Рамиз Әли оғлу Гасымов һаггында

Print Friendly, PDF & Email

    Рамиз Әли оғлу Гасымов (Дәниз) 1965-ҹи илдә Бакы шәһәриндә анадан олубдур. 1983-ҹү илсә Низами районун 62 сайлы орта мәктәбини битирмиш, 1984-1986-ҹы илләрдә Ставропол дийарында ССРИ Силаһлы Гүввәләриндә һәрби хидмәтдә олмушдур. 1993-1996-ҹы илләрдә Гарабағда ҝедән Вәтән мүһарибәсиндә иштирак едибдир. 1988-ҹи илдән АРДНШ-ын “Азәрнефтйағ” НЕЗ-дә ишләйир.

    Әдәби вә елми йарадыҹылыға 1981-ҹи илдән башлайыбдыр вә 10 китабын мүәллифидир. Дөврү мәтбуатда әдәбиййат, елм, публисистика илә бағлы йазыларла чыхыш едән, “Гызыл гәләм” мүкафаты лауреаты, Азәрбайҹан Вәтән Мүһарибәси Ветеранлары Бирлийи Идарә һейәтинин үзвү Рамиз Дәниз 1999-ҹу илдән Азәрбайҹан Јазычылар Бирлийинә үзв гәбул олуб, 2009-ҹу илдә әдәбиййат үзрә Пзезидент тәгаүдүнә лайиг ҝөрүлүбдүр.

     Әдәби йазыларла бирҝә еркән вә орта әсрләр ҹоғрафи кәшфләр тарихинин тәдгиги илә мәшғулдур.

Әсәрләри:

1) I ҹилд — “Конкистадорларын Мәркәзи Чили саһилләриндә фаҹиәли өлүмү” тарихи-бәдии романы — 760 сәһифә.

2) II ҹилд — “Мүгәддәс миссийа” тарихи-бәдии романы – 378 сәһифә.

3) III ҹилд – “Ҹәннәтә ҝедәнләр ҹәһәннәмә дүшүрләр” тарихи-бәдии романы – 350 сәһифә.

4) Еркән вә орта әсрләр ҹоғрафи кәшфләр тарихинә аид олан елми-арашдырма әсәри — “Христофор Колумб, Нәсирәддин Туси вә Америка гитәсинин һәгиги кәшфи” – 294 сәһифә.

5) Еркән вә орта әсрләр ҹоғрафи кәшфләр тарихинә аид олан елми-арашдырма әсәри – “Әсрләри габагламыш алим – Нәсирәддин Туси” – 364 сәһифә.

6) Драм әсәри — “Фитва” романы – 288 сәһифә.

7) Публисистик әсәр – “Гәлбләрдән йашайан Мир Ҹәлал” – 164 сәһифә.

8) Еркән вә орта әсрләр ҹоғрафи кәшфләр тарихинә аид олан елми-арашдырма әсәри — “Бразилийанын мүәммалы кәшфи” – 160 сәһифә.

9) Мәнәвиййатла бағлы трилоҝийа, I ҹилд – “Гисмәт” романы — 280 сәһифә.

10) II ҹилд – “Агибәт” романы – 276 сәһифә.

Јухарыдакы әсәрләрин гыса хүласәси

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.