«Аллаһ мәнә дил вериб ки…»

Print Friendly, PDF & Email

    Фикрәт Рзайев һаггында
    Гүсурсуз низам һәр шейин саһиби олан гадир Аллаһын әсәридир. Аллаһын йаратдығы бу ҝөркәмли системдә Фикрәт Рзайев дә вар иди! Барәсиндә инди кечмиш заманда данышдығымыз Фикрәт мүәллим өзүнү шәхсиййәт сәвиййсинә өз ҝәрҝин зәһмәти, фитри истедады, бу истедаддан бәһрәләнән шәхси дөзүмү илә йүксәлән бир шәхсиййәт иди. О, нийә йашадығыны, нә истәдийини билирди, чүнки о, өз дуйғуларына инанмағын фәргиндә иди.

    Һәйаты бойу Аллаһдан башга һеч бир ҝүҹә архаланмадан китаблара, мәлум елмләрә сығынмыш Фикрәт мүәллим арашдырыҹылығы, тәдгиг етмәйи баҹарырды, өзүнү рәванлыға көкләйирди, чох шейи чохларындан йахшы дәрк едирди.

       Фикрәт мүәллим биликсиз шәраитә исинишмирди, уйушмурду. О, сейрчи мөвгедә дурмурду, әтрафындакы инсанлары ишләмәйә, чалышмаға тәһрик едирди, тәләбкар вә сәбрли иди.

    Фикрәт мүәллимин чох чешидли арашдырмаларынын мәһсулу олан әсәрләри, китаблары ҝәләҹәкдә даһа чох дәйәрләндириләҹәк.
    Азәрбайҹан торпағынын йетирдийи Фикрәт мүәллимин өлүмү, ҹисмани йохлуғу ағырдыр.

Аллаһ рәһмәт еләсин! Гәбри нурла долсун!
Руһун даим шад олсун!
Һейф ондан!..

 

Сона Мәммәдрза гызы Мәммәдова

Фикрәт Рзайевлә бир шөбәдә АЗИНМАШ

елми-тәдгигат вә лайиһә-констуруктор

институтунда ишләмишәм, бу дуйғусал

инсандан даим һөрмәт ҝөрмүшәм,

өзүм дә, елми ишчийәм.
                                          29.03.2013

Фикрәт Рзайевин ,, Сөзүн сирри, Сәсин сирри” китабынын чап олунмасы мүнасибәтилә (Бу китабда мәним дә бир – ,,Аллаһ мәнә дил вериб ки…” шеирим чап олунуб. Бу, мәним илк дәфә чап олунмуш шеиримдир.)

ИЛК ӘСӘРИН МҮБАРӘК!

Илк өвлад тәк ширин бар дәрдин бу ҝүн,

Чап олунду илк әсәрин, мүбарәк!

Ҝөрдү сөзүн, сәсин ишыг үзүнү,

Белә севинҹиндән даим пай едәк.

 

Өзүнүнкү олан бу әсәри сән

Чап етдириб халгын малы еләдин,

Әтир әвәзинә бу ҝүн ҹаһана Сөзүнүн,

сәсинин сиррин чиләдин

 

Мүһәндис- дилчисән, арашдырансан,

Ичиндәки гүввә еләди зүһур.

Фаш олду дилинин үстүнлүкләри,

,, Зал дилин“-дән дуйдун дахили гүрур.

 

Сәрһәдсиз нәтиҹә әлдә едәрәк,

Раһат нәфәс алмаг гисмәтмиш сәнә.

Тәмәннасыз йарадыҹы инсан тәк

Башуҹалығы ҝәтир доғма вәтәнә.

 

Јени уғурларын һәсрәтиндәйик,

Дүнйайа йайылсын шөһрәтин, шанын.

Дүнйа халгларыны дүшүндүрсүн гой

Һәр оғулу, гызы Азәрбайҹанын.

                                21 май 1998-ҹи ил
Сона Мәммәдрза гызы Мәммәдова

 
Фикрәт Рзайевә итһаф едирәм.

ИПӘ-САПА ИНҸИ ДҮЗ…

Мәнә йер айырдын, Фикрәт мүәллим,

Чап етдирдийин бу илк китабында.

Чох сағ ол, тәшәккүр едирәм сәнә,

Мин алгыш дуйурам һәр хитабында.

 

Биринҹи дәфәдир бәһрәләнирәм

Кимсәйә етдийим йахшылығымдан:

Сән сирли аләмин гәввасы кими

Халга дадыздырдын гәлб ишығындан.

 

Миннәтдарам сәнә, Фикрәт мүәллим!

Сән Аллаһ йарадан бир мөҹүзәсән.

Ҝөрүм ки, даима бу дүнйамызын

Инҹисини ипә-сапа дүзәсән.

 

Фикрәт Рзайевин тәклифи илә йазылмыш

бу шеир мәнә чох әзиздир.

                     АЛЛАҺ МӘНӘ ДИЛ ВЕРИБ КИ…

Илаһи, бу нә тәклифдир

Бу ҝүн алмышам Фикрәтдән?

Чалышым ки, һали олум

Дилимдәки чох һикмәтдән.

 

Аллаһ, артыр билийими,

Ҝүҹ вер, нур вер ҝөзләримә.

Сән мәнә бир дил вермисән,

Гой баш вурум сөзләримә.

 

Сән өйрәтдин мәнә бир-бир

Бүтүн шейләрин адыны

(Исимләри). Ағлы олан

Унудармы устадыны?

 

Назил етдийин ,, Гур`ан” да

Тапдым бир-бир сөзләрими.

Һагга наһаг дон ҝейдирсәм,

Сән тутарсан ҝөзләрими.

 

Дилим- бир парча әтмидир?

Ағзым- гүдрәт булағымы?

Сөзүм Сәнин немәтиндир,

Долдур сөзлә гулағымы.

 

Һагга мүвафиг сөзләри

Сән дамыздыр үрәйимә.

Јахшы ишимлә йарышым,

Гиймәт гойансан сәйимә.

 

Аллаһ, мәнә дил вердин ки,

Сәнә һәмд-сәна еләйим,

Шүкр едиб, тәриф сөйләйим,

Дуамла йахшылыг диләйим.

 

Итаәтиндә дурараг

Тәк Сәнә ситайиш едим,

Заман, мәкан шәраити

Тәләбилә дүз йол ҝедим.

 

Аллаһ мәнә дил вердин ки,

Һаггы ҝизләдән олмайым,

Доғру йол Сәнин йолундур,

Јалан данышыб солмайым.

 

Аллаһ лүтфүн чох бөйүкдүр,

Рәһмәтиндән мәнә пай вер.

Мән ки, Јерин өвладыйам,

Үрәйимә сығышсын Јер.

 

Сән истәсән, сығышаҹаг

Үрәйимә Јер, асиман.

Дили әйиб-бүкмәк сөзүн

Тәләффүзүн едир асан.

 

Дүз әмәлли кимсәйәмсә,

Дейәрәм сөзүн дүзүнү.

Ишләкләрими биләнсән,

Чәк һагг-һесабын йүзүнү.

 

Ҝөрдүйүмү сөйләмәсәм,

Үрәйим ҝүнаһа батар.

Һәр шейә гадирсән, Аллаһ,

Сәнин дәрсин мәнә чатар.

 

Доғру йола йөнәлт мәни,

Аллаһ, гой севҝинлә ҹошум.

Аҹизанә бир бәндәнәм,

Изин вер, тәзә сөз гошум.

 

Сәндән башга бир кимсәйә

Бәлли дейил гәлбин сирри.

Јерин низамы позулар

Јалан олса, сөзүн бири.

 

Гарғыш, сөйүш, нифрин дуа

Јад олса инсан дилинә,

Өзүн әнҹам ейләйәрсән,

Чатар хош аһәнҝ елимә.

 

Гой нәслимин давамчысы

Олан нәвә-нәтиҹәләр

Бу нурдан пай алыб, артсын.

Бу, Сәнә дә хош ҝәләр.

 

Фасил олмасын нәслимин

Бу ишыг-нур фәлсәфәси.

Һагга шаһидлик еләйәк,

Сәнә чатсын һаггын сәси.

 

21 май 1998-ҹи ил, 1ийун.
Сона Мәммәдрза гызы Мәммәдова
1997-ҹи ил, ийунун 1-дән 2-синә кечән ҝеҹә,
Саат 05 12 дә сон

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.