Күтлә, чәки, сүрәтләр

Print Friendly, PDF & Email

Инди ки дөврдә тәййарәләр инсанлара һәрәкәт көмәкчисидир. Амма тәййарәләр анҹаг ганад вә ҝөвдәсинә ҝөрә учмурлар. Бу тәййарәләрә мүһәррик ҝүҹүнә ҝөрә һәрәкәт сүрәти верилир вә аеродинамика ганунлары нәзәрә алыныр.

Автомобилләр бөйүк сүрәтә уйғунлашанда һаваланырлар йәни йер сәтһиндән айрылырлар вә с.

Јер планетинин чәкиси вармы? Әҝәр күтлә варса, чәки дә вардыр! Амма йер күрәси ҝүнәш әтрафында һәрәкәт сүрәтинә ҝөрә йер планетинин хүсуси чәкиси 16 – йа бәрабәрдир. Јер планетинин һәрәкәт сүрәтиндән айрылан космик ҝәми ичәрисиндә олан космонавт “чәкисизлик” шәраитинә дүшүр. Нийә? Чүн ки, һәмин ҝәми вә дахилиндә олан инсан бөйүк каинатда планетләр арасы бирҝә сүрәтә уйғунлашараг 16 чәкидәдир.

Каинат дахили планетләрин бирҝә һәрәкәт сүрәти 16 олдуғундан ( бу чох бөйүк һәрәкәт сүрәтидир ) планетләр бири – бирини ҹәзб етмир. Ҝәми вә космонавт хаотик олараг ҹәзб етмә нәтиҹәсиндә һараса сүзүлүб йох олмур. О, ҝәми вә йер күрәси планетләр арасы сүрәтә уйғунлашдығындан чәки һисс олунмур. Планетләр арасы сүрәт 16 – дыр. Каинатда бүтүн планетләрин бирҝә һәрәкәт сүрәти 32 – дир. 16 – ы, 32 – и Каинат һесабатында мүһүм рәгәмдир. Тәбиәтдә, биткиләрдә, инсан вүҹудунда, 4, 16, 32 мүтләг һесабатдыр.

Гадын вүҹуду 16-сы актив, 16-сы пассивдир. Киши вүҹуду 32 активдир.
Инсанын өлүм һалында, өлүм анына бахаг: Инсан о, анда ( өлүм ) аниликдә вүҹуд чәкисиндән 0,16 гр. итирмә ( азалма ) мүшаһидә олунур. Түстү ( гара ) 16 км. радиусда йер сәтһинә буҹаг алтында йенир, йайылыр, һәлл олунур.

Елмдән мәлумдур ки, инсан оксиҝенлә нәфәс алдыгда ҹийәрләриндән карбон хариҹ едир. Инсана сүни нәфәс верилдикдә әйәр өлүм һалында олан о, инсана оксиҝенлә көмәк әвәзинә, хариҹ олунан сырф карбонла мүдахилә едиләрсә о, инсана көмәк йох өлүм һөкмү вермиш оларыг. Амма инсан нәфәс алдығы оксиҝени ҹийәрләриндән хариҹ етдикдә, мүтләг олараг оксиҝенин 16% -ни карбона чевирмәдән өзүндән хариҹ едир. Әҝәр белә олмаса иди, нәфәси дайанмыш инсана сүни нәфәслә көмәк ҝөстәрмәйимизин һеч бир мәнасы олмазды. Лакин сүни нәфәслә көмәк етмәк истәйән инсан 16% оксиҝени өзүндән нәфәси дайанмыш инсанын ҹийәрләринә тәзйиглә говараг, механики ҝүҹ тәтбиг етмәклә ону өлүмдән хилас едә билир вә с.

Јер күрәсинин ҝүнәш әтрафында олан һәрәкәт динамикасына бахаг: Јер күрәси ( өз нүвәсинә ҝөрә) дайанмадан өз траекторйасында ҝүнәш әтрафында һәрәкәтдәдир. Јер күрәсиндә олан чайлар, о һәрәкәт сүрәтинә ҝөрә ахыр. Она ҝөрә ки, йер планетинин һәрәкәт сүрәтинә уйғун олараг ахмададыр. Ҹазибә олмуш олса иди, чайлар, дәнизләр, океанлар бири – бири арасында карых галар, сәмтләри гарышыг оларды. Каинат дахили күлли күтләләрин бири – бири арасында ҹәзб етмә вә өзүндән итәләмә механикасы олмадығындан ҹәм планетләрин бир саһәдән башга бир саһәйә топлашмасы да мөвҹуд дейил. Каинатда хаотик, хаос өзбашыналыг һәрәкәтләри йохдур.

Сәрбәст дүшмә вар. Сәрбәст дүшмә йер планетинин сүрәтинә уйғун олараг буҹаг алтында 16 – йа дүшүр.

Ваһид Рзайев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.