“ Мәним Танрым ҝөзәлликдир, севҝидир “

Print Friendly, PDF & Email

“ Мәним Танрым ҝөзәлликдир, севҝидир “.

   Һ.Ҹавид әфәндим деди ки, “ МәнимТанрым ҝөзәлликдир, севҝидир”. Устад, о ҝөз ки, әтрафыны ҝөзәлликдә ҝөрмүрсә, о даһа гара бир зүлмәтә бүрәлидир. Танрыны ҝөзәлликдә билдин ки, севҝидә бирләшдин. Әртоғрул, Мүшкиназ, Туран Һ.Ҹавидлә бир мәгбәрә әһатәсиндә ( Нахчывандан ) Әбәдиййәтә чатдылар, говушдулар. Будур Танры истәйи: Танрыйа чатар, говушар, говушдурар.

   Ҝөрмәдим, билмәдим елә бир түрбә ки, мүхтәлиф әразиләрдән Танры бүтүн аилә үзвләрини Ҹавидләр кими бир түрбәйә Јығсын, Танры һүзурунда әбәдиййәтә говуша билсин!

   Ҹавидләр мәгбәрәсинин иншасына инсанлар васитәчи олду, онлары да сечән елә Танры Өзү олду!

Ваһид Рзайев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.