Мәшһур нефтчи вә новатор дилчи алим һагга говушду

Print Friendly, PDF & Email

 Фикрәт Һәсән оғлу Рзайев (1936-2013)
    Азәрбайҹан нефт сәнайесинә вә дилчилик елминә ағыр итки үз вермишдир. Ҝөркәмли тәдгигатчы-мүһәндис, узун мүддәт “АЗИНМАШ”да чалышмыш Фикрәт Һәсән оғлу Рзайев 28 феврал 2013-ҹү ил тарихиндә гәфләтән дүнйасыны дәйишмишдир.
Аллаһдан бу ҝөзәл инсана, йарадыҹы алимә рәһмәт диләйирик. Һейиф Ондан…

    Фикрәт мүәллим нефт вә газ мәдәнләринин машын вә аваданлығы үзрә али тәһсилли ән йүксәк сәвиййәли мүтәхәссис олмагла бәрабәр, новатор дилчи-тәдгигатчы кими дә чох ҹидди арашдырмалар апармышдыр. Онун Азәрбайҹан дилиндә (ейни заманда алман вә рус дилләрийлә мүгайисәли шәкилдә) фонемләрин — саит вә самит сәсләрин — мәна әмәләҝәтирмә хүсусиййәтләрини ачмасы бу саһәнин мүтәхәссисләриндә өзүнәмәхсус рәғбәт йаратмышдыр.
    Һәлә 1995-96-ҹы илләрдә Фикрәт Рзайевин “Адәм дили һаггында», “Фонемләр нәйә ишарәдирләр” мәгаләләри Н.Туси адына АДПУ-нин тематик топлуларында дәрҹ олунмушдур вә онун елмә ҝәтирдийи бу йениликләр классик дилчилик тәдгигаты саһәсинә новаторҹасына йанашманын тәмәли һесаб олунур.
 1998-ҹи илдә Фикрәт Рзайев о дөврәгәдәрки арашдырмаланны топладығы 600 сәһифәлик әлйазмасынын үстүндә бир даһа вә йенидән ишләйәрәк, садә вә ҝениш охуҹу күтләси үчүн анлашыглы олсун дейә, ики айа “Сөзүн сирри-сәсин сирри’’ китабыны чапа вермишдир.
    1998-2000-ҹи илләрдә гардашы Ваһид Рзайевлә һәммүәллиф  кими “Јараныш һаггында сөһбәт” адлы үч һиссәдән ибарәт елми-фәлсәфи топлуну иҹтимаиййәтин мүзакирәсинә чатдырмышдыр.
    2012-ҹи ил мүдриклик чағыны йашайан Фикрәт Рзайевин һәйатында йаздығы “Сөз” вә “Сөз конструкторлуғу» китабларынын нәшр олунмасы илә йаддашларда әбәди галаҹаг.
Халга вә Вәтәнә сонсуз севҝиси олан Фикрәт Рзайев йорулмадан Азәрбайҹан дилчилийинин зәнҝинлийини, илкдән илкинлийини чатдырмаг үчүн чалышырды. Онун үстүндә ишләдийи сон арашдырмалар да хүсуси тәмкин, феноменал баҹарыг вә сонсуз чалышганлыг тәләб едирди. Белә ки, Сөзүн һәгиги мәнасында сон нәфәсинә гәдәр компүтер архасында бу амала хидмәт едән арашдырмалар үзәриндә ишләйән Фикрәт Рзайевин нөвбәти тәдгигаты милли кимлийимизи, дәйәрләримизи нишан верән вә бу йахынларда ишыг үзү ҝөрәҹәк “Адларымызы горуйаг» әсәрийди…

Айдын Ҹаныйев, “Елчи” гәзети, №06(773), 17-23 март 2013-ҹү ил

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.