Дүнйа Азәрбайҹанларына тәбрик

Print Friendly, PDF & Email

Әзиз һәмвәтәнләр!

Әзиз достлар!

«АгРа» Елмин Инкишафына Дәстәк Иҹтимаи Бирлийи адындан Сизи, дүнйанын һәр тәрәфиндә йашайан бүтүн һәмвәтәнләримизи дүнйа Азәрбайҹанларынын һәмрәйлийи ҝүнү мүнасибәти илә үрәкдән тәбрик едирик!

Сизә мөһкәм ҹан сағлығы вә ишләриниздә уғурлар арзулайараг, Азәрбайҹанын даһа да чичәкләнмәси дүнйада танынмасы бәшәр тарихинә, мәдәниййәтинә вердийи төһвәләрә ҝөрә өз лайиг олдуғу йерини тутмаға йардым чы олмаға дәвәт едирик!

Ҝәлин » Өзүмүз өзүмүзү таныйаг, милли кимлийимизи дәрк едәк, дәйәрләримизи унутмайаг! «Даһа ҹох «мән» йох , «БИЗ» демәйә ҹалышаг!!!

Азәрбайҹанын һәртәрәфли чичәкләнмәси ҝөз габағындадыр. Һәм игтисади , һәм дә мәдәниййәт саһәләриндә уғурларымыз давам едир. АМЕА-нын йени рәһбәрлийи чох өнәмли бир мәсәләйә имза атмышдыр. 2014-ҹү илин март айынын биринҹи йарисында дүнйанын һәр йериндә йашайан Азәрбайҹан алимләринин илк Гурултайы кечириләҹәкдир. Бу чох мүһүм мәсәләдир. Сизләри дә бу өнәмли лайиһейә гошулмаҝа, она дәстәк вермәйә дәвәт едирик! Биз «АгРа» ЕИДИБ олараг бу мәсәләдә АМЕА-ны дәстәкләйир, фәалиййәтимизин баш шүары олан .“Елм елмдәдир.Тәдгигат, арашдырма елмдәдир. Нәтиҹәләр елмдәдир. Бәшәриййәт елм әһатәсиндә, елмдәдир” девизини әсас тутмағы дүшүнүрүк… …. Һесаб едирик ки, игтисадиййатымызын ҝуҹләнмәси гәдим тарихимиз вә мәдәниййәтимизин тәблиғи илә йанашы елмимизин инкишаф етдирилмәсинә, әлагәләндирилмәсинә дә хидмәт едәрәк , елмин тәтбиги илә даһа ҝүҹлү, даһа өнәмли, даһа сурәтлә ҝедәҹәк, Азәрбайҹанын даһа да ҹиҹәкләнмәсинә , дүнйада танынмасына, Үмуммилли Лидеримиз Һейдәр Әлийевин «Азәрбайҹан дүнйайа Ҝүнәш кими доғаҹаг !» идейасынын реаллашмасына хидмәт едәҹәкдир. Фүрсәтдән истифадә едиб ону да билдиририк ки, «АгРа» ЕИДИБ-дә тәрәфиндән йухарыда ҝөстәрилән истигамәтдә: Азәрбайҹанын дүнйада таныдылмасы вә өзүмүзүн бунлары билмәси наминә бир чох лайиһәләр, идейалар һазырланмышдыр. Мәсәләләр чох шахәли олдуғу үчүн һәмин лайиһәләри идейалары арзу едәнләрлә бөлүшә биләрик вә онларын һәйата кечмәсинә йардымчы олмаға һазырыг, тәки бу ишләр ғөрулсун…

— «АгРа» ЕИДИБ адындан

 

Гурултай һаггинда

АгРа ЕИДИБ һаггымызда

АгРа ЕИДИБ-ин һаггында мүсаһибә

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.