмин вахтадҽк ейни дүшүнҹҽли инсанлар һҽмин идейаларын дашыйыҹысы олмуш, ҿз ҿнҽмли фикирлҽри , йазылары, мүхтҽлиф сҽпҝили арашдрымалары, ҽсҽрлҽри илҽ бизлҽри бу ишлҽри ҝҿрмҽк үчүн руһландырмыш, ҝедҽҹҽйимиз йола ишыг салмышлар.
 
Бунлар һҽм бу ҝүн бизимлҽ бирҝҽ бу һҽйатда йашайанлар вҽ ейни заманда дүнйасыны дҽйишмиш ҝҿркҽмли зийалылармыздыр. Онларын бир гисмини бу ҝүнлҽрдҽ йад етмҽк истҽрдик. Һагга говушанлар: Ҽждҽр Фҽрзҽли, Елман Ҽлийев, Айдын Ҽзимбҽйов , Мҽһҽррҽм Заман , Фикрҽт Рзайев, Имдад Тағыйев, Асҽф Надиров, Ариф Ҽлийев вҽ башгалары. Һазырда бизимлҽ бирҝҽ бу ишлҽри давам етдирмҽйҽ чалышанлар: Нуғай Ҽлийев, Аббас Сейидов, Гафар Ҽлийев, Фирудун Рзайев, Баһадур Таһирбҽйов, Севда Микайылгызы, Ҝүларҽ Мунис, Асиф Кҽнҝҽрли, Ниҹат Садыглы , Чимназ Ҽзизгызы , Һҽсҽн вҽ Мҿһсүн Исмайыловлар, Севил Рүстҽмзадҽ Фҽхриййҽ Рзайева, Рауф Руфуллайев, Булудхан Хҽлилов, Ҽкрҽм Мҽммҽдли, Назим Ҽкбҽров, Рүфҽт вҽ Ҽкрҽм Һүсейнзадҽлҽр, Анар Рзайев, Исмайыл Һаҹыйев, Рамиз Дҽниз, Аббас Гарачуҝлу, Рамин Мҽммҽдов, Мухтар Гасымзадҽ, Ҹаһанҝир Ҽлибҽйзадҽ, Фикрҽт Казымов вҽ башгаларыдыр. Бу сийаһыны даһа да узатмаг олар вҽ дүшүнүрүк ки, адларыны чҽкмҽдийимиз, лакин бизимлҽ ҽмҽкдашлыг едҽн достларымыз да биздҽн инҹимҽз.
Һҽм ҽввҽллҽр һҽм дҽ һазырки дҿврдҽ “АгРа” ЕИДИБ ҿз фҽалиййҽтини йаранма мҽгсҽдлҽринҽ уйғунлашдырмаға чалышмыш вҽ Азҽрбайҹанын гҽдим вҽ индики елми, тарихи , мҽдҽниййҽти , етнографийасы илҽ ҽлагҽли аз билинҽн лакин чох ҿнҽмли олан материаллары топлайыб Сизлҽрҽ чатдырмаға чалышмышдыр.
 
Ҝҽлин ҿврагла (сайт) ҽлагҽли бҽзи мҽгамлара нҽзҽр йетирмҽйҽ чалышаг. (19.05.2014 тарихҽ)
 
Јаранма тарихи 21.05.2013
Бу ҝүнҽ охуҹу сайы 8479 (йарандығы вахтдан һҽр ҝүн артмагла,нҽфҽр)
Онларын таныш олдуғу
материалларын сайы 53537 (материал,нҽфҽр)
Охуҹуларын материаллара
орта бахыш сайы 6,3 (материал,нҽфҽр)
Ҿлкҽлҽрин сайы 115 (50+47+17+1)
О ҹүмлҽдҽн: (бахыш сайлары ҽн чох олан илк он ҿлкҽ бунлардыр)
Азҽрбайҹандан 4934 (охуҹу)
АБШ-дан 1966 (охуҹу)
Ирандан 528 (охуҹу)
Русийа Федерасийасындан 397 (охуҹу)
Ирландийадан 264 (охуҹу)
Түркийҽдҽн 91 (охуҹу)
Бҿйүк Британийадан 42 (охуҹу)
Алманийадан 36 (охуҹу)
Газахстандан 26 (охуҹу)
Украйнадан 25 (охуҹу)
 
Ҿтҽн бир ил ҽрзиндҽ ҽн чох диггҽт чҽкҽн материаллар ашағыдакы  мҿвзуларда (вҽ йа мүҽллифлҽрин) йазылар олмушдур:
 
Мүҽллифлҽр үзрҽ: Рамиз Дҽнизин Нҽсиррҽддин Туси илҽ бағлы арашдырмалары
Ваһид Рзайевин Елмин мүхтҽлиф саһҽлҽринин ҽһатҽ едҽн йазылары
Фикрҽт Рзайевин дилчиликлҽ бағлы арашдырмалараы
Ҽждҽр Фҽрзҽлинин Ҝҽмигайа Гобустан ҽлифбасы вҽ мҽдҽниййҽти илҽ бағлы арашдырмалары
Мҽһҽррҽм Заманын Салвадор Дали илҽ ҽлагҽли йазысы
Баһадур Таһирбҽйовун Системолоҝийа, “Мүрҽккҽб садҽлик вҽ садҽлик мүрҽккҽблийҽ” даир арашдырмалары
Ҽкрҽм Мҽммҽдлинин Азҽрбайҹан Инҹҽсҽнҽти-муғамы, йаллысы илҽ ҽлагҽли йазылары
 
 
Мҿвзулар үзрҽ исҽ ҽн чох диггҽт чҽкҽн ашағыдакылар олмушдур:
 
Гҽдим тарихимиз, Ҝҽмигайа, Гобустанла ҽлагҽли
Дилчиликлҽ бағлы, хүсусилҽ Азҽрбайҹан дили, дилчилийи илҽ ҽлагҽли арашдырмалар
Гҽдим адҽт ҽнҽнлҽримиз , фҽлсҽфҽмиз , елмимиз барҽдҽ йазылар
Ҝҽлҽҹҽйҽ йҿнҽлик елмимиз барҽдҽ йазылар “Биз Азҽрбайҹанлылар
бҽшҽр мҽдҽниййҽтинҽ нҽ вермишик вҽ инди нҽ веририк вҽ ҝҽлҽҹҽкдҽ нҽ верҽ билҽрик” мҿвзуларында йазыланлар
АМЕА-нын Нахчыван бҿлмҽсинин тҽдгигатлары
 
 
Бүтүн бунларла бҽрабҽр һесаб едирик ки, ҝҿрүлҽн ишлҽр һҽлҽлик азлыг тҽшкил едир вҽ бу истигамҽтлҽрдҽ гаршымызда ҝҿрүлҽҹҽк ишлҽримиз чохдур. Бҽзи бҿлмҽлҽрдҽки материалларын азлығы: хүсусилҽ дҽгиг елмлҽр; рийазиййат ,физика , кимйа, астрономийа, гҽдим фҽлсҽфҽмиз вҽ с. вҽ и.а, бу истигамҽтлҽрдҽ арашдырмаларын апарылмасы вҽ ҽлавҽ материалларын топланмасыны тҽлҽб едир. Она ҝҿрҽ дҽ биз һҽм йашлы нҽсли, һҽм дҽ ҹаванлары , ҝҽнҹлҽри бу мҽсҽлҽлҽрҽ даһа сурҽтлҽ , шҿвглҽ гошулмаға дҽвҽт едир вҽ һесаб едирик ки, бу чағрышымыз онлар тҽрҽфиндҽн ешидилҽҹҽк вҽ ҿврагымыз даһа зҽнҝинлҽшҽҹҽкдир.
 
Сонда ону да гейд едҽк ки һеч бир донордан малиййлҽшмҽйҽн (Ҽ.Фҽрзҽлининин “Ноев Ковчег и Гямигая-Гобустанский алфавит” китабы истисна олмагла ) диндҽн, сийасҽтдҽн , һҽр ҹүр тҽнгиддҽн узаг тутулмаҝы дүшүнҽн “АгРа” ЕИДИБ һазырда ҽтрафында олан вҽ ҝҽлҽҹҽкдҽ бу ишлҽрҽ гошулаҹаг дүшүнҹҽли инсанларымызын кҿмҽйи илҽ Үмуммилли Лидеримиз Һейдҽр Ҽлийевин “Азҽрбайҹан дүнйайа ҝүнҽш кими доғаҹаг!” идейасынн реаллашдырылмасы мҽгсҽди илҽ бу мҽсҽлҽлҽрҽ даһа сүрҽтлҽ вҽ үрҽкдҽн гатылаҹаг вҽ бизим баш шүарымыз оалн “Елм елмдҽдир.Тҽдгигат, арашдырма елмдҽдир. Бҽшҽриййҽт елм ҽһатҽсиндҽ, елмдҽдир! Нҽтиҹҽлҽр елмдҽдир!” девизини һҽйата кечирмҽклҽ бизҽ вҽ ҿзүнҽ кҿмҽклик етмиш олаҹаглар вҽ “Ҿзүмүзү таныйаг милли кимлийимизи дҽрк едҽк, дҽйҽрлҽримизи унутмайаг” тезиси реаллашаҹаг, она ҝҿрҽ ки, өзүмүз өзүмүзү танымасаг, башгаларына да өзүнмүзү таныда билмәйәҹәйик.
 
“АгРа” Елмин Инкишафына Дҽстҽк Иҹтимаи Бирлийинин Идарҽ Һейҽтинин үзвлҽри:
 
Мирҽлҽкбҽр Сейидов
Ваһид Рзайев
Султан Ҽлийев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.