Системолог-алим Баһадур Таһирбәйов

Print Friendly, PDF & Email

Системолог-алим Баһадур Таһирбәйов
Тәрҹүмейи-һал
Таһирбәйов Баһадур Байрам оғлу
2 ийул 1956-ҹи ил Сумгайыт шәһәриндә (Азәрбайҹан) анадан олуб.
Елми марагларын даирәси – системолоҝийа вә бу елмин тәбиәт елмләринә, игтисадиййата, мәдәниййәтшүнаслыға, дийаршүнаслыға, етнографийайа, сосиолоҝийайа, демографийайа, технографийайа вә с. тәтбиги. Системолог-гайдалар һаггында елмдир.

 Тәһсил:
8 №-ли хүсуси мусиги мәктәби – фортепиано синфи (Бакы, 1961-1967).

Мүасир бешнөвчүлүк үзрә ОИК-ин идман бөлмәси (Бакы, 1967-1970).

134 №-ли рийазиййат истигамәтли үмумтәһсил орта мәктәби (Бакы, 1973-ҹү илдә битириб).

Сәһиййә ишчиләринин МЕ-нин бал рәгсләри студиийасы (Бакы, 1970-1974).

Ән йүксәк дәрәҹәли екскаваторчулары һазырлайан тәдрис курсу (Дашкәсән дағ-мәдән филиз зәнҝинләшдирмә комбинаты, 1976).

Азәрбайҹан Довләт Университетинин биолоҝийа факултәси: ихтисаслашма – биокимйа (битириб 1978-ҹи илдә).

АДУ-нунаспирантурасы (битириб 1983-ҹүилдә).

Тәҹрүбәкечмә – ССРИ ЕА-нын Зоолоҝийа Институтунда (Ленинград, 1981), ССРИ ДИК-ин Москва Бәдән Тәрбийә вә Идман Институнда (Москва, 1984).

Профессионал сүрүҹүлүк мәктәби – “Б” вә “Ҹ” категорийалар үзрә (Бакы, 1990).

Елми вә елми-тәшкили фәалиййәт:

Елми марагларын даирәси – системолоҝийа вә бу елмин тәбиәт елмләринә, игтисадиййата, мәдәниййәтшүнаслыға, дийаршүнаслыға, етнографийайа, сосиолоҝийайа, демографийайа, технографийайа вә с. тәтбиги. Системолог-гайдалар һаггында елмдир. 100-дән артыг елми әсәрләрин мүәллифи, о ҹүмләдән 13 монографийа вә көмәкчи дәрсликләрин мүәлифи (1979-2012), 3 елми монографийа вә елми мәрузәләр тезисләринин топлуларынын редактору (2001-2004). Системләрин мүрәкәблийинин өлчүлмәси, систем фәлакәтләринин прогнозлашдырылмасы, елми прогнозларын йәгинлийинин габаглама гиймәтләндирилмәси, малиййә рискләринин експерт гиймәтләндирмәсинин дәгиглийинин һесабланмасы елми методларынын йарадыҹысы. Идман рейтинг-әмсалларынын тәтбиги ишләнилмәсинин компүтер програмларынын тәкмилләшдириҹиси.

Азәрбайҹан Али тәһсил мүәссисәләринин, аспирантларынын ЫХ республика елми конфрансынын тәшкилат комитәсинин сәдр мүавини (Бакы, 1981), Бейнәлхлаг Абидәләр ҝүнүнә һәср олунмуш елми тәтбиги конфрансынын тәшкилат комитәсинин сәдри (Гәбәлә 2003), Классиолоҝийа үзрә Ҹәнуби Гафгаз реҝионал даими мүшавирәсинин рәһбәри (Бакы, 1984-1988), АР Сосиал Инкишафын Тәдгигатлар Мәркәзинин дәвәти илә Азәрбайҹан районларынын тибби аваданлыгла тәҹһизаты үзрә мүстәгил експерт (Шәки, Исмайыллы, Гах, Абшерон, Ағдаш, Губа: 2006), ҹазибәсизлик шәраитиндә аналитик електрофорез аваданлығынын һазырланмасы үзрә, Азәрбайҹан ЕА-нын биоложи ҹиһаздүзәлтмә хүсуси конструктор бүросунун експерт нәзарәти групунун үзвү (Бакы, 1978), Әрази-мәдәни мәканларынын инкишафынын прогнозлашдырылмасы фондунун мүстәгил експерти (Москва, 2006). 30-дан артыг елми конфранс вә мүшавирәләрин иштиракчысы (ССРИ, АР вә хариҹи өлкәләрдә).

Үмумдүнйа Системологлар Клубунун мүхбир-үзвү (2002-ҹи илдән).

Елмин тәблиғи вә мүәллимлик фәалиййәти:

Республика мәтбуатына вә интернет нәшрләринә мүсаһибәләрин верилмәси (1981-ҹи илдән).

Азәрбайҹан Дөвләт Университетиндә културолоҝийа вә милли идман нөвләри мүһазирә курсу (1982-1983).

“Мүасир Елмә Дәстәк” фондунда системолоҝийанын игтисадийййатда, рийазиййатда вә физикада тәтбиги һаггында мүһазирә курсу (2012).

“Бактриан” вә “Билеҝен” елми-күтләви журналларында, “АгРа” ЕИДИБ-ин өврагында мәгаләләрин дәрҹи (2008-2013).

“Мүстәгил” гәзетдә “ОКАПИ” елми-күтләви рубрикасынын апарыҹысы (2005).

“Спорт” гәзетиндә дәрҹ олунмуш идманда елми наилиййәтләрин тәтбиги һаггында мәгаләләр силсиләсинин мүәллифи (1985-1986).

Дил баҹарығы:

Түрк дилләри (Азәрбайҹанда, Ҝүрҹүстанда, Түркийәдә, Молдовада, Крымда, Русийа Федерасийасында, Газахстанда, ЧХР-да, Гырғызыстанда, Өзбәкистанда, Түркмәнистанда, Таҹикистанда, Әфганистанда, Һиндистанда, Пакистанда, Иранда вә Иракда мәскүнлашан түрк халгларынын дилләри).

Рус дили (сәрбәст), алман вә йапон дилләри (лүғәт васитәсилә).

Әлавә мәлуматлар:

Ҹоғрафийа, физика, рийазиййат үзрә республика вә район мәктәбли олимпиадаларынын иштиракчысы вә галиби (1971-1973).

Галагапы (го) үзрәАзәрбайҹанССР-иникигатчемпиону (1988-1989). Һал-һазырдагалагапыүзрәАзәрбайҹанчемпиону (2008-ҹиилдән). Азәрбайҹанда вә Азәрбайҹанын хариҹиндә кечирилмиш бир сыра диҝәр йарышларын галиби. 6-ҹы дан устасы, гроссмейстер (идман устады – 2013-ҹү илдән).

Азәрбайҹан вә рус дилләриндә мәркәзи («Труд», «Гудок», «Советский спорт», «Красное знамя»), республика (Азәрбайҹан, Өзбәкистан, Литва), шәһәр: (Бакы, Казан, Симферопол, Ленинград, Находка, Хабаровск, Кыйев, Сочи, Минҝәчевир, Шәки), район: (Ҹәлилабад, Гәбәлә) мәтбуатда, интернет өврагларында (“АПН”, “Даймокх”, “Фонд мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств”, “Аксһаман”, “Билеҝен”, “АгРа Елмин Инкишафына Дәстәк Иҹтимаи Бирлийи”) дәрҹ олунмуш 2500-дән артыг мәгаләләрин, һекайәләрин, фотоалбомларын мүәллифидир (1981-2013). 60-дан артыг китабын редактору (1996-2011).

1985-ҹи илдән 2008-ҹи илә гәдәр «Идман»-«Спорт», «Советский Спорт», «Салам», «Фәдаи», «Сечки гутусу», «Дие Блäттер», «Горец», “Мүстәгил гәзет”, «Кирпи» мәтбу нәшрләрдә мүхбир, хүсуси мүхбир, мәсул катиб, баш редактор 2000-ҹи илдән “Асиман” гейри-һөкүмәт нәшриййатынын баш редакторудур (Гәбәлә), 2008-ҹи илдән “Бактриан” елми-күтләви журналынын баш редактору (Бакы), 2012-ҹи илдән “Билеҝен” елми-күтләви журналынын баш редактору (Истамбул),

Азәрбайҹан Журналистләр Иттифагынын үзвү (1985-ҹи илдән). Азәрбайҹан Журналистләр Иттифагынын “Гызыл гәләм” мүкафатынын лауреаты (1986). 1988-1989 илләрдә Азәрбайҹан Журналистләр Иттифагы тәрәфиндән республикадакы русдилли мәтбуатын куратору.

Айәтуллаһ,»Гурани-Кәрим»-ин 36-ҹы (Јасин) сурәсинин 68 айәсинин компиллә тәрҹүмәсинин мүәллифи (2011).

1987-ҹи илдән дөвләт хидмәтиндә чалышмайыб.

Партийалылығы йохдур.
15 ийун, 2013-ҹү ил.
Мәлуматларын доғрулуғуну тәсдиг едирәм: 
Баһадур Таһирбәйов.

Баһадур Таһирбәйов: «Системолоҝија һаггында»

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.