Араздан Турана китабына өн сөз

Print Friendly, PDF & Email

Абдулла Шаигин «АразданТурана» адлы jени сечилмиш әсәрләри күллиjjатына әдибин мәлум нүмунәләрлә jанашы, мүхтәлиф сәбәбләр үзүндән узун мүддәт нәшри jасаг олунан әсәрләри дә дахил едилмишдир. Охуҹулар да Шаиг ирсинә мараг оjадаҹаг «Араздан Турана», «Интизар гаршысында», «Јени аj доғаркән», «Вәтәнин jаныг сәси», «Ики муҹаһид», «Үлкәр», «Һәjат– сев-мәкдир» кими сәнәткаранә jазылмыш онларла поема вә шерләри белә нүмунәләрдәндир.

Мәлум сәбәбләр үзүндән Азәрбаjҹан охуҹусунун диггәтиндән кәнарда галан бу кими әсәрләриндә түркүн үмумиләсмиш, мүбариз, мификсурәти, вәтән севҝиси, дөjүшҝәнлиjи, гүдрәти, түрк гадынынын паклығы, уҹалығы тәрәннүм олунур, түркүн һәлә индиjә гәдәр (jәни20-ҹи илләрә гәдәр) поезиjамызда ачылмаjан сифәтләри, мүбаризлиjи, фәдакарлығы ҹанландырылыр.

Азәрбаjҹанда- Бакыда хеjл иjашамыш, икиҹилд лик Азәрбаjҹан әдәбиjjаты тарихини нәшр етдирмиш, 20-ҹи илләр әдәби, елми, педагожи мүһитинә гаjнаjыб-гарышмыш, өз фәалиjjәти илә дөврүн мәдәни һәjатында дәрин из бурахмыш мәшһур түрк алими Исмаjыл Һикмәт 1923-ҹү илдә Бакыда кечирилән тәнтәнәли Шаиг ҝеҹәсиндәки» шаиганә» чыхышында дөврүн дилләр әзбәри олан ашағыдакы шерини демишди:

Нә диjорлар бәшәрлә фирдөвсә

Дөнәҹәкмиш, деjилми, дүнjамыз?!

Бири: «Инсан мәләк олурму?» — десә,

Бән дерим: Бир мисал ывар бакыныз:

Бу тәбии шүари- мунислә,

Бәнҹә, Шаиг нүмунәдир мәләjә!

Һәгигәтән Шаиг өз дөврүнүн мәләк хисләтли сәнәткары иди.Бир әсрә jахындыр ки, артыг һәр бир азәрбаjҹанлы баласы дилини бабалары Абдулла Шаигин шерләри илә, бу шерләрин сөзләринә jазылмыш маһнылар илә ачыр, «Аj пипиjи ган хоруз», «Ала-була боз кечи», «Тыг-тыг ханым» руһу һәр азәрбаjҹанлы баласынын мәнәви дүнjасына, дүшүнҹәсинә һаким кәси-либдир.

1918-ҹи илдәА.Шаигин өзүнүн миллиләшдирдиjи рус дилли мәктәбин әсасында jарадылмыш «Шаиг нүмунә мәктәби » Шаиг һуманизмини, азәрбаjҹанчылығыны jаjмаг, ашыламаг jолунда әвәзсиз иш ҝөрәнән ҝүҹлү, тәсирли мәнәви васитәjә, мәктәбә чеврилмишдир. Әсримизин әввәлләриндән баслаjан бу мәнәви сычраjыш ара вермәдән бу ҝүнә гәдәр давам едир, милли мәнлиjимизин дирчәлишинә тәкан верир. 1981-ҹи илдә әдибин 100 иллик jубилеjинин бөjүк тәнтәнә илә кечирилмәси, үмум халг баjрамына чеврилмәси бу сәнәтин өлмәзлиjини бир даһа тәсдиг етди.

Араздан Турана китабы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.