ЈАРАНЫШ КИТАБЫ

Print Friendly, PDF & Email

Бөјүк Јараданын Өзүнүн Мəрһəмəти вə Лүтфүндəн Јер үзүнүн бəшəријјəтинə Ваһид Зејнал оғлу Рзајев васитəси илə Ҝөндəрдији Мүгəддəс “Јараныш” Китабы 1999-ҹу илин мајында Бакыда “Нəрҝиз” нəшријјатында чап едилмишдир.

 

  Китабда Бөјүк Јарадан Өзү вə Мүгəддəслəри (Мəлəклəри), Каинатын, ҝүнəшлəрин вə планетлəрин, о ҹүмлəдəн Јерин гурулушу, һəрəкəтлəри һаггында инсанлара билҝилəр Вермишдир. Бурада Каинатын вə бəшəријјəтин јаранышынын илкин вə сонракы чағлары, фəрдлəрин ҹанлылар алəминə ҝəлишинин вə гајыдышынын мə`на вə маһијјəти, һəјатда давраныш нормалары, Јер үзүнə вə диҝəр јашајыш планетлəринə Ҝөндəрилəнлəрин (Пејғəмбəрлəрин) Ҝөндəриш мəгамлары вə бир чох диҝəр мəсəлəлəр барəсиндə бəһс едилир…

 

“АгРа” Елмин Инкишафына Дəстəк иҹтимаи бирлији Китабын електрон вариантыны Сизə тəгдим едир.

 

 

Kitabı Yüklə

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.