Мәһәррәм Замансыз өтән бир ил

Print Friendly, PDF & Email

Әслиндә Мәһәррәм Заман, бөйү күрәк саһиби,

сәдагәтли дост вә истедадлы йазычы кими ону таныйанларын гәлбиндә бу ҝүн дә йашайыр вәйашайаҹагдыр. Һәр дәфә өлүмдән сөз дүшәндә чохларынын горхдуғу вә ваһимәләндийи бу сөзә гәһ-гәһәләр чәкән бу ҹәсур инсан ҹәми 53 ил өмүр сүрдү. Лакин бу 53 илин ичәрисиндән бойланан мүдриклик вә мәғрурлуг ишыг-ишыг йайылараг мин илләр бойу дири вә әбәди галаҹағына ишарәт едир. Мәһәррәм Заман һәйата, инсанлыға вә Танрыйа олан сонсуз севҝиси илә һагг етди әбәдиййәти! Онун йашадығы парлаг өмүр сәһифәләри чеврилдикҹә  бу парлаглыг өнүндә көнүл хошлуғу вә шүкранлығы йашайыр инсан оғлу! Елә бу шүкранлыгдан Танры өзү дә мәмнун кими ҝөрүнүр!

Ким иди, Мәһәррәм Заман?.. – дейә, йухарыдакы мисралары охуйан лакин ону сағлығында йахындан танымайан бир чохлары тәәссүф едәрди бәлкә дә… Бах елә буна ҝөрә дә мәнсуб олдуғу халгын һәр бир үзвү өз зийалысыны заманында танымаға вә гиймәтләндирмәйә ҹәһд етмәлиди. Мәһәррәм Заман да истәр Гарабағ дөйүшләриндә иштирак етмиш бир әсҝәр кими, истәрсә дә йаздығы әсәрләриндә вәтән севҝисини вә Танры севҝисини ана хәттә, әсас гайәйә чевирән бир йазычы кими заманында гиймәтини алмайан, әслиндә һеч бир замана-филана сығмайан бир вәтәндаш-зийалы иди!

 Дүнйа малында, заман кечдикҹә сабун көпүйүнә бәнзәйән шан-шөһрәтдә зәррә гәдәр ҝөзү олмайан бу инсан 53 йашында да ушаг сафлығында галмышды елә бил. Вә мән инанырам ки, о, 100 ил йашаса белә ушаг сафлығында галаҹагды еләҹә! СЕВҜИ вә ЛӘЈАГӘТ сөзләри ән севимли сөзләри иди онун. Боғаздан йухары данышанлары севмәзди гәти.  “Ахы биз инсаныг” – дейими, сығынаҹағы вә таразлығын позулдуғу анларда ән дәгиг өлчү ваһиди иди онун.

“Әфганыстан шаһини”, “Башсыз атлы”, “Һава ҹанавары”, “Махталы”, “Галх”, “Гызылы сачлы” “Айдын Әзимбәйов – Тарихә сәсләшән өмүр йолу” вә с. кими нечә- нечә повест вә романлар, ҹидди мәгаләләр, йазылар мүәллифи олан Мәһәррәм Заман йаратдығы һәр бир әсәри йашайараг, дәрк едәрәк, үрәйинин ганыйла йазмышды десәм, даһа мәнтигли вә инсафлы оларды.  “Әфганыстан шаһини”ндәки ВИДАДИ, “Башсыз атлы”дакы КАМИЛ, “Һава ҹанавары”ндакы ЛОҒМАН, “Махталы”дакы МАХТАЛЫ “Көрпү” повестиндәки мүстәгил Азәрбайҹанын илк сәфирләриндән бири олмуш АЈДЫН  ӘЗИМБӘЈОВС образлары милли менталитети, тарихи әнәнәләри, гәһрәманлыг вә ҹәсурлуғу, торпаға вә вәтәнә бағлылығы әкс етдирән әсл милли гәһрәманлардыр.  “Галх”дакы ЈУСИФ МҮӘЛЛИМ, “Гызылы сачлы”дакы ӘЛИГУЛУ садәлик вә ләйагәт символларыдыр. Вә бу әдәби гәһрәманларын һәр бири  Мәһәррәм Заман шәхсиййәтини вә характерини садиг охуҹу гәлбинә дашыйан севҝи зәррәҹикләридир. Бу кичиҹик хатирә йазымда бөйүк Мәһәррәм Заман шәхсиййәтини вә йарадыҹылығыны там габартмаг ҝүҹүндә дейиләм әсла. Лакин әзиз достумун аным ҝүнүндә ону бир ан да олсун унуда билмәдийими анлатмаг истәдим. Бир дә анлатмаг истәдим ки, бары бундан сонра әдәби мүһит, хүсусән дә әдәби тәнгид инсафа ҝәләрәк Мәһәррәм Заман йарадыҹылығына диггәт айырсын. Әҝәр белә оларса инанырам ки, бүтөвлүкдә әдәбиййат тарихимиз газанмыш вә зәнҝинләшмиш оларды…

Дунйа  хали дә дейилмиш…

Саҝ олсун Руфәт, Ҹәфәр, Камил, Акиф, Булудхан Хәлилов   вә с. кими достлары саҝлыҝында Идарә Һейәтинин  үзвү олдуҝу  “АгРа” Елмин Инкишафына Дәстәк Иҹтимаи Бирлийиндә бир  арайа ҝәләрәк онун сеҹилмиш  әсәрләрини ҹапа һазырлайыр, вахташыры www.агра.аз  өврагында һәм ону  вә һәм  дә  Азәрбайҹанын диҝәр  онун  кими  өнәмли, лакин тәәсүф  ки,  ҹәмиййәтин һәлә дә танымаҝа вахт, имкан тапа  билмәдикләри   ӘСИЛ ШӘХСИЈЈӘТЛӘРИ  һәм  танытмаҝа һәм  дә  вахташиры ЈАД ЕТМӘЈӘ   ҹалышырлар…

Һәләликсә, Мәһәррәм Заман руһуна дуаларла: — Руһун шад олсун, әзиз дост!

ВАҺИД АСЛАН

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.