Елман Әлийев һаггында

Print Friendly, PDF & Email

…2011-ҹи ил сентйабрын 17-дә Елман Әлийевин гәфил вәфаты ону йахындан таныйанларын вә бүтүн Елмансевәрләрин гәлбиндә һәйәҹан тәбили чалараг, онларын һамысыны ҝөркәмли зийалынын мәнәви ирсини үзә чыхармаг йолунда сәфәрбәр етмишдир…   

Әлийев Елман Ислам оғлу 1959-ҹу ил йанварын 11-дә Нахчыван шәһәриндә анадан олмушдур. 1966-1976-ҹы илләрдә охудуғу Н. Туси адына 9 сайлы орта мәктәб өз әлачы шаҝирдиндә, ейни заманда, даһи астрофизик вә бөйүк философун ирсинә дәрин мәһәббәт ойатмыш,  Ҹ. Мәммәдгулузадә адына 2 сайлы орта мәктәб исә нүмунәви йенийетмәйә Молла Нәсрәддинә хас һазырҹаваблыг вә хейирхаһлыг ашыламышдыр.

1976-ҹы илдә Азәрбайҹан Нефт-Кимйа Институтунун Идарәетмә системләринин автоматлашдырылмасы факүлтәсинә дахил олмуш, 1981-ҹи илдән тәйинаты үзрә Русийа Дәниз Донанмасынын Һәштәрхан Идарәсиндә АИС үзрә електроника мүһәндиси вәзифәсиндә чалышмышдыр.

 1983-ҹү илдә Азәрбайҹан ЛКҜИ Бабәк РК-нә тәлиматчы, 1985-ҹи илдә исә шөбә мүдири тәйин едилмишдир.

1988-ҹи илдә Азәрбайҹан КП Бабәк РК-нин тәшкилат шөбәсинә тәлиматчы кими ирәли чәкилмишдир.

1990-ҹы илин йанварында Бакыдакы ганлы һадисәләрдән дәһшәтә ҝәләрәк, партбилетини атыб, партийа сыраларыны тәрк етмишдир. Һәмин вахтдан етибарән Нахчыван телевизийасындакы мүһәндислик фәалиййәти, ейни заманда, оператор камерасы илә тале йолдашлығы онун кечмиш мәдәни ирсә һәдсиз марағынын вә ҝәләҹәк арашдырмаларынын мөвзу даирәсини йаратмышдыр: Нахчыванда Нуһ пейғәмбәрин изләри, “Әсһаби-Кәһф” мөҹүзәсинин сирләри, Н.Туси ирсинин үмумбәшәри әһәмиййәти, Ҹ.Руми һуманизминин, Һ.Ҹавид дүһасынын, М.Араз поезийасынын сеһри вә и. а.

2001-ҹи илдә Азәрбайҹан Милли Гейри Һөкумәт Тәшкилатлары форумунун “Үчүнҹү сектор”, “Һәфтәлик ТВ” програмы лайиһәсинин координатору тәйин олунуб. Онун чохҹәһәтли фәалиййәтиндәки пешәкарлыг сәвиййәси вә дәрәҹәсини вурғуламаг үчүн тәкҹә Бейнәлхалг симпозиумдакы чыхышларыны вә дүнйа шөһрәтли “СИЕМЕНС” ширкәтиндән алдығы сертификатлары хатырлатмаг кифайәтдир.

2011-ҹи ил сентйабрын 17-дә Елман Әлийевин гәфил вәфаты ону йахындан таныйанларын вә бүтүн Елмансевәрләрин гәлбиндә һәйәҹан тәбили чалараг, онларын һамысыны ҝөркәмли зийалынын мәнәви ирсини үзә чыхармаг йолунда сәфәрбәр етмишдир.

 

НУРҜӘЗДИРӘН
(Ҝөркәмли зийалы Елман Әлийевин нурлу хатирәсинә)

Ҝәздирәрди сонсуз үмман нуруну,
Ислам оҹағындан үрфан нуруну.
Јанбайан ҝәздикҹә мөҹүзәләрлә,
Әҹәмидән Нәгши-ҹаһан нуруну.
Нуһун сорағында Ҝәмигайадан,
Илкдән ҝәлән ағыр карван нуруну.
Әхз едиб “Мағара гардашлары” тәк
“Әсһаби-Кәһф” ичрә асман нуруну.
Нәсрәддин Тусидән дәрс ала-ала,
Айрылмаз елм илә ийман нуруну.
“Фатеһләр диваны” н гурдугҹа бир-бир,
Таҹдан уҹа дуран султан нуруну.
Туғ галдырыб даим йалана гаршы,
Һәгигәт өнүндә виҹдан нуруну.
Тәбриз баһарыны гәрибсәдикҹә,
Шаһ Исмайыл кими азман нуруну.
Ҹавид амалын һәкк едәрәк гәлбә,
Туран илә әһдү-пейман нуруну.
Мәммәд Араз илә дәрдләшдикҹә һей,
Јанар Сөздән галхан түғйан нуруну.
Гарабағ дейәндә, Вәтән дейәндә,
Өн сырада мәрди-мейдан нуруну!
Илһам верән парлаг зәфәрләр илә,
Азәрбайҹан бойда дастан нуруну!
Сәмават неҹә дә тез өзләйәрмиш,
Мөвләвийә һәмдәм инсан нуруну!
Ҝөй сәсләди ону, гуҹдуғу йердә,
Шамахы йолунда Ширван нуруну!
Һәлә ачылдыгҹа сирләри бир-бир,
Јурда бәхш едәҹәк Елман нуруну!..

                                                     Акиф Азалп (17.09.2011)

Елман Әлијев:  «Олдуғу вә ҝөрүндүјү кими» китабындан.
Бакы, «Нәрҝиз» нәшријјаты, 2012

Елман Әлијевин јарадыҹылығындан:  Өјрәтмәним;    Һәсрәтиндә олдуғум инсана мәктуб

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.