Гыҹгырма Просеси, Лабүддүр, Ону Дајандырмаг, олмур

Print Friendly, PDF & Email
Бир чох Башланғыҹлар, Гыҹгырма Просеси илә, башлар! Үмумијјәтлә, бүтүн Мејвәләрдән, Гыҹгырма Просеси нәтиҹәсиндә, Сиркәләр алыныр! Гыҹгырма Просеси, јә’ни ки, «Гыҹгырма Просесинин Маһијјәти — бүтүн Күтләләр арасында дајаныб, онлары Һава илә, Оксиҝен, Кислородла, Зәнҝинләшдирмә, һалына дејилир», бу һалын ҝетмәси, Мүтләгдир! Чүнки, Гыҹгырма Просеси, бүтүн Гида мә’мулатларыны, Һава илә, Зәнҝинләшдирмәјә хидмәт, едир! 
 
Чох адди ҝөрүнән, Хәмир Јоғурманын өзү дә, Хәмири Һава илә, Зәнҝинләшдирмәјә хидмәт, едир! Гысса кәлмә кими ҝөрүнән, «Унсудуз» арасында, Маја, Дрож дајаныр! «Унсудуз», јә’ни ки, Ун-Су-Дуз, Бирлијинин нәтиҹәсиндә, Хәмирдән, Чөрәк һасилә ҝәлир! Хәмири Јоғурдугҹа, Хәмир Гатлары арасыны, Һава илә, Оксиҝенлә, Кислородла, Зәнҝинләшдирилмәси учун, јеринә јетирирләр! Бүтүн Гыҹгырна Просесләриндә, Глјукоза, Фроктозаја кечид мәрһәләси арасында, Мүтләг олараг, Гыҹгырма Просеси башлајыр!
 
Бу, Гыҹгырма Просесини сахламаг, мүмкүнсүздүр! Инсан Мә’дәсинин өзү белә, Гыҹгырма Просесинә, көмәкчидир! Тиббидә белә бир, Анлајыш вар, «Мә’дә Ширәси», дејилән һәмин Мә’дә Ширәсинин, Гаршысыны алмаг, мүмкүнсүздүр! Чүнки, «Мә’дә Ширәси», Турш Дашыјыҹысы олдуғундан, (гыҹгырма просесинә, әсас амил), Һәзмә Көмәкчи бир, Компонентдир!
 
Үмумијјәтҹә, Мә’дәнин өзү, бир Камера, бир Тутум олдуғундан, бүтүн Гида Чешидләри, Мәһлуллар, Мајеләр, Мә’дә дахилиндән, кечирләр! Амма, бүтүн Мә’дәләр, 30-35 Ҝүндән бир, Өз Мә’дә дахили Диварларыны, Гатларыны, бизим һеч хәбәримиз олмадан, Јениләшдирир, Ҹаванлашдырыр, Дәјишдирир! Белә олмаса иди әҝәр, Мә’дә Дахили, өзү-өзүнү, неҹә дејәрләр, «Јејиб», Дешәрди! Бүтүн Мә’дәләрә, Турш дашыјыҹысы, Гыҹгырма Просеси, Һава Зәнҝинлији Гарышығы, Һәзмләрә, көмәкчидир! Бу Дүнјаја Ҝәләли, Инсан вә Бүтүн Ҹанлыларын, ән әсас, Анатомик Үзвләриндән бири, Бир Үрәк, бир дә, Мә’дәдир!
 
Үрәклә, Мә’дә, Илк Андан, Јер Үзүнә Ҝәләндән, Сон Анаҹан, һәр Икиси, чох ваҹуб, Гоша, Иш Фәалијјәтиндәдирләр! Үрәклә, Мә’дә, Ҹанлынын, Инсанын, Бүтүн Анатомик Үзвләринин, Вар Олмасы үчүн, чох, Ваҹибдир!
 
Чох, Ваҹиб олан, одур ки, Инсаны, Ҹанлыны Вар Едән, онун бүтүн Анатомик үзвләрини, Ишләк Едән, бир Үрәк, бир дә, Мә’дәдир! Тәк Хәмир етмәк үчүн, Уна (Уну Суја јох, Сују Уна әлавә едәрләр), Су әлавә етмәклә, (25-30°Ҹ), Нисби Нәм Мигдарыны Низамламагла, әлавә едилән, Дуз Мигдары, Гыҹгырма Просеси арасында Дајанмагла, Гыҹгырманын рәванлашмасына, Маја, Дрож, һәмин Хәмирин, Һава илә, Оксиғен, Кислородла, Зәнҝинләшдирмәсинә, әсас бир Просесдир!
 
Үзүмү Гыҹгыртмагла, бир Чахыр алынар, бир дә, Үзүм Сиркәси, алынар! Гыҹгырма, баш вермәсә, Һава илә Зәнҝинләшмәсә, Мәһсул Боғулар, Мәһф олар!
 
Хәмирин, үзәрини дә, мүәјјән вахта гәдәр өртмәклә, Гыҹгырма заманы, Һава гаты, тәдриҹән ајрылмагла, Хәмири бир даһа, Һава илә, Зәнҝинләшдирмәсинә, хидмәт едир! Үзүм Сиркәси, Алма Сиркәси, бир Катализатордур! Евләрдә, Сәнаједә һазырланаҹаг, мүхтәлиф Туршулара (Кәләм, Көк, Хијар, Памидор), Сиркә Туршусу, әлавә едилир! Бу, Сиркәләрлә јанашы, һәмин Мә’мулатлара, Дуз Мигдары, әлавә едилир! Һәмин, Ики Бирлик, Туршу үчүн, нәзәрдә тутулан, Тәрәвәзләр тәркибиндән, Су мигдарыны, ајырыр. Бәнна үчүн, Тикинтидә, мүтләг палчығы гарышдырырлар!
 
Гарышдырылан Палчыг Тәркибини, Һава Гаты, Јетишдирир, һава илә, Зәнҝинләшир! Палчыг мигдары, гатышдырыланда, о, Һава Гаты илә, Зәнҝинләшир ки, Дашын-Даша бирләшмәсинә, көмәкчи олур! Гарышдырылан Палчыг — Торпаг, Дуз Минералларынын Бирлији олмагла, әлавә едилән Су, Нисби Нәм Мигдарынын, бәрабәрлијини, Гарышдырма исә, Һава илә, Зәнҝинләшдирилмәсинә көмәкчи, олур! Хәмирләр дә, белә Јоғурулмагла, о, Хәмири, Һава Гаты илә Зәнҝинләшдирмәсинә, Гыҹгырма Просеси, ону даһа да, Һава Мигдары илә, Зәнҝин едир!
 
Дөрд, Дад Дашыјыҹысы, вар! Аҹы, Турш, Ширин, Шор! Һәр биринин, Ајры-ајрылыгда, өз Маһијјәти вар! Һәр биринин дә, Һава илә Зәнҝинләшмәси үчүн, Гыҹгырма Просеси вар! Гыҹгырма Просеси заманы, арада Турш мигдарынын Вар олмасы, Һава Тумурҹуглары Ајрылмагла, Мәһсуллары Һава илә, Зәнҝинләшдирәр! Гыҹгырма Просеси олмаса, Парчаланмалар, Ајрылмалар олмаз, Һава гатл илә, Оксиҝен, Кислородла, бүтүн Гарышыглыглар арасында, Турш мигдары, Гыҹгырмалар, Дајанар!
 
Ваһид Рзаев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.