Елми журналлар барәдә ЕЛАН

Print Friendly, PDF & Email

Азәрбајҹан Милли Елмләр Академијасынын Нахчыван бөлмәсинин 2005-ҹи илдән башлайараг дәрҹ етдийи елми журналлар барәдә

Һөрмәтли охуҹуларымызын нәзәринә чатдырырыг ки Азәрбайҹан Милли Елмләр Академийасынын Нахҹиван бөлмәсинин рәһбәрлыийи вә о ҹүмләдән бөлмәнин сәдри, Милләт Вәкили, Академик Исмайыл Мухтар оғлу Һаҹыйевлә АгРа ЕИДИБ арасында Азәрбайҹанын (о ҹүмләдән Нахчыванын) һәр тәрәфли, чох шахәли тарихинин, етнографийасинын, мәдәниййәтинин, елминин дәриндән вә һәртәрәфли өйрәнилнәси, өзүмүзүн бунлары билмәси вә дүнйайа чатдырылмасы мәгсәдилә елми әмәкдашлыг едилмәси барәдә бу илин сентйабр айынын сонунда разылыг әлдә едилмишдир.

Бу мәгсәдлә АМЕА-нын Нахчыван бөлмәси йаранандан индийәдәк онун фәалиййәти, ҝөрдүйү ишләр, апардығы елми тәдгигатлары әһатә едән мәгаләләр, арашдырмалар, йазылмыш монографийалар вә елми әсәрләр барәдә өврагымызда (сайт ) мүнтәзәм мәлуматлар верилмәси, имкан дахилиндә һәмин материалларын дәрҹ олунмасы нәзәрдә тутулмушдур.
Бу истигамәтдә ишләрин ҝөрүлмәси барәдә Нахчыван Дөвләт Университетинин рәһбәрлийи илә вә МР-нын диҝәр гурумлары илә дә мүзакирәләримиз давам едир.
Бу ҹүр ҝөзәл вә мүнбит елми атмосферин мөвҹудлуғу, бизә бу имканларын верилмәси вә шәраитин йарадылмасы үчүн Нахчыван МР-нын рәһбәрлийинә өз дәрин миннәтдарлығымызы вә тәшәккүрләримизи билдиририк.

Ейни тәклифләрлә АМЕА-нын Рәйасәт һейәтинә дә мүраҹиәт едирик. Һесаб едирик ки, бу мүраҹиәтимиз АМЕА-нын вә онун Рәйасәт Һейәтинин йени рәһбәрлийи тәрәфиндән мүсбәт гаршыланаҹагдыр.
“АгРа” ЕИДИБ йаранандан бәри әсас мәгсәди вә дүшүнҹәси олараг елан етдийи “Өзүмүзү таныйаг, милли кимлийимизи дәрк едәк, дәйәрләримизи унутмайаг” девизинин идейаларыны һәйата кечирилмәсинин йолларындан бири кими бу мәгсәдә хидмыәт едәҹәк приоритет сайдығымыз “Елм Елмдәдир.Тәдгигат Арашдырма Елмдәдир. Нәтиҹәләр Елмдәдир. Бәшәриййәт Елм әһатәсиндә елмдәдир.! ” һәгигәтинин реал һәйатда тәтбиги илә мүмкүндүр.
Бу узун вә чәтин йол олса да, шәрәфли йолдур вә Азәрбайҹанын ҝәләҹәйинә, онун даһа да чичәкләнмәсинә, Умуммилли Лидеримиз Һейдәр Әлийевин “Азәрбайҹан Дүнйайа Ҝүнәш Кими Доғаҹаг!” идейасынын елмимизин тәблиғи илә реаллашмасына хидмәт едәҹәкдир-гәнаәтиндәйик.
Беләликлә:
Бу ҝүндән башлайараг АМЕА-нын Нахчыван бөлмәсинин “Хәбәрләр”ини (Известия; Неwс) дәрҹ етмәйә, ишыгландырмаға башлайырыг.
Хәбәрләрин бүтүн дәрҹ олинмуш нөмрәләринин ардыҹыл олараг өврагда “Азәрбайҹан Милли Елмләр Академийасынын Нахчыван Бөлмәсин вә НДУ” бөлмәсиндә бүтөв формада (пдф форматда) һәм дә мәнбәләринә истинад олунмагла өврагын уйғун бөлүмләриндә йерләшдирилмәси нәзәрдә тутулуб. Диҝәр елми журналларда
ҝедән, нәшр олунан мәгаләләрин дә (тапылыб тәгдим едиләрсә) йерләшдирилмәси истисна олунмур.
“Хәбәрләр”ин биринҹи нөмрәси бүтүнлүклә Азәрбайҹан халгынын ән мүһүм милли-мәнәви дәйәрләрини, тарихини, мәдәниййәтини, ән әсасы елмини өзүндә әкс етдирән Ҝәмигайайа һәср олунмушдур.Мәсләһәт ҝөрүләрсә “АгРа” ЕИДИБ олараг биз дә ҝәләҹәкдә Ҝәмигайа вә Ҝәмигайа йазылары барәдә өз дүшүнҹәләримизи Сизинлә бөлүшмәк фикриндәйик.

Мәгсәд: Бүтүн бу ҝөрүлән ишләрдә мәгсәдимиз Азәрбайҹан елмини, тарихини, мәдәниййәтини һәм өзүмүзә, һәм дә дүнйайа танытмагдыр.
Гейд 1: Бу ҝүнә гәдәр өврагда йерләшдирилән мәгалә вә йазыларын әксәриййәтин әввәлиндә мүәллифләрин шәклини дә вермәйә чалышмышыг. Һазырдас АМЕА-нын Нахчыван бөлмәси тәрәфиндән тәгдим олунараг нәшр олунан мәгаләләрин мүәллифләринин әксәриййәтини биз шәхсән танымадығымыздан гәрара алынды ки, мәгалә чап олунаркән ишләдийи йерә истинадән һәмин елми мүәссисәнин шәклини лого кими вермәклә кифайәтләнәк. Мүәллифләр фото шәкилләрини бизим електрон почт үнванымыза сонрадан ҝөндәрәрләрсә логонун йанында онларын шәклинин дә йерләшдирилмәси истисна олунмур.
Гейд 2: Нәшрдән индийә кими кечән дөврдә дүнйасыны дәйишәнләр дә вар. Бу шәхсләр һаггында дәгиг мәлуматымыз оланларын имзаларыны гара дөрд күнҹ дөрдбуҹаг арасында вермәйи дүшүнүрүк.

“АгРа”  ЕИДИБ

Азәрбайҹан Милли Елмләр Академийасы Нахчыван бөлмәсинин «Хәбәрләр«и, 2005, №1, 154 сәһ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.