“Ноев Ковчег и Гямигая-Гобустанский алфавит”

Print Friendly, PDF & Email

 

«РЕЗЮМЕ»

На днях переиздана книга известного Азербайджанского ученого Аждара Фарзали (1937-2011) “Ноев Ковчег и Гямигая-Гобустанский алфавит”.

Отметим, что, автор впервые открыл Алфавит древнего Азербайджана на скалах Нахчывана, в Гобустане близ Баку, других археологических памятниках, и на коврах Азербайджана.

Изображение Ноева Ковчега в Гямигая и в Гобустане, также открыто впервые в истории автором.
Данная книга появилась в свет при финансовой поддержке Государственного Совета Поддержки Неправительственным Организациям при Президенте Азербайджанской Республики.

 

Подробнее: Link

Скачать книгу

 

“Xülasə”

Bu günlərdə Azərbaycanın görkəmli alimi Əjdər Fərzəlinin (1937-2011) “Ноев Ковчег и Гямигая-Гобустанский алфавит” əsəri yenidən işıq üzü görüb

Xatırladaq ki, məşhur dilçi Naxçıvan qayalarında, Bakı yaxınlığında Qobustanda, digər arxeoloji abidələrdə və Azərbaycan xalçalarında ilk dəfə olaraq qədim Azərbaycan Əlifbasını kəşf edib.

Həmçinin Nuh Gəmisinin Gəmiqaya və Qobustandakı təsvirləri də tarixdə ilk dəfə müəllif tərəfindən aşkarlanıb.
Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə nəşr edilib.

 

Ətraflı məlumat: Link

Kitabı yüklə

 

 

 

«SUMMARY»

A few days ago was republished the book of the famous Azerbaijani scientist Azhdar Farzali (1937-2011) «NUH’s Arc and the Gamigaya-Gobustan alphabet».
We will note that, the author for the first time discovered the Alphabet of ancient Azerbaijan on Nakhchivan’s rocks, in Gobustan near Baku, other archaeological monuments, and on carpets of Azerbaijan.

The image of NUH’s Arc in Gamigaya and in Gobustan, is also discovered for the first time in the history by the author.
This book appeared to the public with financial support of the Council of State Support to NGO-s under the Auspices of the President of the Republic of Azerbaijan.

 

More Info: Link

Download book

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.